Sjøfartsdirektoratet må bli bedre på å kontrollere dårlige arbeids- og levevilkår

Riksrevisjonen

Antall ulykker til sjøs har økt. Menneskelige faktorer blir rapportert som direkte årsak til mange av ulykkene med næringsfartøy. En ny undersøkelse fra Riksrevisjonen viser at Sjøfartsdirektoratets tilsyn ikke er godt nok tilpasset for å avdekke dårlige arbeids- og levevilkår. – Det er viktig at direktoratets tilsyn fanger opp forhold som kan ligge bak ulykkestallene, sier riksrevisor Karl Eirik Schjøtt-Pedersen.

Fra 2016 til 2021 steg antall ulykker med næringsfartøy med 40 prosent. Menneskelige faktorer blir rapportert som direkte årsak i 55 prosent av ulykkene. Sammenlignet med andre næringer, har sjøfart og fiskeri den høyeste frekvensen av dødsfall.

Flesteparten av sjøfolk og fiskere opplever å ha en trygg og god arbeidsplass. Et betydelig antall av dem oppgir likevel at for lite hvile, utilstrekkelig bemanning og arbeidspress påvirker sikkerheten negativt. Riksrevisjonens undersøkelse viser at arbeids- og levevilkårene ikke blir avdekket godt nok gjennom Sjøfartsdirektoratets arbeidsmetoder.

Les også:  650 ungdommer vil prøve seg som fisker i sommer

Direktoratets tilsyn med arbeids- og levevilkår er preget av kontroll med dokumenter, og i liten grad av de faktiske forholdene. Utfordringer knyttet til arbeids- og levevilkår kommer i begrenset grad til uttrykk gjennom dokumenter. Praksisen fører til at de som oftest finner symptomer på dårlige forhold gjennom tilsynene.

– Direktoratet bør utvikle tilsynsmetodikken sin for bedre å avdekke utfordringer ved sjøfolks og fiskeres arbeids- og levevilkår. De kan hente inspirasjon fra andre tilsynsmyndigheter, sier riksrevisor Karl Eirik Schjøtt-Pedersen.

Les også:  650 ungdommer vil prøve seg som fisker i sommer

Nærings- og fiskeridepartementet har uttrykt at Sjøfartsdirektoratet skal konsentrere tilsynene sine om fartøy og områder med høyest risiko og størst potensial for å redusere ulykker. Én måte direktoratet gjør dette på, er gjennom uanmeldte tilsyn.

Riksrevisjonens undersøkelse viser at uanmeldte tilsyn er godt egnet til å avdekke dårlige arbeids- og levevilkår. Samtidig kommer det fram at andelen uanmeldte tilsyn er lav. Andelen har ligget på mellom tre og elleve prosent i perioden vi har sett på. I 2022 gjennomførte Sjøfartsdirektoratet 259 uanmeldte tilsyn. Det er vesentlig færre enn i årene før pandemien.

Les også:  650 ungdommer vil prøve seg som fisker i sommer

Sjøfartsdirektoratet skal kontrollere fartøy med høy risiko for avvik fra lover og regler, hyppigere og grundigere enn fartøy med lav risiko. I praksis blir hvilke fartøy Sjøfartsdirektoratet gjør uanmeldte tilsyn hos, i stor grad påvirket av bekymringsmeldinger, informasjon som antyder regelbrudd og hvilke fartøy som er tilgjengelige i farvannet når inspektørene har ledig tid.

– Sjøfartsdirektoratet har et omfattende tilsynsoppdrag. Vi mener likevel at de ikke gjennomfører risikobasert tilsyn i tilstrekkelig grad. Direktoratet bør fortsette å jobbe aktivt med å utvikle virkemidlene de har for å fremme gode arbeids- og levevilkår til sjøs, sier riksrevisor Karl Eirik Schjøtt-Pedersen.

Please follow and like us:
Pin Share

Anbefalt for deg

Om skribenten: Redaksjonen

Redaksjonen i Bodøposten.no består av 8 skribenter. Redaksjonen publiserer nyheter skrevet av redaksjonen, leserne eller tilknyttede pressetjenester.