Forsiktig optimisme for nærskipsfarten

Kystrederiene

Regjeringen la fredag frem forslag til nasjonal transportplan for perioden 2022-2033. I planen settes det til sammen av rundt 33 mrd. kroner for å legge til rette for konkurransedyktig, effektiv, sikker og miljøvennlig sjøtransport, effektive havner og transportkorridorer.

Dette er en lett økning fra nasjonal transportplan i perioden 2018- 2029.

– Kystrederiene er forsiktig optimistisk med NTP for 2022-2033 og vi ser positive signaler for fortsatt godsoverføring fra vei til sjø, konkrete tiltak for farledsutbedring og Stadt Skipstunnel, sier Tor Arne Borge, administrerende direktør i Kystrederiene.

Sjøtransport er den mest miljøvennlige framføring av varer, med lavest utslipp per lasteenhet. Med mer transport på sjø vil det bli lavere klimautslipp, kortere køer, mindre veislitasje og færre døde og skadde i trafikken. Dessverre har den presenterte planen ikke søkelys på sjøtransport som en vesentlig del av klimaløsningen, ettersom det store fokus rettes mot elektriske biler, ferger og fly.

Les også:  Avinors systemer ikke berørt av globale IT-problemer

Den nye fremlagte Klimaplanen 2021-2030 peker på sjøtransporten som en vesentlig del av løsningen for å nå fastsatte klimamål. Det vil kreve store kostnader og naturinngrep for å få til godstransport som heller kunne gå på sjø. Hvis Stortingets mål skal nås, trenger vi en helhetlig transportpolitikk hvor de ulike transportformene best kan gi uttelling

I 2016 vedtok Stortinget et mål om at 30 prosent av veitransporten over 30 mil skal overføres til sjø og bane innen 2030 som et miljøtiltak. En rapport utarbeidet av Menon Economics viser at Stortinget og regjeringen ikke har fulgt opp sitt eget mål med tilstrekkelige tiltak og bevilgninger.

Les også:  Avinors systemer ikke berørt av globale IT-problemer

Heller ikke planrammene for kystformål i forrige NTP er oppfylt og de faktiske bevilgningene ligger langt unna rammene som er lovet.

– Det er derfor svært viktig at disse lovnadene blir fulgt opp med konkrete bevilgninger i statsbudsjettet, sier Borge.

Kystrederiene har pekt på behovet for bedre integrering av leddene i transportkjeden over sjø og land for å gjøre sjøtransport til et konkurransedyktig transporttilbud for vareeierne. Sjøtransport ligger også til rette for føring av farlig last, ved at fartøyer og terminaler har sine egne sikkerhetsbarrierer, fremfor at risikoen overføres til storsamfunnet og trafikantene.

Les også:  Avinors systemer ikke berørt av globale IT-problemer

– Kystrederiene ser frem til fremleggelsen av regjeringens nærskipsstrategi, og vi håper at næringen i god dialog med beslutningstakere kan legge konkrete planer for en fremtidsrettet og bærekraftig nærskipsfart, sier Tor Arne Borge.

Please follow and like us:
Pin Share

Anbefalt for deg

Om skribenten: Redaksjonen

Redaksjonen i Bodøposten.no består av 8 skribenter. Redaksjonen publiserer nyheter skrevet av redaksjonen, leserne eller tilknyttede pressetjenester.