280 millioner kroner til havforskning

Nærings- og fiskeridepartementet

24 prosjekter kan nå settes i gang og skal gi kunnskap som samfunnet og næringslivet trenger for å møte viktige samfunnsutfordringer innen havbruk, fiskeri og maritime næringer.

– Havnæringene har en nøkkelrolle for norsk økonomi, verdiskaping og vår felles velferd. For at norske marine og maritime næringer skal fortsette å være i verdenstoppen, må vi også i front innenfor forskning og utvikling innenfor disse områdene. Det vil disse midlene bidra til, sier fiskeri- og havminister Bjørnar Skjæran.

For eksempel får NORD Universitetet Bodø med samarbeidspartnere 10 millioner kroner for å utvikle nye metoder som skal brukes på innsamlede blåseprøver av frittsvømmende hvaler. Det har historisk vært vanskelig å ta målinger av store hvaler og det er fortsatt mye kunnskap vi mangler om disse dyrene. Det er et behov mer effektive metoder for å studere dyrenes fysiologi og helse for på beste måte kunne forvalte populasjonene på en bærekraftig måte. Mange tester som er brukt på hvaler tidligere vært svært inngripende og har kunnet føre til sår i hvalens hud. Prosjektet vil hjelpe oss til å forstå helsen til store hvalpopulasjoner.

Havforskningsinstituttet sammen med samarbeidspartnere får 45 millioner kroner til et stort prosjekt der målet er å få frem et bedre kunnskapsgrunnlag om sammenhengen mellom lakselus og villaksens overlevelse i havet. Lakselus fra oppdrettsanlegg smitter små villaks (laksesmolt) på vei mot havet og kan utgjøre en risiko for villaksbestandene. Oppdrettsnæringen forholder seg derfor til «trafikklyssystemet» som regulerer mulighet for vekst basert på risiko for at en villaks dør på grunn av lakselus fra oppdrettslaksen.

Dagens kunnskap om denne sammenhengen er hovedsakelig basert på laboratoriestudier. Forskningsprosjektet tar sikte på å gjøre store framskritt i kunnskapen om hvordan lakselus fra oppdrettslaks påvirker villaksens overlevelse i havet med utgangspunkt i omfattende feltforsøk, forsøk i laboratorier og bruk av modeller. Prosjektet er styrket med midler fra Fiskeri- og havbruksnæringens forskningsfinansiering.

OpenZero-prosjektet ved Arkitektur- og designhøgskolen i Oslo får 12 millioner kroner til et prosjekt der målet er å utvikle bedre design av digitale verktøy og brukergrensesnitt som kan ta vare på samspillet mellom sikkerhet og utslippsreduksjoner i skipsfartsnæringen. Grønn skipsfart utvikler seg raskt med introduksjon av nye drivstoff og alternative fornybare fremdriftssystemer.

Dette vil øke arbeidsbelastningen for skipsoffiserene som opererer en kompleks og sikkerhetskritisk arbeidsstasjon. Forskerne skal utvikle et designsystem for energibevisste og sikre maritime operasjoner, og forbedre kunnskapen om menneske-datamaskin interaksjon. Prosjektet kan bidra til raskere grønn omstilling og styrking av verdiskaping og eksport.

– Jeg er glad for at vi finansierer viktige prosjekter og særlig glad er jeg for at flere av disse er ledet av unge forskertalenter. Det er avgjørende at unge forskertalenter ønsker å satse på havforskning og utvikler ny kunnskap for den videre forvaltningen og utviklingen av de blå næringene, sier administrerende direktør i Forskningsrådet Mari Sundli Tveit. 

Please follow and like us:
Pin Share

Anbefalt for deg

Om skribenten: Redaksjonen

Redaksjonen i Bodøposten.no består av 8 skribenter. Redaksjonen publiserer nyheter skrevet av redaksjonen, leserne eller tilknyttede pressetjenester.