Styrker satsing på bioøkonomi med ny handlingsplan

fiske transport industri

En ny rapport viser at Norge ligger i toppsjiktet i Europa for produktivitet og verdiskaping innen bioøkonomi. Rapporten som er skrevet av Nordisk institutt for studier av innovasjon (NIFU), ser på sysselsetting og verdiskaping innen ulike biobaserte næringer i Norge.

Innovasjon Norge, Forskningsrådet og Siva samler nå krefter for en mer koordinert og styrket satsing på bioøkonomi, og legger i dag frem en ny handlingsplan på området.

– Rapporten viser at Norge har gode forutsetninger for å være en ledende aktør i bioøkonomien. Vi har høy kompetanse og sterke tradisjoner knyttet til utnyttelse av naturressursene våre. Men hvis vi skal fortsette å være ledende, må vi satse tungt på forskning og utvikling framover, sier John-Arne Røttingen administrerende direktør i Forskningsrådet.

Bidrar til økt verdiskaping og arbeidsplasser i distriktene
Den nye rapporten viser at bioøkonomien i Norge kjennetegnes av relativt høy produktivitet. Det er spesielt de havbaserte bionæringene som trekker opp produktiviteten og verdiskapingen.

Les også:  LESERINNLEGG: Kostnadsbombe med Vedums nye EU-direktiv

Ifølge rapporten har verdiskapingen innen biobasert næringsliv økt fra rundt 80 milliarder til rundt 130 milliarder siden 2008. Antall sysselsatte gått noe ned fra litt over 142 000 til rundt 130 000 i samme periode.

– Verdiskapingen i den norske bioøkonomien har økt betraktelig, med færre sysselsatte i næringene. Dette tyder på at vi i Norge lager produkter med høyere verdi og at vi har blitt gode på å ta i bruk teknologi som forenkler produksjons- og foredlingsprosesser. Det er viktig at vi sikrer utviklings- og investeringskapital til biobasert næringsliv for videre vekst sier Håkon Haugli, administrerende direktør i Innovasjon Norge.

Rapporten peker også på at bioøkonomien er viktig for å sikre arbeidsplasser i distriktene, da en høy andel av arbeidsplassene her faller inn under biobasert næringsliv.

Les også:  LESERINNLEGG: Kostnadsbombe med Vedums nye EU-direktiv

– Landbruket må, i samarbeid med fiskeri- og havnæringen, bli enda bedre på å utnytte våre mange biologiske ressurser og medvirke til reduserte klimautslipp og øke karbonopptak. Vi må utvikle det biobaserte næringslivet i Norge. Det er viktig for både arbeidsplasser og verdiskaping, sier landbruks- og matminister Olaug Bollestad.

Ny felles handlingsplan
Innovasjon Norge, Forskningsrådet og SIVA har utarbeidet en felles handlingsplan for norsk bioøkonomi, som en oppfølging av regjeringens bioøkonomistrategi fra 2016. Den nye handlingsplanen gir en oversikt over tilbudene og tiltakene rettet mot biobaserte næringsliv og peker ut en felles retning for videre utvikling av norsk bioøkonomi.

-Vi skal utløse innovasjoner som svarer på de samfunnsutfordringer verden står overfor og som sikrer at Norge er på rett kurs mot en bærekraftig og grønn økonomi. I vår felles handlingsplan tar vi utgangspunkt i de støtteordningene som allerede er på plass, og prøver å utnytte hele bredden av tilgjengelige offentlige virkemidler slik at norsk næringsliv lykkes i omstilling til et fremtidig bioøkonomisk samfunn, sier Ingrid Riddervold Lorange, administrerende direktør i SIVA.

Les også:  LESERINNLEGG: Kostnadsbombe med Vedums nye EU-direktiv

– Planen skal bidra til mer effektiv og koordinert bruk av relevante virkemidler for utvikling av bioøkonomien og vil bidra til å gjøre virkemiddelapparatet mer enkelt og treffsikkert for brukerne i næringslivet. Det at Innovasjon Norge, Forskningsrådet og SIVA nå går sammen om en felles handlingsplan er en viktig oppfølging av regjeringen sin bioøkonomistrategi, sier næringsminister Iselin Nybø.

– Norge har en unik tilgang til marine ressurser og høy kompetanse. Jeg håper handlingsplanen blir et godt redskap for å utvikle ny næringsvirksomhet gjennom økt samspill på tvers av sektorer og fagområder, sier fiskeri- og sjømatminister Geir Inge Sivertsen.

Please follow and like us:
Pin Share

Anbefalt for deg

Om skribenten: Redaksjonen

Redaksjonen i Bodøposten.no består av 8 skribenter. Redaksjonen publiserer nyheter skrevet av redaksjonen, leserne eller tilknyttede pressetjenester.