Feil oversettelse banet vei for sjødeponi

Foto: Tor Bjarne Christensen

En feil i oversettelsen av et EU-direktiv har banet vei for tillatelsen til å dumpe gruveavfall i Førdefjorden. Først for tre uker siden, 15 år etter at loven ble gjeldende i Norge, foreslo Miljødirektoratet en oversettelse som samsvarer med direktvet.

– Dette er ganske utrolig! Her har staten bare fortsatt å følge gamle regler og tviholdt på tolkningen sin, selv om den åpenbart er feil, sier Truls Gulowsen, leder i Naturvernforbundet.

Dette er en av hovedtemaene i Fjordsøksmålet, som nå pågår i Oslo tingrett, der staten er saksøkt av Naturvernforbundet og Natur og Ungdom for tillatelsen til å dumpe opptil 170 millioner tonn med gruveavfall i Førdefjorden.

I 2008 fikk Norge nye regler for forvaltning av elver, vann, fjorder og sjøområder. Det såkalte vannrammedirektivet ble en del av EØS-avtalen, og reglene var langt strengere enn dem vi hadde hatt i forurensingsloven. Hensikten var å beskytte og ta vare på livsviktige vannressurser. Men da regelen ble implementert i vannforskriften og oversatt til norsk, var likheten med den gamle regelen påfallende, og den skilte seg klart fra den engelske formuleringen i direktivet.

Les også:  15 millioner plastposer spart siden i sommer

I vannforskriften har «overriding public interest» blitt til «samfunnsnytte». Det hele henger sammen på denne måten:

▪ Det er ikke tillatt å forurense vannet i Førdefjorden slik at vannkvaliteten forringes.

▪ Hvis det skal gjøres unntak fra denne regelen, må kravet om «overriding public interest» være oppfylt, ifølge vannrammedirektivet. På dansk er dette oversatt med «væsentlige samfundsinteresser».

▪ Da direktivet ble implementert i vannforskriften ble denne bestemmelsen oversatt med «samfunnsnytte» (samfunnsnytten av de nye inngrepene eller aktivitetene skal være større enn tapet av miljøkvalitet (12 (2) b)), noe som gir en langt lavere terskel for å tillate forringelse av vannkvaliteten i fjorden.

▪ Det er feil-oversettelsen som er brukt i tillatelsen til å dumpe gruveavfall i Førdefjorden.

Les også:  Boliger til flytninger i Nordland: – Vil ha frivillighet framfor tvang

▪ I tillatelsen til gruvedumping i Førdefjorden står det at vannkvaliteten vil gå fra «god» til «dårlig».

– Dette er en grov feil, som har gitt alvorlige konsekvenser. Vi slåss nå for å hindre forurensning av en rik og levende fjord. Hvis EU-direktivet hadde blitt implementert riktig, ville myndighetene måtte avvise søknaden om gruvedumping i Førdefjorden. Det er åpenbart at tillatelsen bryter med direktivet, sier Gulowsen.

Naturvernforbundet og Natur og Ungdom har påpekt denne feilen en rekke ganger. Dette er et av hovedtemaene i den pågående behandlingen av saken i Oslo tingrett. Også ESA, overvåkningsorganet for EFTA, har påpekt dette overfor norske myndigheter.

Naturvernforbundet og Natur og Ungdom mener at Nordic Minings planlagte utvinning av rutil i Engebøfjellet på ingen måte kan kalles en «overriding public interest».

– De skal utvinne et fargestoff. Dette er ikke av overordnet betydning for samfunnet. Derfor er tillatelsen til gruvedumping et klart brudd med direktivet, sier Gulowsen.

Les også:  Frykter dyrtid kan føre til oppblomstring av useriøse i Nordland

Den 30. august i år, kort tid før Fjordsøksmålet ble tatt opp til behandling i Oslo tingrett, foreslo imidlertid Miljødirektoratet å endre den aktuelle bestemmelsen. I et høringsnotat har direktoratet erstattet «samfunnsnytte med «overordnede samfunnsinteresser»:

«Inngrepene eller aktivitetene skal være begrunnet i overordnede samfunnsinteresser, eller deres nytte for menneskers helse, sikkerhet eller en bærekraftig utvikling skal være større enn nytten for miljøet og samfunnet av at miljømålene nås.»

– Dette viser at vi har hatt rett hele tiden. Nå, mer enn ti år etter at vannrammedirektivet trådte i kraft i Norge, er det på tide at de sårbare og verdifulle vannressursene våre får den beskyttelsen de etter loven skulle hatt, sier Gulowsen.

Fjordsøksmålet fortsetter med partsinnlegg og vitneførseler mandag 25. september i Oslo tingrett. Rettssaken går fram til 4. oktober.

Foto: Tor Bjarne Christensen

Please follow and like us:
Pin Share

Anbefalt for deg

Om skribenten: Redaksjonen

Redaksjonen i Bodøposten.no består av 8 skribenter. Redaksjonen publiserer nyheter skrevet av redaksjonen, leserne eller tilknyttede pressetjenester.