NAV-skandalen: Lovligheten kjent i flere år

marius reikerås

Jeg er rystet over å bevitne at Riksadvokaten, sjefen for NAV, og statsråd Hauglie, først den 28 oktober 2019, kommer til den erkjennelsen om at tusenvis av mennesker har vært utsatt for urett, herunder en rekke justismord.

Som alle disse menneskene burde ha vært klar over, så kom EFTA- domstolen, allerede den 20. mars 2013, med en kjennelse der det ble lagt til grunn at folketrygdloven § 4-2 var i strid med trygdeforordningen EØF 1408/71.

Les også:  Arbeidslivskriminalitet innen transport avslørt i Nordland

Spørsmålet om den nasjonale bestemmelse i folketrygdloven § 4-2 er i strid med EØF 1408/71 artikkel 71 nr. 1 b) i, ble dermed tatt opp i ankesak i Agder lagmannsrett den 15/ 9- 2014- LA-2014-141843- hvor det heter:

«Lagmannsretten er etter dette kommet til at tiltalte hadde adgang til å oppholde seg i Sverige og samtidig motta dagpenger fra Norge. Tiltalte blir følgelig å frifinne for overtredelse av straffeloven § 271a»

Les også:  Ber utvalg vurdere tidsbegrensede oppdrettstillatelser

Følgelig har dette vært kjent praksis fra EFTA i 6 1/2 år, og også innad i norske domstoler i over 5 år , uten at noen har løftet en finger for å reparere på de enorme og systematiske overgrep som har rammet tusenvis. 

At de sentrale ledere står frem nå, flere år etter at dette var avklart, er intet annet enn en skandale av internasjonale dimensjoner. 

Les også:  Pendlerbolig-skandalen: Skatteetaten åpner kontroll

I tillegg til dette er det også slik at trygdeytelser omfattes av EMK Artikkel 1 Protokoll 1, og EMK Artikkel 7 hva straffesakene angår. Uten at dette på noen som helst måte er hensyntatt. 

For å si et enkelt: Her har man ødelagt mange liv, i ond tro.

Anbefalt for deg

Om skribenten: Marius Reikerås

Marius Reikerås er en kjent menneskerettsjurist og samfunnsdebattant.