Historisk lovforslag om norsk lønn i norske farvann og på norsk sokkel

Nærings- og fiskeridepartementet

Regjeringen foreslår å innføre krav om norske lønns- og arbeidsvilkår på skip som seiler mellom norske havner. Det foreslås særskilte regler for offshore og cruise.

– Dette er en historisk dag for Norge som skipsfartsnasjon. Kravet om norske lønns- og arbeidsvilkår vil beskytte arbeidsfolk gjennom å fremme et mer rettferdig arbeidsliv, hindre sosial dumping og motvirke lavlønnskonkurranse, sier fiskeri- og havminister Bjørnar Skjæran (Ap).

Regjeringen følger med dette forslaget opp Hurdalsplattformen, Holmefjordutvalget og anmodningsvedtak fra Stortinget.

Norge stiller i dag få krav til lønns- og arbeidsvilkår om bord på utenlandske skip i norske farvann og på norsk sokkel. For ansatte på utenlandske skip gjelder derfor i hovedsak flaggstatens regler med hensyn til lønns- og arbeidsvilkår. Dette betyr at sjøfolk på skip som seiler i norske farvann og norsk sokkel har ulik lønn for likt arbeid. Nå foreslår regjeringen å innføre krav om norske lønns- og arbeidsvilkår for arbeidstakere på skip i norsk innenriksfart og skip som yter maritime tjenester i norske farvann og på norsk sokkel.

Les også:  Sex uten samtykke: AUF Nordland fikk gjennomslag i Arbeiderpartiet

Skip i internasjonal fart omfattes ikke av forslaget.

Departementet vurderer at et krav om norske lønns- og arbeidsvilkår vil ha positive virkninger for skipsfarten på samme måte som allmenngjøring har hatt i andre deler av norsk arbeidsliv.

– Et rettferdig arbeidsliv vil skape forutsigbarhet og gjøre maritim næring til en mer attraktiv yrkesvei for ungdommer. Det er viktig for rekruttering og sysselsetting i hele næringen, sier statsråden.

Departementet legger i likhet med Holmefjordutvalget til grunn at det er en høy andel utenlandske skip innen kystfarten, cruise og deler av offshore. Sjøfolkene på de utenlandske skipene har lønn som ligger betydelig lavere enn norsk nivå. Forskjellen er størst blant underordnet mannskap i fraktefarten, der ansatte fra utenfor EU/EØS tjener om lag en tredjedel av lønnen til norske sjøfolk. En rapport fra Transportøkonomisk institutt i 2020 viste at andelen norskregistrerte skip i fraktefarten mellom norske havner har gått ned og sto for 1/5 av lastefrakten innenriks i 2019. 

Les også:  Sier nei til å åpne Nordland VI

– Med denne regjeringen ved roret rydder vi opp i arbeidslivet til havs. For regjeringen er det et viktig prinsipp at norske sjøfolk ikke skal utkonkurreres på hjemmebane av arbeidsfolk med langt dårligere lønn, sier Skjæran.

Holmefjordutvalget anbefalte å regulere skip som har Norge som hovedreisemål, og å avgrense mot skip i internasjonal fart. For å operasjonalisere dette i loven, foreslår departementet egne presiseringer for cruisetrafikken. Loven vil gjelde cruise når skipet seiler mellom norske havner eller utelukkende opererer ut fra én norsk havn. For cruiseskip som kommer fra eller som skal til utenlandsk havn, gjelder kravet om norske lønns- og arbeidsvilkår kun dersom over halvparten av seilasen målt i tid skjer i norsk territorialfarvann. Det betyr at cruiseskip som er i internasjonal fart ikke vil omfattes dersom seilasen i hovedsak foregår utenfor norsk territorialfarvann.

Les også:  Rødt Nordland: – EØS-rapport gir grunn til bekymring

Forslaget blir sendt ut med tre måneders høringsfrist.

– Jeg ser fram til en god høringsrunde og til å jobbe videre med å styrke tradisjonene Norge har som skipsfartsnasjon, sier statsråden.

Please follow and like us:
Pin Share

Anbefalt for deg

Om skribenten: Redaksjonen

Redaksjonen i Bodøposten.no består av 8 skribenter. Redaksjonen publiserer nyheter skrevet av redaksjonen, leserne eller tilknyttede pressetjenester.