Forslag til endringer i regelverket for oppdrett på land

Nærings- og fiskeridepartementet

Nærings- og fiskeridepartementet sender nå på høring forslag om endring av forskrift om tillatelse til akvakultur for laks, ørret og regnbueørret (laksetildelingsforskriften) kap 7. Akvakulturtillatelser på land. Formålet med forslaget til endring er å bidra til å sikre en bærekraftig utvikling av landbasert akvakultur.

– Regjeringen vil legge til rette for videre vekst i havbruksnæringen, både i produksjon og trygge arbeidsplasser. Dette skal vi gjøre på en forutsigbar, kontrollert og bærekraftig måte, sier fiskeri- og havminister Bjørnar Skjæran.

I tillatelsesregelverket går det et tydelig skille mellom tillatelser til akvakultur på land, og tillatelser til akvakultur i sjø. Tillatelser til akvakulturproduksjon av laks, ørret og regnbueørret på land tildeles løpende, vederlagsfritt og uten begrensninger i produksjonskapasitet. Landbaserte tillatelser omfattes ikke av kapasitetsjusteringer som gjennomføres for kommersielle matfisktillatelser i sjø gjennom trafikklyssystemet. Ordinære akvakulturtillatelser i sjø er derimot antallbegrenset, tildeles mot vederlag og kan være gjenstand for justering av produksjonskapasitet gjennom trafikklyssystemet.

Les også:  Enorm etterspørsel: Nå går startskuddet for ny kinesisk sjømat-rute

Skillet mellom disse tillatelsesordningene har særlig fått betydning i nyere tid, der anlegg med nye teknologiformer særlig utfordrer regelverkets grense mellom land og sjø. Departementet mener derfor det er viktig at skillet mellom disse tillatelsesordningene tydeliggjøres.

Framtidens oppdrett vil også innebære produksjon på land. Det er imidlertid viktig at utviklingen av landbasert oppdrett skjer på en bærekraftig måte, og på en måte som ikke har en negativ påvirkning på produksjonen til ordinært oppdrett i sjø. Med dette arbeidet er jeg trygg på at vi kommer fram til gode og forutsigbare rammebetingelser som bidrar til ei bærekraftig utvikling, sier Skjæran.

Les også:  Enorm etterspørsel: Nå går startskuddet for ny kinesisk sjømat-rute

Kort om innholdet i forslaget:

  • Departementet foreslår at det inntas nye vilkår til et anleggs plassering, samt funksjonskrav som begge må være oppfylt for at tillatelse til akvakultur på land kan tildeles.
  • I kombinasjon vil disse vilkårene etter departementets syn i betydelig grad redusere muligheten for påvirkning på sjø fra anlegg som gis tillatelse til akvakultur på land.
  • Departementet har gitt  Veterinærinstituttet i oppdrag å utforme  forslag til funksjonskrav
  • Det nærmere innholdet i funksjonskravene vil sendes på høring før sommeren med samme høringsfrist som høringsnotatet
Les også:  Enorm etterspørsel: Nå går startskuddet for ny kinesisk sjømat-rute

Høringsfristen er satt til 30. august 2023.

Please follow and like us:
Pin Share

Anbefalt for deg

Om skribenten: Redaksjonen

Redaksjonen i Bodøposten.no består av 8 skribenter. Redaksjonen publiserer nyheter skrevet av redaksjonen, leserne eller tilknyttede pressetjenester.