Har myndighetene alltid tilstrekkelig grunnlag i lov til å gripe inn overfor enkeltpersoner?

dommer advokat

Den nye boken «Når myndighetene griper» inn handler om det forvaltningsrettslige legalitetsprinsippet. Her har forfatter Tomas Midttun Tobiassen analysert 118 avgjørelser fra Høyesterett for å se hvordan domstolene arbeider når de avgjør om myndighetene hadde hjemmel i lov da de grep inn overfor enkeltpersoner.

Bildet som tegner seg, er av en Høyesterett som i flere saker har akseptert inngrep som står i et problematisk forhold til verdiene bak legalitetsprinsippet.

Les også:  Bevilger 118 millioner til Tolletaten: – Bra regjeringen er lydhøre

Legalitetsprinsippet har en selvsagt plass i juristens bevissthet. Prinsippet skal være skjoldet som verner borgerne mot statens maktutøvelse, garantisten for at myndighetenes inngrep overfor den enkelte har demokratisk forankring, og en av bærebjelkene i rettsstaten. Legalitetsprinsippets hjemmelskrav har likevel ikke et presist rettslig innhold, og litteraturen om prinsippet baserer seg stort sett på en analyse av et knippe utvalgte rettsavgjørelser.

I denne boken går Tomas Midttun Tobiassen utenom teorien og ser på hvilken betydning prinsippet er gitt i praksis. Boken bygger på en analyse av 118 avgjørelser fra Høyesterett der spørsmålet var om myndighetene hadde tilstrekkelig grunnlag i lov til å foreta inngrep overfor enkeltpersoner.

Les også:  Nye forslag om krav til sikkerhet og beredskap i offentlige anskaffelser

Analysen gir innblikk i hvordan Høyesterett i praksis har anvendt legalitetsprinsippet – en praksis som til dels skiller seg fra det som tidligere har vært beskrevet i juridisk litteratur.

Please follow and like us:
Pin Share

Anbefalt for deg

Om skribenten: Redaksjonen

Redaksjonen i Bodøposten.no består av 8 skribenter. Redaksjonen publiserer nyheter skrevet av redaksjonen, leserne eller tilknyttede pressetjenester.