Fangst av kongekrabbe i 2024

ned

Nærings- og fiskeridepartementet har vedtatt regulering av fangst av kongekrabbe i kvoteregulert område i 2024. Reguleringen blir i det alt vesentlige videreført, men med noen endringer i 2024.

– Kongekrabben har over mange år bidratt til stor verdiskaping i Øst-Finnmark og ringvirkninger utover landsdelen. Vi ser en kraftig reduksjon i totalkvoten i år sammenlignet med de seneste årene, fordi bestanden blir vurdert å være mindre i størrelse enn før. Samtidig må vi understreke at bestanden fremdeles er innenfor forvaltningsmålet. Reguleringen av kongekrabbe er i det alt vesentlige videreført, og endringene i reguleringen for 2024 blir gjort for å ivareta bestanden og verdiskapingen framover, sier fiskeri- og havminister Cecilie Myrseth.

Om reguleringene:

  • Det er fastsatt en totalkvote for hannkrabber på 966 tonn.
  • Det er fastsatt en totalkvote for hunnkrabber på 60 tonn.
  • Av totalkvoten hannkrabber er det avsatt 15 prosent til skadd krabbe.
  • Fredningsperioden er utvidet med en månad til også å gjelde i mars månad.  
  • Tillatt bifangst for fiske med bunngarn eller bunnline blir redusert fra 3 prosent til 2 prosent i 2024.
  • Ilandføringsvederlag for kongekrabbe bortfaller.
  • Omsetningskravet på 200 000 kr for full kongekrabbekvote blir videreført i 2024.
Les også:  Ønsker fortgang i konsesjonssak i Bodø

Totalkvoten er fastsatt til 966 tonn hannkrabber og 60 tonn hunnkrabber i 2024. Av totalkvoten er det i tillegg avsatt 1 tonn hannkrabbe til fritidsfiske, 5 tonn til forsking og 10 tonn til turistfiske- og reiselivsbedrifter, og dessuten 70 tonn til bifangst i fiske med bunngarn og bunnline. I tillegg er det satt av 10 tonn til videreføring av ungdomsfangstordningen.

Avsetningen til bifangstordningen av kongekrabbe for fiske med bunngarn og bunnline blir redusert fra 3 prosent til 2 prosent. Det er i tillegg vedtatt en maks kvote på 1,5 tonn per fartøy innenfor denne ordningen.

Les også:  Dette må du vite om usaklig oppsigelse

Mars og april måned er stengt for fangst av kongekrabbe av hensyn til kongekrabbens skallskifte, men aktivitet fra reiselivsbedrifter er unntatt fordi det skjer i avgrenset omfang. Det er i tillegg vedtatt kortvarige perioder med stenging for å legge til rette for forskingstokt i og utenfor det kvoteregulerte området. Også her er aktivitet fra reiselivsbedrifter gjort unntak for.

– En kraftig nedgang i kvoterådet medfører at det er naturlig å redusere alle avsetninger, sier Myrseth.

Les også:  Fiskeriministeren på klippfisk-frieri i Portugal

Kvotemodellen har vært omdiskutert helt siden den ble innført. Den har ikke virket etter hensikten, blant annet fordi det har blitt åpnet for flere deltakere i fangsten og trinnene i modellen ikke har blitt justert slik intensjonen med modellen var. Derfor foreslo Fiskeirdirektoratet endringer i høringen for reguleringen for 2024.

– Jeg har besluttet at det ikke skal gjøres endringer nå, men at vi skal ta med oss innspillene i høringen og ta en grundig vurdering av hele modellen før vi foreslår endringer. Omsetningskravet blir derfor videreført på samme nivå i 2024 som tidligere år, sier fiskeri- og havministeren.

Please follow and like us:
Pin Share

Anbefalt for deg

Om skribenten: Redaksjonen

Redaksjonen i Bodøposten.no består av 8 skribenter. Redaksjonen publiserer nyheter skrevet av redaksjonen, leserne eller tilknyttede pressetjenester.