Tørrfisk og saltfisk er selve livsnerven på Røst i Nordland

Nofima

Saltfisk- og tørrfisknæringen er økonomisk og sysselsettingsmessig viktig for hele Norge. Ringvirkningene er store. Og for noen kommuner er fisken selve livsgrunnlaget. Røst i Nordland og Nordkapp i Finnmark er to eksempler på slike.

Det ble i 2018 eksportert tørrfisk fra Norge for 959 millioner kroner. Av dette sto de fem tørrfiskprodusentene på Røst for en samlet omsetning på 333 millioner kroner i 2018. Den lille øykommunen med færre enn 500 innbyggere ytterst i Lofoten, sto alene for cirka en tredjedel av den norske tørrfiskeksporten.   

– Røst er dermed den kommunen hvor tørrfisk- og saltfisknæringen bidrar mest til å skape arbeidsplasser, slår seniorforsker Roy Robertsen i Nofima fast.  

Til sammen 77 årsverk var sysselsatt i tørrfisknæringa på Røst i 2018.  

Tallene presenteres nå i rapporten «Ringvirknings- og verdiskapingsanalyse i tørrfisk- og saltfiskindustri», som Nofima og Menon Economics har utarbeidet på oppdrag fra Fiskeri- og havbruksnæringens forskningsfinansiering.  

–  Aktørene i norsk tørrfisk- og saltfisknæring har ønsket å få belyst betydningen denne delen av fiskerinæringen har for sysselsetting og verdiskaping, sier Robertsen.

Fiskeindustrien står sterkt i Nordkapp kommune, lengst nord i Finnmark. De tre bedriftene som driver saltfiskeksport hadde i 2018 en samlet omsetning på 314 millioner kroner, og sysselsatte 72 årsverk. Saltfisknæringen står for 10–15 prosent av sysselsettingen i privat næringsliv i Nordkapp.

Les også:  Kirkevalget: Dette er kandidatene til Sør-Hålogaland bispedømmeråd

Ved siden av saltfisk finnes også produksjon av blant annet kongekrabbe, snøkrabbe, tørrfisk, klippfisk og ferskpakket skrei. I tillegg er det 210 fiskefartøy registrert i kommunen og 261 bosatte fiskere. 

–    Betydningen av den samlede sjømatnæringen for kommunen vil derfor være betraktelig høyere enn tallene presentert her. Det er totalt 554 bedrifter registrert i Nordkapp per 2019, påpeker Nofima-forskeren.

Den norske eksporten ga en samlet direkte verdiskaping i tørrfisknæringen på 425 millioner kroner, og en direkte sysselsetting på 400 personer i 2018.  

For saltfisknæringen er tallene enda større: Det ble eksportert saltfisk for 1,4 milliarder, og saltfisknæringen hadde en direkte verdiskaping på 475 millioner kroner og en direkte sysselsetting på 650 personer.  

I tillegg til den direkte sysselsettingen og verdiskapingen skaper næringene også ringvirkninger gjennom sin aktivitet.  

– Et viktig grunnlag for politisk vurdering og utforming av rammebetingelser er å synliggjøre hvilken betydning de ulike delene av fiskerinæringen har, både for næringen samlet sett, men også for norsk økonomi generelt. Målet med studien har vært å beskrive og synliggjøre den verdiskapingen og sysselsettingen som skapes i norsk saltfisk- og tørrfisknæring. I tillegg beregnes tørrfisk- og saltfisknæringens bidrag til verdiskaping og sysselsetting i det øvrige norske næringslivet – det man kaller for ringvirkninger, sier Roy Robertsen.

Les også:  Senker prisen på hurtigbåt i Nordland

Den direkte effekten måles som bedriftens egen sysselsetting og verdiskaping, mens de indirekte effektene er den sysselsettingen og verdiskapingen som skapes hos bedriftens leverandører, ofte målt utover gjennom flere ledd av forsyningskjeden.

Forskerne slår fast at begge næringene er viktige for den lokale, kystnære fiskeflåten der de er lokalisert.  

– Gjennom kjøp av råstoff fra fiskeflåten finner vi at tørrfisknæringen sysselsatte 1459 fiskerårsverk i 2018, mens tilsvarende for saltfisknæringen var på 2771 fiskerårsverk, sier Robertsen. 

Ved siden av fisken har de to næringene også kjøpt andre varer og tjenester. Disse innkjøpene ga en indirekte verdiskaping hos leverandørindustrien på 1,8 milliarder, og en indirekte sysselsetting på 2150 personer for tørrfisk- og saltfisknæringen samlet.

• Tørrfisknæringen hadde en samlet direkte verdiskaping på 425 millioner NOK i 2018, og en direkte sysselsetting på 400 personer. For saltfisknæringen var den direkte verdiskapingen på 475 millioner NOK, med en direkte sysselsetting på 650 personer. 

Les også:  LESERINNLEGG: Andøy kommune en fiskerikommune

• Tørrfisknæringen sysselsatte indirekte 1459 fiskerårsverk i 2018, mens tilsvarende for saltfisknæringen var på 2771 fiskerårsverk. Begge næringene er viktige for den lokale, kystnære fiskeflåten der de er lokalisert. Tørrfisknæringen er spesielt viktig i de seks Lofotkommunene Vågan, Vestvågøy, Flakstad, Moskenes, Røst og Værøy, mens saltfisknæringen er viktig blant annet i Nordkapp, Lenvik, Karlsøy, Andøy, Vestvågøy og Øksnes kommune.

• Ved siden av fisken har de to næringene også kjøpt andre varer og tjenester. Disse innkjøpene ga en indirekte verdiskaping hos leverandørindustrien på 1,8 milliarder, og en indirekte sysselsetting på 2150 personer (for tørrfisk- og saltfisknæringen samlet). 

• Næringenes direkte betalte selskapsskatt i 2018 var på rundt 35 millioner NOK. Inntektskatten fra de direkte ansatte estimeres til rundt 150 millioner NOK.

• Skattebetalingene fra de øvrige leddene utover i forsyningskjeden estimeres til 360 millioner NOK. Dette gir en samlet direkte og indirekte skatteeffekt på 545 millioner NOK.

Please follow and like us:
Pin Share

Anbefalt for deg

Om skribenten: Gunnar Andreassen

Forfatter og tidl. redaktør i Aftenmagasinet, Nordlandsposten.no og Ranaposten.no. Journalist og skribent i Bodøposten.no samt andre nyhetssider og blogger.