LESERINNLEGG: Statens anti-norske og anti-hvite skattefinansierte agenda

migrasjon integrering

For kort tid siden uttalte leder for Antirasistisk senter (ARS) Hatem Ben Mansour følgende: «– Å være hvit har aldri vært en utsatt gruppe i denne sammenheng. Rasisme kan ikke være rettet mot hvite, nettopp på grunn av denne maktubalansen som fortsatt eksisterer, hvor «hvite» majoritetspersoner står i en privilegert stilling.» og videre «– At en rekke mannlige influensere i flokk vrir på begrepet rasisme for å bruke det mot en svart dame er i seg selv et sterkt bilde på strukturell rasisme»

Av: Reinert Skadsem, Styremedlem Norgesdemokratene Oslo.

Man skulle tro de fleste ville tolke Mansour sitt utspill som rasistisk og at det er han som vrir på begrepet rasisme. Jurist Espen Oseid Danielsen kommenterer også utspillet og skriver klart og tydelig «Det er rasistisk å hevde at rasismen er verre når den er rettet mot svarte enn mot hvite.» Videre hevder Danielsen at Mansour sitt utspill er i strid med likestillings- og diskrimineringsloven §6 når han konkluderer: «mennesker skal være skjermet mot rasisme, uavhengig av hudfarge.»

Når både lov og sunn fornuft er i uoverensstemmelse med ARS sin leders forståelse av et betydningsfullt og samfunnsaktuelt konsept er det på tide å stille noen spørsmål til de som finansierer ARS, da lederen sitt syn i praksis er organisasjonens sitt syn. Barne-, ungdoms- og familiedirektoratet (Bufdir) og Integrerings- og mangfoldsdirektoratet (IMDi) ga i 2022 henholdsvis 3,71 og 6,075 millioner kroner til ARS av skattebetalernes penger. Det er uvisst hva annet, enn mer rasisme vi skattebetalere har fått igjen for disse pengene?

Jeg sendte derfor en felles E-post til både Bufdir og IMDi 17 november med noen spørsmål:

«Hei Bufdir og IMDi,

Dere ga ARS i 2022 henholdsvis 3,71 og 6,075 millioner kroner.

Ikke vet jeg om dere krever resultater for disse pengene eller i det hele sjekker hva pengene er brukt til. Dette er unnsett midler som dere har tildelt på vegne av Staten og skattebetalerne.

Det er selvfølgelig lettere å dele ut andres penger enn egne beskattede overskuddsmidler, men man burde likevel i det minste sjekke hvem man gir penger til.

Når en organisasjon mottar 10 millioner kroner fra Staten er det det samme som at deres syn er i tråd med Statens. Hvis dette synet ikke er i tråd med Staten vil Staten ikke gi penger, selv om de egentlig har rett på penger. Se f.eks. Statens behandling av Jehovas Vitner.

Nå viser det seg at ARS sin leder utviser en meget graverende rasistisk motvilje mot nordmenn, som i praksis vil skape rasisme. Hvis norsk ungdom blir fortalt at de er helt ok at de kan bli diskriminert på grunn av sin hudfarge, hva vil da skje. Hvis det er helt ok at de kan bli hetset og mobbet på grunn av sin hudfarge vil dette fort splitte ungdom og samfunn i oss og de andre. Dette er det motsatte av integrering og felleskap bygging.

Men det er akkurat dette ARS sin leder fremmer. Det ser ut til at ARS kan skifte navn til Rasistisk Senter med tanke på hva de fremmer.

ARSs leder Hatem Ben Mansour: 

«– Når jeg leser kritikken blir det veldig tydelig for meg at de ikke forstår rasisme når de påstår det går «begge veier». De ser da bort fra at det i rasisme ligger en maktubalanse, både historisk og nåtid»

« – Å være hvit har aldri vært en utsatt gruppe i denne sammenheng. Rasisme kan ikke være rettet mot hvite, nettopp på grunn av denne maktubalansen som fortsatt eksisterer, hvor «hvite» majoritetspersoner står i en privilegert stilling.»

Jeg vil påstå at en slik holdning ikke er forenelig med å motta midler fra Staten.

Normalt ville jeg vennlig bedt dere om et svar på en slik henvendelse, men grunnet dette meget alvorlige forhold vil jeg derimot kreve et adekvat svar fra om dere fortsatt har tenkt å støtte denne rasistiske organisasjonen med felleskapets midler. Er det slik å forstå at Staten også mener at man som hvit ikke kan utsettes for rasisme?

Jeg vil ha et svar fra dere innen rimelig tid (ca. 2 uker) signert av en ansvarlig. Helst e-post.

Mvh

Reinert Skadsem»

Les også:  Skyter opp nett-sattelitter med SpaceX

Jeg har fått svar både fra Bufdir og IMDi som har det til felles at de ikke har tenkt å gjøre noe mer med utspillene til ARS sin leder da: «uttalelser i en offentlig debatt, ikke gir grunnlag for endringer i tilskuddsforvaltningen.» Hverken Bufdir eller IMDi har klart å gi et tilfredsstillende svar på mine spørsmål, som jeg derfor da har purret på uten at de har vært villig til å respondere på. Avdelingsdirektør tilskudd, Terje B. Grytten i Bufdir som jeg hadde flere utvekslinger med, klarte likevel å komme med følgende uttalelse: «Det finnes ikke én allmenngyldig forståelse av begrepet rasisme, og det er heller ikke definert i lov på samme måte som diskriminering. Straffebestemmelsene mot hatytringer og hatkriminalitet omfatter grove rasistiske ytringer og handlinger, men utover dette er ikke rasisme definert i lovverket. Rasismebegrepet benyttes derfor på forskjellig måte av ulike aktører, for eksempel i sivilt samfunn, forskningsmiljø mv.» Samtidig hevder han: «Målet med tilskuddsordningen er å legge til rette for lokale, regionale og nasjonale initiativer og aktiviteter som har til hensikt å motvirke rasisme, diskriminering og hatefulle ytringer på grunn av etnisitet, religion og livssyn. Tilskuddsordningen skal bidra til å fremme antirasisme, mangfold og dialog.»

Les også:  Rekordhøy interesse for turer i norsk natur

Hvordan man kan gi millioner i tilskudd til å motvirke rasisme uten å ha definert hva det er, vitner om en ordning og et departement helt ute av kontroll og med total forakt overfor skattebetalerne. 

Jeg finner det også interessant med svaret fra både Bufdir og IMDi «uttalelser det vises til i en offentlig debatt, ikke i seg selv er et grunnlag for endringer i tilskuddsforvaltningen» For noen år tilbake ble Human Rights Service (HRS) fratatt all offentlig støtte. Jeg har funnet fram til en del uttalelser omkring grunnlaget for dette opphør av statsstøtte til HRS som har bidratt enormt med fakta og viten til samfunnsdebatten de siste 20 år, i motsetning til ARS. Fakta og innsikt om nettopp rasisme, integrering, mangfold, religion etc.

– Åslaug Sem-Jacobsen (Senterpartiet) 2021: «– Vi er ikke særlig begeistret for at regjeringen har finansiert HRS. De blir stadig tatt i faktafeil og opererer ikke på et journalistisk og etisk nivå som man burde forvente av enhver som mottar statsstøtte»
– Assad Nasir (SV) 2021: «– Her bør man i stedet gi støtte til organisasjoner som jobber for og med faktisk inkludering og integrering.»

Les også:  Kraftig økning i tyveri fra bil

– Det som ser ut til å være en lederartikkel i avisen iTromsø i 2019 «HRS må gjerne eksistere som organisasjon og delta i det offentlige ordskiftet. Men de har overhodet ingenting med integrering å gjøre. Derfor er det høyst beklagelig at regjeringa nok en gang velger å støtte dem over statsbudsjettet.»

– Hilde Øvrebekk, Kommentator i Stavanger Aftenblad 2020 «Å komme med kritikk av religion og religiøs praksis, er helt legitimt. Men en organisasjon som støtter opp om personangrep og brudd på straffeloven, og som er med på å nøre opp om farlige holdninger i samfunnet, bør ikke ligge inne som en fast post på statsbudsjettet.»

– IMDI anbefalte i 2016 å fjerne støtten til HRS på følgende grunnlag: «HRS har de senere årene hatt en retorikk som av flere blir ansett som fremmedfiendtlig og muslimfiendtlig. En slik retorikk kan skape polarisering og bidra til å svekke tilliten»

Gjengangeren er at hvis man skal motta tilskudd må man drive med integreringsfremmede arbeid. Noe som jeg vil påstå at ARS beviselig ikke gjør med sine ofte polariserende utspill og spesielt sitt siste grove rasistiske utspill. Merkelig er det også at IMDi i 2016 åpenbart mente at retorikk i den offentlige debatt skulle være avgjørende for vurdering av statsstøtte. Det ser ut til at alle er like, men at noen er likere når det kommer til statsstøtte. Da Senterpartiet nå fortsatt sitter i regjering, kan jeg vel med rette spørre om ARS driver på et «journalistisk og etisk nivå som man burde forvente av enhver som mottar statsstøtte»?

Dessverre er det mediedekning som i stor grad styrer hva det offentlige gir penger til, ikke etikk og fornuft. Vil media ta i denne sak slik de brydde seg om HRS? Eller er de venner og beskyttere av ARS som spyr ut det gjeldende narrativ til de antinorske aktivistene i både presse og offentlig forvaltning? 

Please follow and like us:
Pin Share

Anbefalt for deg

Om skribenten: Redaksjonen

Redaksjonen i Bodøposten.no består av 8 skribenter. Redaksjonen publiserer nyheter skrevet av redaksjonen, leserne eller tilknyttede pressetjenester.