Gjennomføring på vgs: Trenden har snudd i Nordland

nfk

Andelen av ungdomskullet som fullfører og består videregående opplæring innen to år etter normert tid, har nå gått ned og er 73,6 prosent for 2016-kullet. Dette er en nedgang på 3 prosentpoeng fra forrige år og samtidig 7,4 prosentpoeng under landsgjennomsnittet.

Dette viser tallene fra tilstandsrapporten for videregående opplæring i Nordland fylkeskommune skoleåret 2022-2023. Nedgangen kommer etter flere års forbedring av resultatene.

– Det kan være forskjellige faktorer som har påvirket gjennomføringsprosenten, inkludert konsekvenser fra pandemiårene. Heldigvis forblir fullføringsandelen på studieforberedende for 2016-kullet i Nordland relativt stabil sammenlignet med forrige år (88,6 prosent) og ligger kun 0,9 prosentpoeng under nasjonalt gjennomsnitt, sier Joakim Sennesvik som er fylkesråd for utdanning i Nordland.

Fullføringsandelen på yrkesfag er fortsatt lavere enn på studieforberedende, bare 60,5 prosent av 2016-kullet hadde fullført og bestått etter seks år. Avstanden opp til nasjonalt snitt var 9,1 prosentpoeng. Det er også forskjeller i fullføringsandelen mellom ulike yrkesfaglige utdanningsprogram. Mens elektrofag hadde fullføring på 76,1 prosent, var det bare 51,1 prosent på restaurant- og matfag som fullførte. Det er imidlertid viktig å merke seg at det har vært en positiv utvikling i fullføringsprosenten på yrkesfag de siste årene fram til 2016-kullet.

Les også:  Nye tall: Nord-studentene mer fornøyde

En økende andel yrkesfagelever går nå direkte ut i lære samme høst som de fullfører VG2. Per 1. oktober 2022 var andelen 49 prosent, noe som markerer en økning for niende år på rad. Implementeringen av den vedtatte Læreplassgarantien stimulerer til ytterligere vekst, særlig for elever som kan møte utfordringer med å sikre seg en læreplass.

Det ble inngått 1338 lærekontrakter per oktober 2022. Selv med mindre ungdomskull, har antallet lærekontrakter holdt seg relativt stabilt over de siste årene. Av de nye lærlingene var 979 ungdom med rett. Det er flest nye lærlinger i Teknologi- og industrifag.

Mer enn 8 av 10 søkere som søkte om læreplass i Nordland, fikk innvilget plass.

Per 1 oktober 2022 var det totalt 2758 løpende lærekontrakter og opplæringskontrakter i fylket. 2052 av disse var ungdomsrettslærlinger.

I 2021-2022 ble det utstedt i alt 1483 fag- og svennebrev i Nordland. Man fikk 443 fagarbeidere etter å ha gjennomført prøve som praksiskandidat.

Totalt var det 1574 godkjente lærebedrifter i 2022-2023. Av disse hadde 74 prosent lærlinger det siste året.

Les også:  Slik hjelper skolen elevene med å forebygge synsproblemer

86,3 prosent av lærlingene med ungdomsrett fikk fag- eller svennebrev innen fem år etter at de startet i lære.

Andel lærlinger med ungdomsrett som oppnår fag- eller svennebrev innen fem år er høyest innen Teknologi- og industrifag med 96,1 prosent samt Elektro- og datateknologi med 94,8 prosent.

I Nordland var det totalt 7105 elever som gikk på de offentlige videregående skolene i løpet av skoleåret 2022-2023. Dette tilsvarer en reduksjon på omtrent 24 prosent, eller nesten 2200 færre elever, sammenlignet med toppåret 2012-2013.

Hovedårsaken til denne nedgangen er lavere fødselstall i fylket. På lang sikt vil hovedtrenden være at antall elever i 16-årskullet vil fortsette å synke, men nedgangen vil avta i en periode fram til 2026. Dette vil få utslag på antall paralleller og tilbud ved skolene og vil ha betydning for budsjettering for påfølgende år.

I tillegg må man ta hensyn til den økte strømmen av flyktninger som startet i 2022, og dette gjør det utfordrende å forutse i hvilken grad elevtallet vil øke på kort sikt. Med den nye opplæringsloven som ble vedtatt sommeren 2023 som trer i kraft høsten 2024, innføres det nye rettigheter for elevgruppen. Dette vil også ha betydning for fremtidig elevtall.

Les også:  Utvider sommersesongen for fergesambandet Andenes – Gryllefjord

– Fylkesrådet er takknemlige for hvordan skolene, lærerne og elevene håndterte skoleåret 2022-2023. Spesielt med tanke på en velgjennomført reformperiode med nye læreplaner i alle fag og en ny yrkesfaglig struktur, sier fylkesråden.

– Vi vil framover styrke innsatsen for å redusere andelen som slutter i videregående opplæring. Tidlig frafall i opplæringsløpet fører ofte til dårligere utsikter på arbeidsmarkedet senere. Arbeid mot frafall og utenforskap i skolen er en av de viktigste oppgavene som fylkesrådet har.

– Vi vil også fortsette arbeide for å sikre at videregående opplæring skal imøtekomme arbeids- og næringslivets behov for kompetanse. I de kommende årene vil utfordringen være å forme en tilbudsstruktur i fylket som kan balansere det fremtidige behovet for faglærte og behovet for arbeidskraft med høyere utdanning, avslutter fylkesråd Sennesvik.

Tilstandsrapporten for videregående opplæring i Nordland fylkeskommune skoleåret 2022-2023 skal presenteres og behandles under fylkestingets samling i Bodø 19. til 21. februar i Bodø

Please follow and like us:
Pin Share

Anbefalt for deg

Om skribenten: Gunnar Andreassen

Forfatter og tidl. redaktør i Aftenmagasinet, Nordlandsposten.no og Ranaposten.no. Journalist og skribent i Bodøposten.no samt andre nyhetssider og blogger.