Simployer: Disse regelendringene gjelder fra 2023

simployer

1. januar 2023 kommer det flere lovendringer som får betydning for deg som jobber med HR, lønn, HMS og økonomi. 

Her har Simployers jurister oppsummert det viktigste.

 • Endringer i arbeidsmiljøloven for å styrke retten til heltidsansettelse er vedtatt og trer i kraft 1. januar 2023
 • De viktigste endringene er følgende: 
  • Lovfesting av at ansettelse på heltid skal være hovedregelen i arbeidslivet.
  • Ved behov for deltidsansettelse skal dette skriftlig dokumenteres av arbeidsgiver og drøftes med tillitsvalgte.
  • Arbeidstilsynet får mulighet til å kontrollere at dokumentasjons- og drøftingsplikten etterleves
  • Deltidsansatte får fortrinnsrett til utvidet stilling fremfor at arbeidsgiveren leier inn nye arbeidstakere.
  • Deltidsansatte får i tillegg fortrinnsrett til ekstravakter.
 • En generell innstramming i adgangen til å leie inn fra bemanningsforetak. Dette skal gjøres gjennom å oppheve adgangen til innleie etter regelen i arbeidsmiljøloven § 14-9 andre ledd bokstav a) som åpner for midlertidig ansettelse «når arbeidet er av midlertidig karakter». (gjelder også statsansatteloven)
 • Å styrke innleides rett til fast ansettelse i innleievirksomheten, ved at innleie etter avtale med tillitsvalgte også gir rett til fast ansettelse etter tre år som innleid.
 • Å presisere skillet i lovverket mellom innleie og entreprise, for å unngå at innleie «feilklassifiseres» som entreprise.
 • Å etablere en godkjenningsordning for bemanningsforetak, med utvidede dokumentasjonskrav for å kunne leie ut arbeidskraft, og strengere sanksjoner og konsekvenser ved brudd. Nærmere regler om dette skal fastsettes i forskrift.
 • Departementet hadde også et forslag på høring om forbud mot innleie på byggeplasser i Oslo, Viken og tidligere Vestfold. Departementet vil fastsette nærmere regler om dette i forskrift med virkning fra 2023 og her vil det bli gitt overgangsregler.
 • Enighet om at listeprisen på ikke skal reduseres
  • Reduksjonen/rabatten er i 2022 på 20 %
  • Gjelder også firmabiler anskaffet før 2023
 • MVA på elbil over kr. 500 000 (i dag er det ingen MVA på elbiler)
 • Ekstra arbeidsgiveravgift på 5% på arbeidsgiveravgiftsgrunnlag over kr. 750 000
 • Pendlere på brakke med kokemulighet anses fra 2023 å pådra seg merutgifter til kost med inntil kr. pr. 177 døgn (sats for 2023)
  • Pendlere som bor i brakke med kokemulighet i 2022 anses ikke å pådra seg merutgifter til kost
 • Fradrag for fagforeningskontingent økes fra kr 5 800 til kr 7 700
 • Endring i andre satser og beløpsgrenser
 • Leveringsfrist sykmelding innen 14 dager etter at den kan kreves
  • Nytt foreslått unntak der man er for syk til å levere og ved innleggelse i sykehus
 • Nytt beregningsgrunnlag for medlemmer med kombinerte inntekter
  • Foreslår å ta inn sammenligning mellom 3 og 12 måneder når inntekt som arbeidstaker fastsettes
  • Skal sikre ansatte som har større variasjoner i inntekt som ikke fanges opp av siste tre måneder
 • Foreslår fri fordeling av omsorgsdager mellom biologiske foreldre, kan da fordele dager uten hensyn til omsorgsdeling
  • Krav til dokumentasjon av fordeling i forhold til NAV droppes, skal bare dokumenteres overfør arbeidsgiver
 • Utvider gruppen med ekstra omsorgsdager ved å innføre «langvarig sykdom» som krav, mot dagens kronisk syk/funksjonshemmet
 • Innfører drøftingsplikt for arbeidsgiver mht. om deler av dag skal anvendes
 • Innfører egenmelding i inntil 3 dager der NAV er direkteansvarlig, i dag krav til legeerklæring, vil gi arbeidsgiver større mulighet til refusjon
 • Innfører pleiepengerett til to samtidig mot dagens kun til en om gangen
 • Det innføres skattefavorisert sparing fra første krone i innskuddspensjonsordninger for selvstendige næringsdrivende mv. og frilansere. I eksisterende regelverk må man over 1G i inntekt.
 • Etter skatteloven § 11-11 fjerde, femte og sjette ledd kan enkelte former for grenseoverskridende omorganiseringer på nærmere vilkår gjennomføres uten beskatning. Vilkåret om at transaksjonen gjennomføres «i samsvar med prinsipper for skattemessig kontinuitet fjernes fra og med inntektsåret 2022.
 • Omsetning og leasing av elbiler er i dag avgiftsfritt. Fra og med 2023 skal det beregnes 25% mva ved kjøp av elbiler som overstiger kr 500 000. Det er det overstigende beløpet som skal avgiftsberegnes. Forslaget må godkjennes av EFTAs overvåkingsorgan (ESA).
 • Fritaket for elektroniske nyhetstjenester i merverdiavgiftsloven § 6-2 fjernes. Dette er typisk tjenester som TV2 Nyhetskanalen, BBC News, CNN osv. Nyhetsbransjen kan fortsatt benytte fritaket for aviser, herunder elektroniske aviser.
 • Det innføres generell merverdiavgiftsplikt ved salg av fjernleverbare tjenester til forbrukere i Norge fra utenlandske tilbydere. I tillegg til allerede avgiftspliktige elektroniske tjenester slik som strømmetjenester og internettspill, vil avgiftsplikten bl.a. omfatte markedsførings- og rådgivningstjenester som selges fra utlandet.
 • Utsette tidspunktet for når merverdiavgift knyttet til omtvistede krav med grunnlag i tilvirkningskontrakter skal beregnes og rapporteres. Fristen utsettes til når kravet er avklart eller betalt.
 • Endringer i forskrift om administrative ordninger kap. 2 (godkjenning av BHT). 
  • Endringene tydeliggjør at BHT skal ha en risikobasert tilnærming til den bistanden de skal yte, og de skal kunne dokumentere lovpålagt og risikobasert aktivitet iht. Forskrift om organisering, ledelse og medvirkning § 13-2 og § 13-3. 
  • tilleggstjenester skal spesifiseres, og omfanget av slike skal dokumenteres skriftlig. 
  • Det er kommet krav til obligatorisk opplæring for alt personale om BHTs oppdrag, kjerneoppgaver og juridiske grunnlag. 
  • Godkjenningsperioden er fortsatt 5 år, men det er presisert at Arbeidstilsynet vil føre tilsyn med at den enklete BHT oppfyller kravene i denne forskriftens § 2-2, § 2-3 og § 2-4.
 • Endringer i forskrift om organisering, ledelse og medvirkning kap. 13 (bruk av BHT)
  • Det er innført krav om at listen over næringsgrupper som er pålagt BHT (§ 13-1)skal gjennomgås og oppdateres hvert 6.år.
  • Krav til arbeidsgivers bruk av BHT (§ 13-2) er i hovedsak som tidligere, men det er spesifisert at fokus er på arbeidshelse, arbeidsmiljø og helseskade forårsaket av arbeidet.
  • Det er videre presisert at bistand i arbeidet med å overvåke og kontrollere arbeidstakernes helse gjelder når slik oppfølging følger av lov eller forskrift, er begrunnet ut fra et arbeidshelseperspektiv eler når virksomhetens risikovurdering tilsier det. 
 • Verneombud og arbeidsmiljøutvalg (AMU)
  • Det foreligger forslag om at alle virksomheter med 5 arbeidstakere eller flere skal ha verneombud (ingen unntak) og virksomheter med flere enn 30 arbeidstakere skal etablere AMU. Dagens forskrift oppgir til sammenligning henholdsvis 10 og 50 arbeidstakere. 
   Kommer først godt ut i 2023.
Please follow and like us:
Pin Share
Les også:  VIDEO: Pass på vekta til vinterferie-bilen!

Anbefalt for deg

Om skribenten: Redaksjonen

Redaksjonen i Bodøposten.no består av 8 skribenter. Redaksjonen publiserer nyheter skrevet av redaksjonen, leserne eller tilknyttede pressetjenester.