LESERINNLEGG: Heimevernet i møte med framtidens krav

forsvar

Forsvarssjefens Fagmilitære råd, begge kommisjonsrapportene og Forsvarets Forskningsinstitutt beskriver Heimevernet som en selvstendig organisasjon, likeverdig og komplementær med Hæren.

Av: arbeidsutvalget i Landsrådet for Heimevernet; Are Tomasgard (LO), Jon Kristiansen (NHO), WencheWenche Meinich-Bache (Norsk TotalforsvarsForum) og Astrid Solberg (Norges Bondelag).

Vi trenger derfor et lokalt forankret heimevern som er organisert, utstyrt og trent i møte med dagens og fremtidens krav.

Vi lever i en turbulent tid med krig i vår sfære og vi har en agressor som vår nabo; Russland. Det gjør også vår situasjon mer utrygg og vi må være forberedt. Her spiller også Heimevernet en viktig rolle. Heimevernet utgjør en viktig del av Norges territorielle forsvar og har en vesentlig rolle ved sikring av myndighetsutøvelse, kritisk infrastruktur og mottak av allierte styrker. Heimevernet ivaretar også det sivil-militære samarbeidet for Forsvaret til daglig, og da spesielt på regionalt og lokalt nivå over hele landet. Heimevernet kan beskrives som en svært viktig del av totalforsvarets grunnmur i fred, krise og krig.

Les også:  Skyter opp nett-sattelitter med SpaceX

HV-soldaten er en vanlig innbygger i Norge som lever sitt daglige liv i nære lokalsamfunn og som studerer og jobber i sivilsamfunnet. De har grunnopplæringen i førstegangstjenesten, men den må vedlikeholdes og utvikles i fellesskapet med medsoldatene gjennom den årlige HV-tjenesten. Vi forventer at samfunnet tar ansvar for å utruste soldatene som skal beskytte oss ved kriser og krig, med det utstyret de trenger for egenbeskyttelse og beskyttelse av kritiske samfunnsfunksjoner. Når industriarbeideren eller bankfunksjonæren kalles ut på skarpt oppdrag og skal avløse politiet på et objekt, er det opplagt at HV-soldaten skal ha samme beskyttelsesnivå på personlig bekledning og utrustning som politiet har.

Les også:  Skyter opp nett-sattelitter med SpaceX

Soldatens sivile kompetanse, sosiale nettverk og lokale kunnskap utfyller militære ferdigheter. Motivasjonen og forståelsen for HV-tjenesten er avgjørende for engasjementet. Derfor må soldatene trene tilstrekkelig hvert år for å vedlikeholde og bedre ferdighetene, samt skape samhold i avdelingene. Videre må ledere og spesialister gis tilstrekkelig utdanning slik at HVs avdelinger fungerer etter fastsatte krav og HV-soldaten må settes opp med tilfredsstillende personlig bekledning, utrustning og våpen. Soldatens opplevelse av årlig trening, opplæring og personlig utrustning bidrar i stor grad til motivasjon eller demotivasjon for HV-tjenesten, i tillegg påvirkes forsvarsviljen hos soldatene og nettverkene deres.

Les også:  Skyter opp nett-sattelitter med SpaceX

Heimevernets Heimevernets rolleroppgaver og roller har økt med blant annet større fokus på totalforsvaret og beredskap. Det gjør også at oppdragsporteføljen til HV øker i frekvens og omfang. Derfor må operativ kapasitet og ressursene til å planlegge og lede territorielle operasjoner styrkes. Dette vil gi økt evne til å planlegge og gjennomføre årlig trening og øvelser, samt møte framtidens krav som en del av totalforsvaret.

Please follow and like us:
Pin Share

Anbefalt for deg

Om skribenten: Redaksjonen

Redaksjonen i Bodøposten.no består av 8 skribenter. Redaksjonen publiserer nyheter skrevet av redaksjonen, leserne eller tilknyttede pressetjenester.