Miljøkartleggingen på Bodø flystasjon ferdig: Fornøyd med resultatene etter 70 års bruk

forsvarsbygg

Forsvarsbygg har nå avsluttet miljøkartleggingen på Bodø flystasjon. Etter ni år med omfattende arbeid er grunnforurensningen på eiendommen som utgjør 5000 dekar dokumentert.  – Forurensning hindrer ikke utvikling av en ny by og en ny flyplass, sier seksjonssjef i Eiendomsforvaltning i Forsvarsbygg, Trond Eliassen.

– Miljøkartleggingen har vært svært omfattende og vi har holdt på i tre år lenger enn planlagt for å sikre resultatene forklarer Eliassen.  – Vi fornøyd med resultatene etter Forsvarets bruk av Bodø flystasjon i 70 år.  Undersøkelsene gir et godt grunnlag for å rydde opp. Oppryddingen skal skje i prosjektene Ny by og Nye Bodø Lufthavn.

Kartleggingen er gjennomført og forurensningen er dokumentert ved hjelp av omfattende prøvetaking. Det har blitt tatt prøver av jord, vann, gress, mose, betong, sedimenter i kummer/bekker, betongprøver i overvannsnett og biotaanalyser av albusnegl, børstemark, krabber og fisk. Arbeidene er utført og dokumentert med bistand fra de eksterne leverandørene Golder, Norges geotekniske institutt og Multiconsult.

Les også:  The Creedence Experience kommer til Svømmehallen i Bodø!

– Det har vært en omfattende prosess både rent faglig og praktisk. Etter planen skulle vi ha vært ferdig i 2017, men behov for ytterligere dokumentasjon var nødvendig. Dermed ble siste prøvetaking ikke avsluttet før i januar i år, forklarer Eliassen videre. 

– Forsvarsbygg har stor kompetanse på miljøkartlegging gjennom lignende prosjekter andre steder i landet, men arbeidet på Bodø har vært spesielt både med hensyn til arealets størrelse og omfanget av prøvetakingen.

I tillegg til Forsvarsbyggs arbeid har både Bodø kommune og Avinor gjennomført egne undersøkelser i 2020. Tilsammen har det blitt gravd 562 sjakter og blitt etablert 22 miljøbrønner. Det har blitt tatt og analysert hundrevis av prøver i tillegg til en rekke andre tiltak. (Se faktaramme under i saken.)  

– Det er svært viktig for alle parter å få best mulig oversikt over grunnforurensningen for å redusere risiko for senere overraskelser. Det arbeidet som nå har vært gjort er av høy kvalitet og har gitt et godt grunnlag for å kunne gå videre med planleggingen av prosjektet. Avinor er fornøyd med samarbeidet med Forsvarsbygg og Bodø Kommune om disse undersøkelsene, sier prosjektansvarlig i Avinor, Stine Ramstad.

Les også:  Historisk energiutbygging i Bodø og Nord-Norge

Prosjektsjef i Bodø kommune for Ny by og Ny flyplass, Irene Skiri følger opp og gir ros til Forsvarsbygg for gjennomført prøvetaking.

– Det er viktig for planlegging av ny bydel å skaffe best mulig oversikt over eiendommen som skal overtas, understreker Skiri.

I forbindelse med avslutningen av kartleggingsarbeidet er det utviklet et oversiktskart som viser resultatene. Her vises detaljert funn av poly- og perfluoralkylstoffer (PFAS) og i tillegg vises øvrig identifisert forurensning, klassifisert etter Miljødirektoratets helsebaserte tilstandsklasser for forurensning fra 1-5. Områdene med høyere tilstandsklasser skyldes hovedsakelig olje og tungmetaller.

PFAS-forurensningen er i hovedsak knyttet til tidligere bruk av fluorholdig brannskum i forbindelse med flyplassvirksomhet og verkstedsdrift.  Det er behov for tiltak knyttet til PFAS-forurensningen på fire områder identifisert rundt brannstasjonen, brannøvingsfeltet og ved flykjørehuset. 

Les også:  Standup komiker fra Bodø: Kjerkol har sikkert plagiert avskjedstalen også!

– Denne forurensningen vil bli håndtert med særskilte tiltak. Behovet er primært grunnet uakseptabel spredning ut i sjøen, understreker Eliassen. Øvrig identifisert forurenset grunn med PFAS inneholder generelt lave nivåer. Behovet for opprydding i annen type forurensning vil avhenge av hva de ulike områdene skal brukes til i fremtiden.

Tiltaksplan for sanering av PFAS-forurensningen ble sendt Miljødirektoratet i 2018 og tillatelse ble gitt i 2019.  Planen innebærer at mellom 70-80% av PFAS-forurensningen på flystasjonen skal fjernes.  Dette planlegges gjennomført i forbindelse med bygging av ny flyplass. Deler av massene med lave PFAS-verdier planlegges gjenbrukt i forbindelse med etablering av den nye flyplassen.

– Massene vil dermed kunne gjenbrukes på stedet og vi unngår å måtte tilføre nye. På denne måten har vi kontroll og oppnår en god miljø- og kostnadsmessig løsning, avslutter Eliassen.

Please follow and like us:
Pin Share

Anbefalt for deg

Om skribenten: Redaksjonen

Redaksjonen i Bodøposten.no består av 8 skribenter. Redaksjonen publiserer nyheter skrevet av redaksjonen, leserne eller tilknyttede pressetjenester.