NAV-skandalen: Åpenbart at det er flere saker fra før 2012!

marius reikerås

Også saker før 2012 vil rammes av den sjokkerende NAV-skandalen. Det er nemlig åpenbart at omfanget gjelder flere saker fra før 2012 ifølge en dom fra Agder lagmannsrett.

Her et utdrag fra dommen fra 2014:

Tiltalte ble i tingretten domfelt for trygdebedrageri. Det ble lagt til grunn at han ikke oppfylte vilkårene for utbetaling av dagpenger da han i ikke oppholdt seg i Norge, jf. folketrygdloven § 4-2.

I henhold til kjennelse avsagt av EFTA-domstolen 20. mars 2013 er denne bestemmelse i strid med trygdeforordningen EØF 1408/71.

Lagmannsretten avsa etter dette dom der tiltalte ble å frifinne for overtredelse av straffeloven § 271 a.

Saksgang Kristiansand tingrett TKISA-2012-187685 – Agder lagmannsrett
LA-2014-141843 (14-141843AST-ALAG)

A erklærte 8. februar 2013 anke over Kristiansand tingretts dom av 17. januar 2013. Anken gjelder lovanvendelsen og bevisbedømmelsen under skyldspørsmålet.

I påtegning til statsadvokatembetet av 3. april 2013 foreslo Agder politidistrikt å slutte seg til tiltaltes anke over lovanvendelsen. Dette under henvisning til EFTA domstolens rådgivende uttalelse av 20. mars 2013.

Etter å ha mottatt ytterligere opplysninger som redegjort for i påtegning av 10. april 2014 til Agder politidistrikt, meddeler statsadvokatembetet – i påtegning til Agder lagmannsrett 2. september 2014 – at de tiltrer politiets forslag om frifinnelse.

Lagmannsretten finner at anken kan avgjøres uten ankeforhandling da siktede må frifinnes fordi det påtalte forhold ikke er straffbart, jf. straffeprosessloven § 322 første ledd nr. 2.

Domfellelsen gjelder overtredelse av straffeloven § 270 første ledd nr. 1 jf. annet ledd jf. § 271 og omhandler trygdebedrageri i perioden 25. juli 2009 til 30. april 2010 av til sammen kr 176 398. Det er lagt til grunn at han ikke oppfylte vilkårene for det utbetalte beløp av dagpenger da han i angjeldende periode ikke oppholdt seg i Norge.

Tiltalte har for anken over lovanvendelsen gjort gjeldende at han er unntatt fra kravet i Folketrygdloven § 4-2 om opphold i Norge fordi han etter folketrygdforordningen var bosatt i Sverige da han i 2009 ble arbeidsledig i Norge. Det er anført at regelen i Folketrygdloven § 4-2 må vike for trygdeforordningenEØF 1408/71.

Folketrygdloven § 4-2 første ledd har følgende bestemmelse:

«For å ha rett til dagpenger må medlemmet oppholde seg i Norge.»

EØF 1408/71 i) regulerer retten til ytelser fra helt ledige «uekte
grensearbeidere». Med dette skal forstås arbeidstakere som jobber i et land, bor i et annet og reiser til hjemlandet sjeldnere enn en gang i uken.

Bestemmelsen lød på det aktuelle tidspunkt slik:

«arbeidstakere unntatt grensearbeidere som er delvis, periodevis eller helt arbeidsløse, og som fortsatt er til rådighet for arbeidsgiver eller for arbeidsformidlingen på den kompetente stats territorium, skal motta ytelser i henhold til bestemmelsene i denne stats lovgivning som om de var bosatt på dens territorium; ytelsene skal utbetales av den kompetente institusjon,»

Spørsmålet om den nasjonale bestemmelse i Folketrygdloven § 4-2 er i strid med EØF 1408/71 artikkel 71 nr. 1 b) i) er forelagt EFTA domstolen til rådgivende uttalelse fra Borgarting lagmannsrett. I kjennelse 20. mars 2013 konkluderte EFTA-domstolen med at Norge ikke kunne stille krav om opphold i Norge for de helt ledige uekte grensearbeiderne.

Det er ingen uenighet om at tiltalte var helt ledig den angjeldende periode. Videre at han var å anse som uekte grensearbeider; en person som jobber i et EØS-land, er bosatt i et annet og reiser til hjem sjeldnere enn en gang per uke. NAV kontroll har avgitt uttalelse til påtalemyndigheten 31. juli 2014 hvor det fremkommer at tiltalte må anses å ha vært bosatt i Sverige forut for arbeidsledighetsperioden.

Lagmannsretten er etter dette kommet til at tiltalte hadde adgang til å oppholde seg i Sverige og samtidig motta dagpenger fra Norge. Tiltalte blir følgelig å frifinne for overtredelse av straffeloven § 271a

Dommen er enstemmig.

A, født 0.0.1959, frifinnes for overtredelse av straffeloven § 271a.

Og en ting som rikspressen ikke har nevnt enda, er anvendelsen av EMK Artikkel 7 i Den Europeiske Menneskerettskonvejsonen som ikke kan fravikes selv i krigstilstander, men som Norge glatt har hoppet bukk over.

Please follow and like us:
Pin Share
Les også:  Slik hjelper skolen elevene med å forebygge synsproblemer

Anbefalt for deg

Om skribenten: Marius Reikerås

Marius Reikerås er en kjent menneskerettsjurist og samfunnsdebattant.