Avinor anbefaler utbyggingsalternativ for ny flyplass i Bodø

avinor

Avinor konkluderer med at alternativet anbefalt i skisseprosjektet er den løsningen som best oppfyller prosjektets og programmets mål.

Tilrådningen er utarbeidet i nært samarbeid med Bodø kommune, og valg av utbyggingsalternativ støttes også av Forsvaret og Forsvarsbygg.

Del av et byutviklingsprosjekt 
I forbindelse med nedleggingen av Bodø flystasjon og Forsvarets påfølgende avhending av statens eiendommer, har Bodø kommune tatt initiativ til å flytte Bodø lufthavn og frigjøre sentrumsnære arealer til byutvikling.  Den samfunnsøkonomiske gevinsten oppstår i hovedsak gjennom reduserte transportkostnader for befolkning og næringsliv sammenliknet med et alternativ der byutviklingen skjer lengre unna sentrum. Plasseringen av den nye lufthavnen medfører også betydelige støylettelser for befolkningen i Bodø, da den vil ligge på sørsiden av Rishaugen og beskytte byen mot støy.

Les også:  Politiet advarer: Skred ved Kleiberget i Bodø

Avinor fikk i 2017 oppdrag fra Samferdselsdepartementet (SD) om å fortsette arbeidet med planlegging av flyttingen av Bodø lufthavn med sikte på å fremme en konsesjonssøknad. Oppdraget inkluderte blant annet å utrede ulike alternativer for utforming, omfang, tilhørende infrastruktur o.l. for den nye lufthavnen.

Det er etablert et samarbeide mellom Bodø kommune, Forsvarsbygg og Avinor for å sikre god dialog mellom partene som er berørt i flyttingen av lufthavnen og frigivelse av areal til byutvikling. Dette er organisert som et program hvor partene har inngått en avtale som formaliserer samarbeidet. Blant annet skal det utarbeides en samlet finansieringsløsning. Forutsatt at prosjektkostnaden er innenfor akseptable rammer og at finansieringen kan etableres i tide, er målet er at den nye lufthavnen skal åpne mellom 2024-2026, med en kapasitet på 2,3 millioner passasjerer.

Les også:  Grønt lys til ny hall for Bodø håndballklubb

Skisseprosjekt og ekstern kvalitetssikring
Skisseprosjektet med konklusjon om hvilket alternativ som klart anbefales ble levert til SD september 2019 og inneholdt utredning av fem forskjellige konseptuelle utbyggingsalternativ. Klikk  for mer info.  

Ekstern kvalitetssikring er gjennomført av Holte Consulting på oppdrag av SD og Finansdepartementet, og ved ulike faser i arbeidet har Avinor og Bodø kommune gitt skriftlige tilbakemeldinger i form av innspill, kommentarer og vurderinger til Holte og Samferdselsdepartementet.

Avinor konkluderer med at alternativ 1e) er det alternativ som best oppfyller prosjektets og programmets mål. Tilrådningen er utarbeidet i nært samarbeid med Bodø kommune, og valg av utbyggingsalternativ støttes også av Forsvaret og Forsvarsbygg.

Les også:  Konsert med Ane Brun på Svømmehallen Scene i Bodø

– Avinor og Bodø kommune mener rapporten til Holte kan gi grunnlag for vurdering av behov for enkelte justeringer og tilpasninger av prosjektet og programsamarbeidet, men mener den ikke gir grunnlag for å endre vår tidligere felles tilrådning om valg av utbyggingsalternativ for videre utredning i forprosjektet, sier Stine Ramstad Westby, konserndirektør i Avinor og ordfører Ida Pinnerød i Bodø kommune.

Forprosjektet forventes ferdigstilt mot slutten av 2020. Dette vil danne grunnlag for KS2 og videre beslutningsprosess i henhold til statens prosjektmodell for store statlige investeringer. Målet er at Stortinget fatter endelig beslutning i sammenheng med Statsbudsjettet for 2022.

Please follow and like us:
Pin Share

Anbefalt for deg

Om skribenten: Redaksjonen

Redaksjonen i Bodøposten.no består av 8 skribenter. Redaksjonen publiserer nyheter skrevet av redaksjonen, leserne eller tilknyttede pressetjenester.