LESERINNLEGG: Grønne skoger er bra for klimaet

natur skog elv

I et leserinnlegg i Bodøposten av Naturvernforbundet blir det hevdet at norsk skogbruk er en direkte trussel mot både artsmangfoldet og klimaet. Det er synd at Naturvernforbundet nok en gang kommer med påstander som ikke har rot i virkeligheten.

Ole Andre Lilleløkken, lokallagsleder Alskog Salten skogeierlag

Dersom vi skal gjøre alvor ut av det grønne skiftet er vi nødt til å erstatte produkter laget av olje med produkter laget av tre.

For sannheten er at skogen i Norge legger på seg år for år, og binder årlig omtrent halvparten av klimagassutslippene våre. Det store tilveksten, og dermed økt karbonbinding, skyldes blant annet den massive skogplantingen som foregikk etter krigen. Nå som denne skogen er i ferd med å bli hogstmoden, synker tilveksten og CO2-bindingen. Det er derfor viktig å fortsette med aktiv skogskjøtsel fremover for å fortsette å ha et høyt opptak i skog fremover.

Les også:  Vil koste 14,2 milliarder å sikre Norges mest rasfarlige veier

Utviklingen i den norske skogen viser også at artsmangfoldet har blitt styrket over tid. Vi får mer gammelskog, mer død ved, flere grove trær, gamle trær og mer lauvskog, som er viktige strukturer for artsmangfoldet. Dette blir systematisk overvåket gjennom Landsskogtakseringen.

Norsk skogbruk har vært miljøsertifisert siden starten av 2000-tallet. Et bærekraftig skogbruk betyr at man må balansere ulike hensyn. Norsk skogbruk er miljøsertifisert gjennom Norsk PEFC Skogstandard som setter strenge krav til ivaretakelse av natur, vannbeskyttelse, friluftsliv, arbeidsforhold og fremtidig hogst, som alle er viktige momenter inn i et bærekraftig skogbruk. Sertifiseringen bygger på et vitenskapelig grunnlag og revideres med jevne mellomrom for å sikre at man til enhver tid baserer seg på den mest oppdaterte kunnskapen.

Les også:  Gratis klima- og energirådgivning til innbyggere i Nordland

Når Norge nå skal finne andre næringer å leve av etter oljen bør norsk skogbruk stå høyt på lista over prioriterte grønne næringer. Skog i vekst binder CO2. Økt skogproduksjon betyr derfor økt binding, og økt skogproduksjon betyr også god økonomi for skogeieren. Slik kan man styrke verdiskapningen i næringer som også er positivt for klimaet.

Please follow and like us:
Pin Share

Anbefalt for deg

Om skribenten: Redaksjonen

Redaksjonen i Bodøposten.no består av 8 skribenter. Redaksjonen publiserer nyheter skrevet av redaksjonen, leserne eller tilknyttede pressetjenester.