Positiv satsing på mangfold, maktspredning og kunstnerisk frihet

kulturrådet

I forslaget til statsbudsjett for 2020 foreslår regjeringen en betydelig satsing på mangfold i kulturlivet. Kulturrådet får 4,4 millioner kroner for å koordinere det nasjonale arbeidet på dette området. I tillegg økes tilskuddsordningen for nasjonale minoriteter med 0,5 millioner.

– Regjeringen følger opp målene i kulturmeldingen når den nå vil øke mangfoldet i kulturlivet, spre makt til regionene og styrke den kunstneriske friheten i Norge. Det sier Kristin Danielsen, direktør i Kulturrådet, om forslaget til statsbudsjett for 2020.

– Vi skal tilby kompetanse og insentiver som kan øke mangfoldet i norsk kulturliv, sier Kristin Danielsen. – Vi skal fortsette å løfte kunstnere med en mangfoldig bakgrunn, og sikre at minoritetsorganisasjoner og andre rustes til å søke både Kulturrådets og andre ordninger.

Mangfoldet må omfatte både sosial og kulturell bakgrunn, kjønn, funksjonsevne, legning og alder, sier Danielsen.

– En viktig del av arbeidet blir å øke mangfoldet i styrer, ledelse og stab i kultursektoren, sier hun. – Vi må slippe mangfoldet til der hvor makten ligger og hvor beslutningene tas. Skal vi oppnå varig endring må mangfoldet inn som en naturlig del av arbeidet i kulturvirksomhetene.

Kan ikke ta kunstnerisk frihet for gitt
Danielsen er også fornøyd med det tydelige fokuset på kunstnerisk frihet gjennom regjeringens økning av stipendhjemlene for Statens kunstnerstipend.

Les også:  Hanne Sørvaag feirer 25 år som plateartist

– Det siste året har vist at vi ikke kan ta den kunstneriske friheten for gitt, heller ikke i Norge, sier hun. – Regjeringens prioritering av kunstnerstipendene er et tydelig signal på at dette er en verdi vi skal fortsette å hegne om.

Samtidig er Danielsen bekymret for at Utenriksdepartementet nok en gang kutter i reisestøtten til organisasjoner som arbeider med internasjonal kulturutveksling.

– Desto mer positivt er det at Kulturdepartementet delvis kompenserer for kuttene ved å øke driftsstøtten til noen av de samme organisasjonene, sier hun.

Også satsingen på regionale kulturbygg og museer er i tråd med kulturmeldingens ambisjoner om å spre makt til hele landet, sier Danielsen.

– Det blir spennende å følge debatten om regionalisering av kultursektoren videre.

Savner større økning av kulturfondet
Som en del av mangfoldssatsingen bevilger regjeringen også 2 millioner kroner til videreføring av aspirantordningen under Norsk kulturfond.

– Vi er glade for at regjeringen følger opp satsingen på rekruttering av kunstnere med minoritetsbakgrunn, og anser det som svært viktig at kulturfondet får en pris- og lønnskompensasjon også for 2020, sier rådsleder Tone Hansen.

– Samtidig skulle vi gjerne sett at økningen i kulturfondet var større, og at den ga rom for flere tydelige satsinger. Blant annet har vi ønsket oss en økning i midlene til den frie scenekunsten, og til rådets arbeid med tidsskrifter og kritikk. Norge får stadig flere dyktige kunstnere, og kampen om midlene fra Norsk kulturfond blir stadig hardere. Den beskjedne økningen fra regjeringen vil føre til at mange gode kunstprosjekter kan bli stående uten tilstrekkelig finansiering, sier Hansen.

Les også:  Ny undersøkelse: 1 av 3 unge bryr seg ikke om ulovlig strømming

Savner helhetlig blikk på nyskaping og formidling
Fond for lyd og bilde økes med 1,1 million for 2020. Styreleder Stein Bjelland er skuffet over den foreslåtte bevilgningen.

– Bevilgningen står på ingen måte i forhold til Fond for lyd og bildes oppdrag som kulturpolitisk virkemiddel og det kompensasjonsansvaret fondet er tillagt, sier Bjelland. – Rettighetshavere og produsenter er under press, og den reelle nedgangen i bevilgningen svekker opphavernes økonomiske grunnlag.

Bjelland savner også et helhetlig blikk i satsingen på både nyskaping og formidling til publikum. – Sterke og nyskapende kunstneriske prosesser som utvikler kunstprosjekter av høy kvalitet er en forutsetning for all annen virksomhet i verdikjeden, sier han. – Et fokus på støtteapparater og formidlings- og markedsføringsleddet som tilrettelegger for utadrettet virksomhet av kunstverk er vel og bra, men det må skje parallelt og ikke på bekostning av skapende kunstnerisk aktivitet og innholdsproduksjon. For å gi grobunn for høy kunstnerisk kvalitet må det gis rom for produksjon av kunst som ikke har et åpenbart næringspotensiale.

Les også:  Disse åtte kjendisene deltar i Velodromen Kjendis på TV 2

Samtidig er Bjelland godt fornøyd med økningen på Statens kunstnerstipend. – Stipendene spiller en sentral rolle i kunstnerøkonomien, sier han.

Historisk satsing på kunstnerstipender
Regjeringen foreslår 37 nye hjemler for Statens kunstnerstipend, samtidig som stipendbeløpet økes. Det er Trude Gomnæs Ugelstad, leder i utvalget for Statens kunstnerstipend, godt fornøyd med.

– Stipendene er et av våre viktigste kunstpolitiske virkemidler, og bidrar til at det skapes et bredt spekter av frie, kunstneriske ytringer, sier Gomnæs Ugelstad.

– Økningen er ikke bare viktig for det enkelte kunstnerskap og kunsten i seg selv, men for det offentlige ytringsmangfoldet og publikums tilgang på et godt utvalg av kunstopplevelser over hele landet. Stipendene gjør at enkeltkunstnere får mulighet til å fordype seg i sitt kunstneriske arbeid med utgangspunkt i prosjekter de selv definerer. Slik representerer stipendene kunstnerpolitikkens grunnforskningsmidler. Regjeringens økning viser en politisk bevissthet rundt dette, og gir en god start på et historisk løft, sier Ugelstad.

Please follow and like us:
Pin Share

Anbefalt for deg

Om skribenten: Redaksjonen

Redaksjonen i Bodøposten.no består av 8 skribenter. Redaksjonen publiserer nyheter skrevet av redaksjonen, leserne eller tilknyttede pressetjenester.