Ny rapport: En femtedel av naturskogen er vernet

været bodø

En ny rapport viser at stadig mer av de viktigste skogverdiene beskyttes gjennom vern, opplyser Miljødirektoratet.

– Det gror godt i skogen i verneområdene våre! På bare fem år ser vi en markant økning av skogkvaliteter som er viktige for bevaring av biologisk mangfold, sier Ellen Hambro, direktør for Miljødirektoratet.

Miljødirektoratet har et eget overvåkingsprogram for å følge med på hvordan det går med skogen i norske verneområder. Hvert femte år rapporteres det om tilstanden, og NIBIO har nå levert rapporten for perioden 2017-2021. (se vedlegg)

Les også:  Listhaug: – Regjeringen er bakpå i sikkerhetspolitikken

Målet med verneområdene er å bidra til å ta vare på truet natur. I tillegg skal vi ta vare på et representativt utvalg av norsk natur, det vil si at vi skal bevare hele variasjonsbredden av naturtyper og landskap.

Stortinget har vedtatt et mål om å verne 10 prosent av skogområdene våre, vi ligger nå på 5,2 prosent. For å sikre variasjonsbredden innenfor skogvernet er det viktig at også den mest produktive skogen vernes, ikke bare de mindre produktive områdene som er lite aktuelle for skogsdrift. Med produktivitet mener vi hvor godt trærne vokser i et gitt område.

Les også:  LESERINNLEGG: Fortjener kriminelle innvandrere bedre tannpleie enn minstepensjonister?

Rapporten fra NIBIO viser at den mest produktive skogen er den kategorien skog som øker mest i naturreservatene. Ifølge NIBIOs beregninger kan arealet med høy eller svært høy produktivitet innenfor naturreservatene ha økt med nesten 60 prosent i naturreservatene.

– Tidligere har det vært vernet mye uproduktiv og lavproduktiv skog. Økningen av den mest produktive skogen i naturreservatene er et tydelig tegn på at satsingen på skogvern de siste årene har gitt gode resultater, sier Hambro.

Les også:  Sex uten samtykke: AUF Nordland fikk gjennomslag i Arbeiderpartiet

Overvåkingen har også sett på hvor mye naturskog og gammelskog det er i verneområdene. Naturskog er skog uten synlige menneskelige inngrep, med naturlige treslag og dødt trevirke i flere nedbrytningsstadier. Gammelskog er biologisk gammel skog.

Begge skogkategoriene øker i verneområdene, og beregningene fra NIBIO viser at så mye som 21 prosent av naturskogen nå er vernet.

– Naturskog og gammelskog er svært viktig for biologisk mangfold, for eksempel er omtrent 84 prosent av rødlisteartene i skog er knyttet til gammelskogen, sier Hambro.

Please follow and like us:
Pin Share

Anbefalt for deg

Om skribenten: Redaksjonen

Redaksjonen i Bodøposten.no består av 8 skribenter. Redaksjonen publiserer nyheter skrevet av redaksjonen, leserne eller tilknyttede pressetjenester.