Skatteutvalget: Virke er positive til lettelser i formueskatten

virke

Virke støtter Skatteutvalgets forslag om å redusere eierbeskatningen i Norge. Dette vil hjelpe norskeide bedrifter med å investere i innovasjon og grønn omstilling. Virke foreslår flere skattegrep for å fremme mer sirkulær økonomi.

Før jul leverte Torvik-utvalget sin rapport som tok for seg hele det norske skattesystemet. Virke er positive til utvalgets forslag til lettelser i eierbeskatningen. Utbytte- og formueskatten har økt betydelig de siste årene. Dette har bidratt til å svekke norske bedrifters evne til å vokse, utvikle og omstille seg i konkurranse med utenlandske bedrifter.

–  Norske bedrifter står overfor store utfordringer. Ikke bare merker mange at marginene er under press på grunn av økte priser, men kravene til omstilling, innovasjon og grønn teknologi i fremtiden vil bare bli sterkere. Det kan ikke være sånn at bedrifter må ta ut midler som kunne vært brukt til investeringer for å betale formueskatt. Det må vi bort fra hvis små og store bedrifter skal være med på det grønne skiftet, sier Bernt Apeland, administrerende direktør i Virke.

Virke mener den beste løsningen er å fjerne formueskatten på næringsrelatert formue som driftsmidler og aksjer. Reduksjon kan også gjøres ved å redusere satsen og øke bunnfradraget i formuesskatten.

Virke støtter også utvalgets forslag om å innføre et arbeidsfradrag på lønnsinntekt. Å styrke arbeidslinjen er avgjørende i en tid hvor stadig flere blir eldre og mange står utenfor arbeidslivet på helserelaterte ytelser.

Virke er enig med utvalgets flertall om at selskapsskatten, dvs skatt på overskudd, bør holdes på 22 prosent. Virke mener staten kan få inn flere inntekter ved å sørge for at multinasjonale selskaper, særlig digitale plattformselskaper, i større grad skatter av sitt overskudd skapt i Norge, og at det i større grad kontrolleres at det betales merverdiavgift ved grensekryssende netthandel. Det må skapes like vilkår mht. skatt, avgift og toll i den digitale økonomien.

Virke støtter utvalgets prinsipp om en gjennomgående CO2- avgift som tar for seg alle utslippskilder. Dette gjelder også for sektorer som per i dag ikke er omfattet av CO2-avgift eller et fungerende kvotesystem. Men bærekraftsomstilling handler ikke bare om å redusere utslipp av klimaforurensende gasser, det handler også om å redusere avfall, øke ombruk og reparere varer.

For å nå målene EU setter for å fremme mer sirkulær økonomi – mål som vi følger i Norge – må vi stimulere mer bruktsalg og reparasjonstjenester. Derfor foreslår Virke å fjerne moms på bruktsalg og reparasjonstjenester i handelen.

–  Dersom vi skal nå målene om en mer sirkulær økonomi, er vi nødt til å se på alle virkemidlene vi har tilgjengelig. Reparasjonstjenester og brukte varer får i dag samme momssats som andre varer og tjenester i samfunnet. Mange bedrifter er i gang med å tilby kunder ulike reparasjonstjenester, men melder at interessen ennå ikke har tatt av. Vi må få ned terskelen for å reparere produkter. Et første steg er å redusere momsen, som vil sende prisen på tjenester ned og være med på å forlenge livssyklusen til produkter, sier Apeland.Nei til økt moms, men ja til forenkling for kultur og reisliv

Skatteutvalget foreslår én momssats på 25 prosent. Det innebærer økt moms på bl.a mat, reiseliv, kultur og trening. Virke støtter ikke dette. Økt moms og dermed prisøkning på mat vil ramme husholdningene hardt og føre til økt grensehandel, mener Virke. Reiseliv og kultur som i dag har lavere sats, og treningssentre som ikke har moms, sliter fortsatt med etterdønningene av pandemien.

Virke frykter at å innføre en økt momssats kan ramme disse næringene hardt.Virke mener likevel at momsregelverket kan forenkles, særlig på kultur- og reiselivsområdet. En kultur- eller reiselivsvirksomhet må i dag forholde seg til tre eller fire ulike satser på ulike tjenester, og ulikt regelverk ved at noen tjenester er utenfor og andre innenfor momssystemet. Dette medfører høye administrative kostnader, som Virke har fått anslått til over 200 millioner kroner årlig for kultur- og reiselivsnæringene. Virke foreslår forenkling ved å samordne til én sats, 12 pst.

Please follow and like us:
Pin Share

Anbefalt for deg

Om skribenten: Redaksjonen

Redaksjonen i Bodøposten.no består av 8 skribenter. Redaksjonen publiserer nyheter skrevet av redaksjonen, leserne eller tilknyttede pressetjenester.