Et grønnere og mer aktivt statlig eierskap

Nærings- og fiskeridepartementet

Staten eier over 70 selskaper i Norge. Nå legger regjeringen fram en ny eierskapsmelding som blant annet skal bidra til raskere grønn omstilling. Den nye meldingen skrur på både prinsippene, statens mål som eier, kategoriene, begrunnelsene og forventningene til selskapene staten er eier i.

– Det er tre år siden forrige eierskapsmelding ble lagt fram. Det er på høy tid å tilpasse eierskapspolitikken til et samfunn og en verden i endring. Denne regjeringen er opptatt av å være en aktiv eier for å sikre fellesskapets interesser. Derfor stiller vi tydeligere forventninger til selskapene enn noen gang tidligere og hensynet til bærekraft, klima og natur er forsterket. Vi skal aktivt utnytte det handlingsrommet vi har som eiere av noen av Norges viktigste selskaper, sier næringsminister Jan Christian Vestre.

Regjeringen har flere og tydeligere forventninger til de selskapene staten er eier i. Dette gjelder blant annet på klima, natur, risikostyring, åpenhet og rapportering, lønns- og arbeidsvilkår og ikke minst lederlønn.

Les også:  Fremtidens Trådløse Nettverk: Utforskingen av 6G i Norge

– Næringslivet vårt skal og må omstille seg mot lavutslippssamfunnet. Dette kan vi få til i fellesskap gjennom en aktiv og framtidsrettet næringspolitikk. Vi vil at statlig eierskap, i likhet med privat eierskap, skal utnytte mulighetene i det grønne skiftet, og nå er dette også reflektert veldig tydelig i statens eierpolitikk, sier Vestre.

–Vi gjør en kraftig innstramming i forventningene til lønn, bonuser og andre ytelser for ledere i de statlige selskapene. Dette handler om å dempe lønnsveksten og bidra til å minske forskjellene, sier Vestre.

Meldingen innfører en forventning om at dersom ledere i et statlig eid selskap får høyere lønnsvekst enn gjennomsnittet for de øvrige ansatte i selskapet, må det begrunnes særskilt.

Staten forventer også at selskapene i kategori 1 reduserer maksimal oppnåelig bonus for ledende ansatte fra 50 til 25 prosent.

Regjeringen har styrket forventningene til klima betraktelig. Staten forventer blant annet at selskapene setter mål og iverksetter tiltak for reduksjon i klimagassutslipp på kort og lang sikt i tråd med Parisavtalens mål om å begrense temperaturøkningen, som innebærer at verdens utslipp av CO2 skal ned til netto null i 2050, og rapporterer om måloppnåelse. Staten forventer også at målene er vitenskapsbaserte der dette er tilgjengelig.

Les også:  Knuser nabolandene: Norge best i Norden på miljø

– Med den nye eierskapsmeldingen gjør staten som eier enda mer for å bidra til at vi er på rett spor. Det ligger store muligheter i det grønne skiftet som kan gi konkurransefortrinn for ambisiøse selskaper. For meg har det vært viktig å bidra til at de statlige eide selskapene skal være helt i front, sier Vestre.

Regjeringen introduserer i tillegg nye forventninger knyttet til naturmangfold og økosystemer. Tilsvarende som for klima forventer staten at selskapene setter mål og iverksetter tiltak for reduksjon av negativ påvirkning på naturmangfold og økosystemer, og rapporterer om måloppnåelse.

Staten skal være en aktiv, ansvarlig og langsiktig eier som bidrar til selskapenes lønnsomhet og utvikling innenfor bærekraftige rammer. Samtidig som selskapslovgivningens rollefordeling og de andre rammene for eierutøvelsen ligger fast, vil staten aktivt bruke handlingsrommet innenfor disse rammene på linje med det gode og ansvarlige private eiere gjør.

Les også:  - Fylkesveibløff!

Statens eierutøvelse gir forutsigbarhet for selskapene og kapitalmarkedene, og er en forutsetning for at selskapene skal kunne videreutvikle sin virksomhet, skape verdier og bidra til å nå statens mål som eier.  

– Denne regjeringen har en pragmatisk tilnærming til hva staten skal eie. Til forskjell fra forrige eierskapsmelding er det ikke lenger et mål i seg selv å redusere statens eierskap. Det kan være aktuelt å både øke og redusere det statlige eierskapet i tråd med hva som vurderes å være av strategisk interesse for Norge. Staten skal bruke hele den næringspolitiske verktøykassen, inkludert statlig eierskap når dette er beste løsning, sier Vestre.

Please follow and like us:
Pin Share

Anbefalt for deg

Om skribenten: Redaksjonen

Redaksjonen i Bodøposten.no består av 8 skribenter. Redaksjonen publiserer nyheter skrevet av redaksjonen, leserne eller tilknyttede pressetjenester.