Vil ta grep for å sikre urbefolkning og naturmangfold i Nordland

nfk

I et utkast til uttalelse i Nordland fylkesting fremmer Arbeiderpartiet syv grep for å sikre urbefolkningens rettigheter og naturmangfoldet.

– Fosen-saken, med det erkjente menneskerettighetsbruddet, må løses raskt. Denne saken og naturkrisen viser at det er et stort behov for en helhetlig arealforvaltning som sikrer urfolks rett til kulturutøvelse, sier gruppeleder Odd Arnold Skogsholm i Arbeiderpartiet.

– Innenfor rammen av dette må det sikres ny fornybar energi for å begrense klimaendringene, samtidig som vi hindrer massiv nedbygging av natur og biologisk mangfold. Kunnskap og forståelse for samisk språk, kultur og interesser må økes. Gjennom kunnskap og forståelse dempes konflikt.

-Som i andre fylker har Nordland dilemmaer knyttet til arealspørsmål på flere steder, særlig i tilknytning til kraftutbygging og andre næringsinteresser. For å sikre ressursutnyttelse på forsvarlig vis er det nødvendig med god og reell dialog mellom de berørte partene, sier fylkestingsrepresentant Linda Veronika Eide.

Les også:  Skoletilbud i Nordland på høring

Arbeiderpartiet foreslår følgende syv grep:

1. Samisk språk og kultur må styrkes langs to akser. For det første må samiske barn og ungdom ha styrket rett og mulighet til å lære og utøve eget språk og kultur. Vi må derfor ha et forpliktende samisk språk- og kulturløft. For det andre må språk- og kulturløftet også øke innslaget av samisk språk og kultur for majoritetsbefolkningen.

2. Det bør opprettes naturregnskap for å ha oversikt over naturmangfold og utmarksnæringenes ressursgrunnlag i alle kommuner og fylkeskommuner. Ved naturinngrep må det sikres at annen natur vurderes tilbakeført. Det må utvikles mest mulig helhetlig energistrategi som tar hensyn til nåtidens og fremtidens kraftbehov uten at resultatet er en gradvis nedbygging av natur uten en helhetlig arealforvaltning. Når det skal bygges ny fornybar kraft, må inngrepene minimeres, og andre inngrep må nedprioriteres.

Les også:  Nye tall: Dette frykter nordlendinger på ferie

3. Reindrifta og andre berørte samiske interesser må involveres tidlig, og prosessene må sikre reell medvirkning. Det innebærer: -Raskere avklaringer og tilpasning av tidsplan til utøvernes behov slik at viktige prosesser ikke kolliderer med f.eks. kalvingstid eller andre intensive perioder. -Sikre tilstrekkelige ressurser til utredning og kunnskapsgrunnlag fra et samisk perspektiv. -Utøverne må sikres økonomisk støtte til faglig, juridisk og administrative ressurser slik at medvirkningen blir reell.

4. Det må lanseres en opptrappingsplan for samisk forskning gjennom samisk porteføljestyre i Forskningsrådet. Det må bevilges mer midler til samisk forskning om flere samfunnsaktuelle tema og områder slik at kunnskapene om samiske forhold utvikles og styrkes.

Les også:  Ekstra anløp av Skrova

5. Det samiske perspektivet må styrkes gjennom at samisk representasjon, deltakelse og involvering øker. Dette gjelder i offentlige myndigheter, institusjoner og politikk. 6. Hele samfunnets kunnskap og forståelse for det samiske fellesskaps språk, kultur, næringer og samfunn må styrkes. Folkevalgte og ansatte i offentlige myndigheter og institusjoner må gjennom kompetansebyggende tiltak og økt samhandling med den samiske befolkningen, settes bedre i stand til å behandle og veilede i saker som berører samiske interesser. 7. Når Sannhets- og forsoningskommisjonen legger frem sin rapport må det raskt legges frem tiltak for å følge opp kommisjonens anbefalinger, lege sår og bygge tillit mellom den samiske befolkninga og samfunnet for øvrig.

Please follow and like us:
Pin Share

Anbefalt for deg

Om skribenten: Gunnar Andreassen

Forfatter og tidl. redaktør i Aftenmagasinet, Nordlandsposten.no og Ranaposten.no. Journalist og skribent i Bodøposten.no samt andre nyhetssider og blogger.