Mattilsynet: – Minimalt med fremmedstoffer i kjøtt

mattilsynet

Mattilsynets overvåking av fremmedstoffer i landdyr 2018, viser ingen alvorlige funn i kjøtt og andre animalske produkter.

Funn ble oppdaget i ca. 4% av prøvene (i ca. 0,4 % ble det funnet rester av steroider, og i resten ble det funnet forhøyede nivåer av tungmetaller). Enkeltfunnene ble fulgt opp av Mattilsynet. Ingen av analysene viste konsentrasjoner av legemiddelrester som tydet på ulovlig bruk av legemidler. 

Det ble påvist steroider i sju storfeprøver og ni saueprøver. Produksjonsdyr skiller ut disse stoffene naturlig, avhengig av kjønn og drektighetsstatus til dyret, og funnene var innenfor det som beskrives som naturlig. 

Legemiddelet Diklofenak ble påvist over grenseverdien i en storfemelkeprøve. Denne ble fulgt opp av Mattilsynets lokalkontor. Vi fant også tungmetallet kadmium over grenseverdien i leverprøver fra fire sauer. I tillegg ble det funnet høyt kadmiuminnhold i lever fra fire reinsdyr og 20 elg. Videre ble det påvist høyt innhold av bly i en leverprøve fra oppdrettsreinsdyr. Kadmiuminnhold i innmat skyldes forurensning i miljøet og gjelder dyr som har gått på utmarksbeite og ville dyr. 

For første gang undersøkte også Mattilsynet i 2018 kobberinnhold i leverprøver. Kobberinnhold i husdyr er vurdert etter gjeldende regelverk for plantevernmiddelrester. Grenseverdiene av kobber er satt for å sikre trygg bruk av plantevernmidler og det er ikke tatt hensyn til at kobber kan komme fra andre kilder enn plantevernmidler. Vi fant kobber over grenseverdien i leverprøver fra 28 storfe, 18 honning, 25 sau, en geit, to oppdretts-rådyr, og fem reinsdyr. Det ble også påvist høyt kobberinnhold i leverprøver fra 18 viltlevende rådyr og 44 leverprøver fra elg. 

Kobberpreparater er godkjent til bruk i Europa som plantevernmiddel og fôrtilsetningsstoff, og blir også brukt innen økologisk produksjon. I tillegg finner man naturlig kobber i jord. Det brukes også kobber i drikkevannsrør, og derfor kan drikkevann være kilde til kobber. EFSA har nylig vurdert kobberinnhold i næringsmidler og anbefalt at grenseverdiene økes. 
Det er ikke overraskende å finne forhøyede verdier av tungmetaller i innmat fra vilt siden de både lever lengre og beiter mer i utmark enn produksjonsdyr. Tungmetallene finnes i naturen, opphopes i næringskjeden og lagres i blant annet lever og nyrer hos dyr. Mattilsynet fraråder barn under 10 år å spise lever som middagsmat på grunn av høyt innhold av kadmium, mens ungdom og voksne bør begrense inntaket av lever fra vilt og sau.

Les også:  Jordbruksavtale: Et viktig inntektsløft


– Resultatene i 2018 skiller seg lite fra tidligere år. Det er ikke avdekket funn som gir mistanke om ulovlig bruk av legemidler, og overskridelsene handler mest om naturlige hormoner fra dyr eller tungmetaller som finnes i naturen. Resultatene er også på linje med funn gjort i tidligere år. Enkeltfunnene er fulgt opp av Mattilsynet., sier seniorrådgiver Waleed Ahmed i Mattilsynet.

Fremmedstoffprogrammet er et overvåkings- og kartleggingsprogram som har pågått siden 1985. I fremmedstoffprogrammet innhentes prøver fra norske landdyr, melk, egg og honning. Landdyrene som omfattes av programmet er storfe, gris, småfe, fjørfe, hest, oppdrettsvilt, og vilt. Prøver av viltlevende dyr (elg, hjort og rådyr) blir tatt for å undersøke tungmetallnivåer i disse artene. 

Importprogrammet
Mattilsynet gjennomfører også kontroll av fremmedstoffer i animalske næringsmidler som importeres fra land utenfor EØS. Overvåkingen omfatter forbudte stoffer og vekststimulerende stoffer, legemidler, og forurensende stoffer i kjøtt. 
Totalt ble det utført 120 analyser av kjøtt fra storfe, småfe, fjørfe og hjort samt 3 analyser på importert Propolis i 2018. Vi fant ingen overskridelser av grenseverdier i de analyserte importprøvene.

Les også:  Bevilger 118 millioner til Tolletaten: – Bra regjeringen er lydhøre

Overvåkingsprogrammene ble i 2018 administrert og koordinert av Mattilsynets hovedkontor, seksjon for fremmedstoffer og EØS. Prøvene ble tatt av inspektører i alle Mattilsynets fem regioner og analysert i FERA, som er et akkreditert laboratorium i England.

Please follow and like us:
Pin Share

Anbefalt for deg

Om skribenten: Redaksjonen

Redaksjonen i Bodøposten.no består av 8 skribenter. Redaksjonen publiserer nyheter skrevet av redaksjonen, leserne eller tilknyttede pressetjenester.