Slik kan man gjøre byggeplassen utslippsfri

sintef

I en fersk rapport identifiseres drivere, barrierer, muligheter og utfordringer knyttet tildagens anskaffelsespraksis når ambisjonen er fossil- og utslippsfrie byggeplasser. SINTEF utgir nå en veileder for offentlige anskaffelsesprosesser innen utslippsfrie byggeplasser.

Ulike tiltak forreduksjon av utslipp diskuteres med utgangspunkt i prosesser, optimering, energibruk oglivssyklusanalyser. Basert på funn og begrenseninger identifisert i studien gir rapporten et forslag til kravsetting for utslippsfrie byggeplasser.

Skal bidra til at man stiller bedre krav
Forprosjektet har hatt hovedfokus på fagfeltene samferdsel og transport, og skal bidra til at Oslo kommune kan stille bedre krav til utslippsfrie byggeplasser gjennom innovative offentlige anskaffelser ved å benytte resultater og metodikk fra FoU. Andre aktører med høye ambisjoner om utslippsreduksjon på byggeplasser vil også kunne ta anbefalingene i bruk.

– Målet har vært å utarbeide et grunnlag for og anbefalinger om hvordan man kan sette mål og krav, samt utføre tiltak i de ulike fasene i byggeprosessen for å redusere utslipp fra byggeplassen, sier forsker Selamawit Mamo Fufa ved SINTEF Byggforsk.

Kravene til utslippsfrie byggeplasser sorteres i aktuelle tema som prosesser, optimering, energibruk og LCA, mål og ansvarlig aktør for måloppnåelse gjennom alle faser i byggeprosessen.

Les også:  Enorm etterspørsel: Nå går startskuddet for ny kinesisk sjømat-rute

Gjennomgår eksempler
Rapporten er basert på en gjennomgang av teori, eksempler på eksisterende praksis, samt tidligere- og pågående forskning. Eksempler på hvilke tiltak for reduksjon av utslipp som allerede er på plass, og hvilke tiltak som enkelt kan implementeres blir gjennomgått.

I løpet av prosjektperioden er det samlet inn erfaringer og beregningsgrunnlag for utslipp fra Lia Barnehage i Oslo, som er referansecase i studien. Barnehagen bygges i henhold til TEK10, og som plusshus. Videre blir barnehagen BREEAM-NOR sertifisert i klasse «very good».

Livssyklusanalyser kan identifisere mulige tiltak
Tidligere undersøkelser har vist at utslipp fra byggefasen i størrelsesorden ligner på miljøbelastningen fra byggets bruksfase i et livssyklusperspektiv. Færre studier har undersøkt utslipp som genereres under selve byggefasen. Det er i dag heller ingen felles forståelse av begrepene fossilfri og utslippsfri byggeplass, og hvilke aktiviteter som inngår i dette.

Mangel på systemgrenser og data, i tillegg til usikre utslippsfaktorer og metodevalg, knytter stor usikkerhet til direkte og indirekte utslipp i byggefasen.

Les også:  Enorm etterspørsel: Nå går startskuddet for ny kinesisk sjømat-rute

LCA-studien har gitt erfaring og kunnskap om hvordan man analyserer og dokumenterer klimagassutslipp fra byggefasen, definerer systemgrensen, samler inn data og datakilder, og velger beregningsmetodikk. Følsomhetsanalysen utført i LCA-studien gjør det mulig å evaluere potensiell reduksjon av klimagassutslipp fra et av utslippsreduksjonstiltakene. LCA-beregninger i tidligfase kan bidra til å evaluere, planlegge og sammenlikne utslippsreduksjonstiltak for klimagassutslipp.

– Bruk av eksperter i tidligfase vil bidra til å sette systemgrensene og omfanget for prosjektet, og i størst mulig grad gi muligheten til å vurdere bærekraften av aktivitetene i byggefasen, sier Mamo Fufa.

En omfattende livssyklusanalyse vil også gi større mulighet til å identifisere de mest virkningsfulle og reelle tiltakene tidligst mulig.

Omfattende elektrifisering må tas opp tidlig
I forprosjektet har man også sett på lav- og nullutslippsteknologi for oppvarming og tørking av bygget. Her vurderes fjernvarme og andre vannbårne varmesystemer, samt bruk av solceller til oppvarming og til byggstrøm.

Tilgjengeligheten til ulike vannbårne varmesystemer, logistikk og infrastruktur for nye energibærere, er noe som bør tas opp i en tidlig fase av prosjektet. Det samme gjelder større grad av elektrifisering på byggeplassen (med anleggsmaskiner, oppvarmingssystemer og ladestasjoner) som stiller krav til kapasiteten til strømforsyningen.

Les også:  Enorm etterspørsel: Nå går startskuddet for ny kinesisk sjømat-rute

Trenger mer forskning
Funn i forprosjektet viser at mangel på kunnskap, tilgang på fossilfrie eller utslippsfrie løsninger, kostnader og teknologi er barrierer mot å få til fossilfrie eller utslippsfrie aktiviteter. Resultatene indikerer bl.a. at det kreves økt bestillerkompetanse blant byggherrer om hva de kan stille av forventninger og krav til entreprenører og leverandører.

Studien viser også at det er behov for økt kompetanse hos bestiller og leverandør om fossilfrie og utslippsfrie alternativer.

Forskerteamet har hatt stort fokus på å omsette forskningsresultatene til praktiske og brukervennlige løsninger for nøkkelpersoner som skal sørge for utslippsreduksjon i pågående byggeprosjekter. Det pågår nå en prosess for å etablere et større hovedprosjekt med store, kjente partnere i konsortiet, hvor veilederen og praktiske skjemaer skal tas i bruk og prøves ut på flere utvalgte prosjekter og forbedringer skal gjøres underveis.

Please follow and like us:
Pin Share

Anbefalt for deg

Om skribenten: Redaksjonen

Redaksjonen i Bodøposten.no består av 8 skribenter. Redaksjonen publiserer nyheter skrevet av redaksjonen, leserne eller tilknyttede pressetjenester.