Fremtidens kontroll av milliarder til havs

lofoten reine

Et offentlig nedsatt utvalg har levert rapporten «Fremtidens fiskerikontroll». Det handler om ressursforvaltning, mange milliarder og kriminalitet knyttet til en av Norges største og viktigste næringer.

Politioverbetjent Henny Irene Bech ved Politihøgskolen har deltatt i utvalgets arbeid. Hun har  fagansvar for flere av videreutdanningene knyttet til miljø- og fiskerikriminalitet som tilbys ved høgskolen. Nærings- og fiskeridepartementet beskriver utvalgets oppdrag slik på regjeringen.no:

Kontrollutvalet har sett på korleis ny teknologi kan gi auka tryggleik for at norsk fisk på marknaden er lovleg fiska og omsett. Utvalet har også sett på korleis styresmaktene kan auke effekten av dei samla kontrollressursane og forbetre evna til å avdekkje og straffe dei som bryt lova med viten og vilje.

Foreslåtte tiltak knyttet direkte til politi og påtalemyndighet er følgende: 

Les også:  Enorm etterspørsel: Nå går startskuddet for ny kinesisk sjømat-rute

Gi statsadvokatene i Troms/Finnmark og Rogaland et utvidet ansvar. Videre etablere etterretningssenter for fiskerisaker i Økokrim, og et «fiskeripoliti» i enkelte distrikter, etter modell av dyrepolitiet. Dessuten at det opprettes to fiskekrimsentre.

– Utvalget foreslår flere konkrete tiltak for å redusere muligheten for straffbare handlinger. Blant annet foreslår vi tiltak for å øke kompetansen hos ulike aktører, og det et økt behov for å kunne jobbe mer tverretatlig og forebyggende. Kampen mot ulovlig fiske må også bekjempes gjennom et bredt internasjonalt samarbeid. Det er også behov for en styrking av politiets arbeid med disse sakene. Det brukes for lang tid på etterforsking, og en stor del av sakene blir henlagt, sier Henny Irene Bech.

Les også:  Full frifinnelse av Fosenaksjonistene

Politihøgskolen har flere utdanninger rettet inn mot miljøkriminalitet, og eget studie rettet spesifikt mot fiskerikriminalitet. I tillegg et tilbud om utdanninger rettet inn mot økonomisk kriminalitet og forhold i arbeidslivet, inkludert tverretatlig innsats.

Bech håper at også politietaten legger mer vekt på dette området fremover.  

– Kriminalitet knyttet til våre naturressurser i havet er ødeleggende. Det er snakk om store verdier som fellesskapet går glipp av, samtidig som ulovligheter fører til ulike konkurransevilkår for næringen.Dette kan dermed true en viktig lovlig næringsvirksomhet, og ikke minst det marine økosystemet for fremtiden. Noen typer lovbrudd kan videre utgjøre en risiko for mattrygghet ved at omsetningen skjer utenfor de lovlige kanalene.Jeg håper at enda flere også i politietaten ønsker å øke sin kompetanse, slik at flere straffbare handlinger avsløres og følges helt i mål.     

Please follow and like us:
Pin Share

Anbefalt for deg

Om skribenten: Redaksjonen

Redaksjonen i Bodøposten.no består av 8 skribenter. Redaksjonen publiserer nyheter skrevet av redaksjonen, leserne eller tilknyttede pressetjenester.