Fiskebåt er positiv til innføring av eierskapsbegrensninger i kystflåten

fiskebat.no

– Eierskapsbegrensninger er allererede innført i havfiskeflåten og erfaringene er gode. Det sier Espen Jacobsen, avdelingsleder i Fiskebåt.

Fiskebåt har levert sitt høringssvar i forbindelse med høring om innføring av eierskapsbegrensninger i kystfiskeflåten. Jacobsen viser til  at eierskapsbegrensninger etter initiativ fra Fiskebåt allerede er innført i havfiskeflåten, og at erfaringene er gode og at begrensningene har fungert og bidratt til et bredt eierskap, samtidig som man har ivaretatt hensynet til lønnsomhet for både rederi/eier og mannskap. 

Med bakgrunn i erfaringene fra havfiskeflåten, er derfor Fiskebåt positiv til at også kystflåten ilegges eierskapsbegrensninger, slik at man også i fremtiden sikrer bredt eierskap.

Konsentrert eierskap
Jacobsen viser til at Fiskeridirektoratets kartlegging avdekker en økende trend til et mer konsentrert eierskap i kystflåten. Det fiskeriet som politikere flest har mest fokus på, kystfisket etter torsk, hyse og sei nord for 62°N, er det fiskeriet som Fiskeridirektoratets kartlegging viser har lavest eierkonsentrasjon, og som etter Fiskeridirektoratets eget syn som utgangspunkt ikke er nødvendig å underlegge eierskapsbegrensninger. Dette underbygger at det har vært ført en nødvendig og forsvarlig strukturpolitikk for økt lønnsomhet, samtidig som at forvaltning og næringen selv har klart å bidra til bredt eierskap, økt verdiskapning. Etter Fiskebåt sitt syn er det derfor ikke grunnlag for den kritikk enkelte har ført når det gjelder utviklingen i kystflåten, sier Jacobsen. 

Fiskebåt er imidlertid enig i at det i et føre-var perspektiv også innføres eierskapsbegrensninger i dette fiskeriet.

Forplikter
Fiskebåt mener at innføring av eierskapsbegrensninger i kystflåten forplikter både eiere av fiskerettigheter, men også staten som lovgiver og forvalter. 

– Som Fiskeridirektoratet er inne på, vil innføring av nytt regelverk føre til noe økt saksbehandlingstid hos myndighetene. Det vil fra næringas side være svært viktig at det ikke legges opp til en omfattende forsinkelse i saksbehandlingstiden. Styret i Fiskebåt legger til grunn at Fiskeridirektoratet prioriterer å få på plass et nytt fartøy- og kvoteregister, som etter Fiskeridirektoratets eget syn vil være en forutsetning for en effektiv saksbehandling av fremtidige søknader om erverv, sier Jacobsen.

Please follow and like us:
Pin Share

Anbefalt for deg

Om skribenten: Gunnar Andreassen

Forfatter og tidl. redaktør i Aftenmagasinet, Nordlandsposten.no og Ranaposten.no. Journalist og skribent i Bodøposten.no samt andre nyhetssider og blogger.