Fiskebåt sterkt kritisk til nye vindkraftanlegg i høringssvar

energi strøm

– Olje- og energidepartementet bryter med intensjonen til stortinget om sameksistens mellom næringer, når de foreslår å åpne områdene Sandskallen, Sørøya Nord og Utsira Nord til havbasert vindkraft. Det skriver Fiskebåt i sitt høringssvar til departementet.

Problemet er blant annet at det legges opp til å etablere vindkraftanlegg tett inntil viktige gyte- og fiskeområder flere steder.

– Dette er fiskefelt som fiskere har benyttet gjennom århundrer. I tillegg vil flere viktige gyteområder og andre sårbare områder bli rammet av etablering av vindkraft i disse områdene, sier Espen Jacobsen, avdelingsleder i Fiskebåt.

Les også:  Ny undersøkelse: Vannkraftverk lar fisk dø i anleggene

Når stortinget utarbeidet lovteksten til Havenergiloven, ble det lagt avgjørende vekt på at en satsing på havenergi, skulle la seg forene med god sameksistens med fiskeriinteressene langs kysten.

– Stortinget sa helt tydelig at hensynet til fiskeriene og det marine miljøet og andre næringer skulle ivearetas. Vi kan ikke se at det er tilfelle her, og forventer at vårt syn blir hørt, sier Jacobsen.

Dette er ytterligere understreket ved at stortingets energi- og miljøkomite hadde følgende merknad i sin innstilling; 

Les også:  Nye forslag om krav til sikkerhet og beredskap i offentlige anskaffelser

«Komiteen peker på at det største konfliktpotensialet sannsynligvis retter seg mot fiskeriinteresser. Komiteen mener at det er avgjørende at en satsing på havenergi lar seg forene med god sameksistens med fiskeriinteressene langs kysten. Etablering av vindkraftproduksjon til havs eller bølgekraftanlegg kan påvirke fisket negativt dersom installasjonene blir plassert i fiskeriområder.» 

I høringsnotatet viser Fiskebåt også til at det er lite kunnskap om de biologiske konsekvensene av vindkraftanlegg på havet, og hvilke følger slike etableringer gir.

Les også:  Nye forslag om krav til sikkerhet og beredskap i offentlige anskaffelser

– Det er forsket lite på dette, blant annet hvordan støy kan påvirke fisken. Her trengs det mer kunnskap om hvordan disse anleggene virker inn på helheten i økosystemene. Før en starter omfattende utbygginger i allerede sårbare områder, er det helt avgjørende at vi får mer kunnskap om hvilke biologiske konsekvenser vindkraft kan få for fiskeriene. Her bør vi være føre-var, sier Jacobsen.

Please follow and like us:
Pin Share

Anbefalt for deg

Om skribenten: Redaksjonen

Redaksjonen i Bodøposten.no består av 8 skribenter. Redaksjonen publiserer nyheter skrevet av redaksjonen, leserne eller tilknyttede pressetjenester.