LESERINNLEGG: Løftet for Nord-Norge

uit

Skal vi løfte Nord-Norge inn i fremtiden kreves innovasjon, investering og kompetanseutvikling. Her må private aktører, universitetene, kommunene og virkemiddelapparatet både snakke samme språk og danse den samme dansen. Det nytter faktisk ikke hvis en velger hip-hop dersom den andre velger swing. Vi må lytte, vi må treffes og vi må tilpasse oss hverandre.

Av: Professor Rikke Gürgens Gjærum, viserektor UiT Norges arktiske universitet, Tore Enger, adm dir TECO2030, Bjørn Reidar Sørensen, dekan, Fakultet for ingeniørvitenskap og teknologi, UiT, Anita Skog, innovasjonspådriver i Nasjonalt program for leverandørutvikling, Daniel Bjarmann-Simonsen, regiondirektør i NHO Nordland.

Det er nye tider. Vi hører alle stadig om begrep som: «det grønne skriftet», «blå og grønn energi», «ny-industrialisering» og «bærekraft». Faren med alle disse ordene som flyter over avissidene og popper som popcorn i samtalene på lunchrommet er at de til slutt mister mening. De daler ned som askestøv det er lett å blåse unna, for at vi skal slippe å ta inn over oss at det også handler om meg og deg og våre livsvalg.

Omstilling kommer i nord

TECO2030, UiT Norges arktiske universitet, Nasjonalt program for leverandørutvikling og NHO vil gjerne gi begrepene mening og liv. For en omstilling i Nord-Norge er uunngåelig. Tilhørende en maritimnasjon må vi kutte alle utslipp fra transport til havs. Ifølge den ferske rapporten fra FNs klimapanel, «Impacts, Adaptation and Vulnerability», må vikomme i havn med utslippsfrie løsninger før 2030. Klimaendringene øker presset på naturen vår i nord, noe som kan få dramatiske konsekvenser for alt liv i Arktis. Derfor er vi i nord både mer motivert og ønsker å bli bedre rustet til omstilling slik at samfunnet blir enda mer bærekraftig. Altså en utvikling som møter dagens behov uten å ødelegge mulighetene for at kommende generasjoner skal få dekket sine behov.

Les også:  46,5 kilometer ny asfalt på Helgeland

Vi er fire aktører i nord som står sammen. Og hva tenker vi må gjøres? Jo, først og fremst må man begynne å tenke «vi», ikke «oss» og «dem». Vi må tenke at sirkulær grønn omstilling og utvikling bygger hele Nord-Norge – enten det er snakk om nyindustrialisering på Mo med batteriproduksjon hos Freyr, produksjon av morgendagens hydrogenmotor hos TECO2030 i Narvik eller Varanger Krafts ammoniakkfabrikk i Berlevåg.

TECO 2030 er tildelt 50 millioner kroner i støtte av Innovasjon Norgefor utvikling og produksjon av hydrogenbaserte brenselceller i Narvik. Satsingen betyr mer enn bare reduserte klimagassutslipp og muligheter for opptil 500 nye arbeidsplasser. Dette prosjektet kanogså føre til store økonomiske ringvirkninger og posisjonere regionen til å kunne bli verdensledende for bruk, produksjon og kunnskap rundt en ren og fremtidsrettet energibærer som hydrogen. For å bygge kunnskap rundt hydrogen-basert utvikling trengs det en rekkesamarbeidsetableringer – samt nytenkning for hvordan samfunnet skal posisjonere seg mot en sirkulær og nullutslippsfremtid. TECO2030 og samarbeidspartnere som Nasjonalt program for leverandørutvikling, NHO i nord og UiTs fakultet for ingeniørvitenskap og teknologi vil satse på å bygge, dele og samhandle kunnskap rundt den fremtidsrettede energibæreren.

Sammen med UiT vil TECO2030 kunne tilby kompetansebygging med en «hands on experience» i form av både hydrogenproduksjon og hydrogenmotorens brenselceller. Sammen med UiT og NHO i nord ønsker TECO2030 å vise hva som faktisk er mulig med en kjent og gammel energibærer som hydrogen.

Les også:  Arbeiderpartiet vil styrke veterinærtjenestene i Nordland

Nasjonalt program for leverandørutvikling, LUP, jobber for at offentlige virksomheter skal ta ut det potensiale for innovasjon og bærekraftig samfunnsutvikling, som ligger i anskaffelser. Som en stor investor, innkjøper og forbruker er det helt nødvendig at offentlige aktører tar i bruk innovative anskaffelser som strategisk verktøy og metode som driver for utviklingen av nullutslipps- og sirkulære løsninger, produkter og tjenester. LUP fungerer som en koplingsboks mellom offentlig og privat næringsliv, innbyggere og akademia, i arbeidet med å omstille til et sirkulært, klimanøytralt nullutslippssamfunn.

NHO Nordland jobber med grunnleggende rammebetingelser og løsninger for et konkurransekraftig og seriøst arbeids- og næringsliv i fylket. For å lykkes med klima- og energiomstillingen, kreves det at våre bedrifter både investerer i og tar i bruk klimaløsningene. De måogså ha mulighet til å skalere opp nye grønne verdikjeder. Det gir grunnlag for jobbskaping og eksportmuligheter. Vi skal koble klima-, energi- og næringspolitikk tett sammen slik at jobber skapes og utslipp kuttes. NHO i nord vil være et bindeledd mellom de sentrale aktørene i omstillingen og sørge for at det nettopp blir samhandling mellom næringsliv og utdanning.

UiT Norges arktiske universitet leverer kompetanse til næringslivet og er en sentral prosjektpartner og innovasjonsaktør for å bygge en av verdens første hydrogendrevne hurtigbåter med TECO2030. Innovasjon handler om å gjøre noe nytt, som blir nyttig og nyttiggjort. Det handler om universitetets samfunnsoppdrag. TECO 2030 har inngått en avtale med UiT i Narvik om å samarbeide om innovasjon og dermed forbedre utdanningstilbudet i Nord-Norge innen hydrogen og brenselcelleteknologi. UiT vil samhandle med mange aktører og ha tett dialog om hva de ulike regionene i Nord-Norge trenger av kompetanseutvikling.

Les også:  Streiken avblåst: Enighet i oppgjøret for vekterne

Fire konkrete mål:

Vi er alle opptatt av å spille hverandre gode for å få til vekst i Nord-Norge. Helt konkret ønsker vi å gjøre fire ting sammen:

1) Gi folk utdanning ved å bruke de ressursene vi har, men UiT vil fremover videreutvikle og spisse sine kurstilbud på hydrogen og batteri slik næringslivet nå etterspør.

2) Videreutvikle et innovasjonssenter, en bærekraftslab, som er en del av et større nordnorsk innovasjonssystem. Men da må investeringer til, norske midler for norsk utvikling er helt essensielt for å skape vekst i nord som utvikler norsk industri.

3) Etablere læringsnettverk for kommuner og fylkeskommuner for å akselerere bruken av innovative offentlige anskaffelser som metode og strategisk verktøy.

4) Invitere til høykompetanse sommerskole i Narvik sammen med Graz University of Technology in Østerrike og Yokohama National University i Japan. Vi arbeider for få denne sommerskolen til Narvik der forskningsbasert kunnskap og innovasjon om fremtidens grønne motorer står i fokus.

Ergo vil vi gripe de mulighetene som ligger i Nord-Norge, fremsnakke sirkulær økonomi og bygge opp kompetanse for fremtidens behov.

Please follow and like us:
Pin Share

Anbefalt for deg

Om skribenten: Redaksjonen

Redaksjonen i Bodøposten.no består av 8 skribenter. Redaksjonen publiserer nyheter skrevet av redaksjonen, leserne eller tilknyttede pressetjenester.