Finanstilsynet med krisetiltaksplan for Sparebank 1 Nord-Norge

eiendom bodø

SpareBank 1 Nord-Norge har mottatt vedtak om bankens MREL-krav fra Finanstilsynet. MREL-kravet er satt til 32,5 % av justert risikovektet beregningsgrunnlag.

Kravet er basert på konsernets balanse pr. 31. desember 2018, og hensyntatt tilgjengelig ansvarlig kapital i konsernet medfører dette et foreløpig beregnet økt nominelt behov for konvertibel gjeld på NOK 8 108 millioner. Konsernets MREL-krav er i varselet gjort gjeldende fra 31. mars 2020, mens kravet til etterstillelse skal oppfylles innen 31. desember 2022, og kan fases inn ved at SpareBank 1 Nord-Norge fram til denne datoen kan medregne gjeld som er utstedt før 1. januar 2020 forutsatt at denne tilfredsstiller generelle krav til konvertibel gjeld.

Les også:  Historisk alpin-VM til Narvik

Det gjøres oppmerksom på at det beregnede nominelle økte behovet for konvertibel gjeld på NOK 8 108 millioner ikke hensyntar endringer i regulatoriske kapitalkrav utover økt motsyklisk kapitalbuffer fra 31. desember 2019, samt balanseutvikling mv.

SpareBank 1 Nord-Norge vil innen 31. mars 2020 oversende Finanstilsynet en plan for innfasing av kravet om etterstillelse av MREL-kvalifiserende gjeld. Planen vil inkludere en rimelig opptrapping for å tilfredsstille kravet innen 31. desember 2022.

Please follow and like us:
Pin Share

Anbefalt for deg

Om skribenten: Redaksjonen

Redaksjonen i Bodøposten.no består av 8 skribenter. Redaksjonen publiserer nyheter skrevet av redaksjonen, leserne eller tilknyttede pressetjenester.