365 millioner kroner i finansiering til satellittbase på Andøya

Nærings- og fiskeridepartementet

Regjeringen vil gi Andøya Space Center inntil 365 millioner kroner i finansiering for å etablere Andøya Space Port, en oppskytningsbase for småsatellitter på Andøya. Men først må selskapet oppfylle en rekke vilkår.

– Dette er et nyskapende prosjekt, som kan gi både arbeidsplasser på Andøya og interessante muligheter for Norge som romnasjon. Romsektoren utvikler seg i rakettfart, og dette prosjektet kan gi gode muligheter for kunnskaps- og teknologiutvikling på norsk jord, sier næringsminister Iselin Nybø.

Med dette forslaget legger regjeringen dermed til rette for at en oppskytningsbase kan etableres. Regjeringen vil legge til rette for at næringslivet kan skape grønne jobber og en mer bærekraftig fremtid.

Les også:  LESERINNLEGG: Regjeringa med "luftpenger" til landbruket

– Forutsetningen er at dette kan gjøres som en lønnsom investering og innenfor rammene til statsstøtteregelverket, sier næringsministeren.

Finansieringen er todelt. Den ene delen er i form av en investering i selskapet på 282,6 millioner kroner, og den andre er et direkte tilskudd (statsstøtte) på 83 millioner kroner. Forslaget skal snart legges frem for Stortinget sammen med fase 3 av de økonomiske tiltakene i møte med koronautbruddet.

Før Andøya Space Center kan motta finansieringen må selskapet dokumentere at egenkapitalen vil gi staten en finansiell avkastning som tilsvarer det en rasjonell markedsinvestor ville ha akseptert, og at løsningen er i samsvar med EØS-avtalens statsstøtteregler. Selskapet må også legge frem en plan som sikrer at andre næringers interesser, som for eksempel fiskerinæringen, ivaretas på en forsvarlig måte. I arbeidet med planen skal relevante næringsaktører konsulteres, blant annet Norges Fiskarlag.

Les også:  Oppgraderer Steigentunnelen

– Vi stiller krav om at Andøya Space Center i samråd med berørte næringsaktører finner løsninger som gjør at ulike næringer kan fortsette å leve side ved side på Andøya, sier Nybø.

Oslo Economics ga i januar 2020 en samfunnsøkonomisk analyse av etableringen av Andøya Space Port som viser at prosjektet vil få stor betydning lokalt på Andøya, og være et bidrag til omstilling og fornyelse lokalt.

Les også:  LESERINNLEGG: Tør regjeringspartiene støtte egne valgløfter?

– Dersom betingelsene for finansieringen oppfylles raskt, vil anleggsarbeid kunne komme i gang i andre halvår 2020. Første oppskytning vil kunne finne sted i 2021 og basen vil være fullt operativ fra 2025, sier næringsministeren.

I anleggsfasen forventes det ifølge beregningene fra Samfunnsøkonomisk analyse at det sysselsettes 149 årsverk. Når basen er i full drift forventes det om lag 80 arbeidsplasser direkte tilknyttet basen.

Please follow and like us:
Pin Share

Anbefalt for deg

Om skribenten: Redaksjonen

Redaksjonen i Bodøposten.no består av 8 skribenter. Redaksjonen publiserer nyheter skrevet av redaksjonen, leserne eller tilknyttede pressetjenester.