Elgravemaskinene inntar byggeplassene

norsk-tysk handelskammer

1. juni 2019 ble beltegravemaskinen Eldar døpt på byggeplassen for et nytt omsorgssenter i Gjøvik kommune. Det spesielle med denne 38-tonns maskinen? Eldar er elektrisk og dermed verdens første i sitt slag som tas i bruk på en byggeplass.

Oslo kommune har nå gått et kvantesprang lenger enn Gjøvik – 2. september startet pilotprosjektet for verdens første utslippsfrie anleggsområde i Oslo.

Norge ligger etter i å nå klimamålene i Paris-avtalen, som forplikter landet til 40 prosent mindre utslipp innen 2030 sammenlignet med 1990-nivå. Til tross for dette regnes Norge som et foregangsland for ambisiøse klimatiltak og -mål, eksempelvis at det innen 2025 utelukkende skal selges el- eller hydrogenbiler og bybusser skal ha gått over til nullutslippsteknologi. Når det kommer til klimagassutslipp synes det gode gamle prinsippet om at alle monner drar, å være ekstra gjeldene. For at Norge skal komme i nærheten av å nå klimamålene, fordres raske tiltak innenfor flere fossiltunge sektorer. Dette setter ikke bare krav til staten, men også de enkelte kommunene i landet.

Ifølge Sintef og NHO står den norske bygg- og anleggsnæringen for omtrent 1,2 prosent av landets totale utslipp. 95 prosent av denne andelen kommer fra transport og drift av maskiner. For å få ned utslippet her er det først og fremst byggherrene som må sette krav til bruk av fossil- og utslippsfrie gravemaskiner, byggematerialer og varmeteknologier, og i Norge er de største byggherrene ofte kommunale selskaper. Her går Oslo kommune foran som et godt eksempel: For å få ned utslipp i tilknytning til byggesektoren, vedtok kommunen en ny anskaffelsesstrategi i 2017 som fastslår at «kjøretøy og bygg- og anleggsmaskiner som brukes i forbindelse med utførelse av arbeid for Oslo kommune, som hovedregel skal ha nullutslippsteknologi» – populært kalt den fossilfrie anleggsplassen.

Hvis entreprenører og leverandører ønsker å vinne anbud i Oslo kommune, er de altså nødt til å fokusere på fossil- og utslippsfrie løsninger. I denne sammenheng er det viktig at gode støtteordninger er tilgjengelig, slik at produsenter og leverandører kan levere den nullutslippsteknologien som kommunen krever. PILOT-E er en slik støtteordning etablert av Innovasjon Norge, Forskningsrådet og Enova, det statlige selskapet som jobber for Norges omstilling til lavutslippssamfunnet. Ordningen har som mål at miljøvennlig energiteknologi skal utvikles og tas i bruk raskere for å bidra til utslippskutt både i Norge og internasjonalt.

Les også:  LESERINNLEGG: Nei til flere amerikanske baser i Norge!

2. september 2019 tok Oslo kommune skrittet fra kravet om fossilfrie byggeplasser, det vil si anleggsmaskiner som går på strøm, hydrogen eller biodiesel, til den utslippsfrie byggeplassen hvor alle maskiner i bruk på anleggsplassen skal ha nullutslipp. Men det var altså Gjøvik som skulle bli den første kommunen i landet, sannsynligvis også i verden, til å ta i bruk en 38-tonns elgravemaskin i et byggeprosjekt.

– Forsøket med elgravemaskin lar seg gjennomføre fordi kommunen har fått tildelt klimasatsmidler til nyskapende utprøving av alternativer for å drifte en byggeplass, skriver Gjøvik kommune.

Klimasatsmidlene forvaltes av Miljødirektoratet og er en av flere statlige støtteordninger for utvikling av klimagassreduserende teknologi og løsninger. I tillegg til en gravemaskin med kabel, vil det nye omsorgssenteret i Gjøvik bestå av flere miljøvennlige og klimagassbesparende tiltak som bruk av tremateriale og lavkarbonbetong samt oppvarming basert på fornybar energi fra varmepumper og solcelleanlegg.

At Eldar går på grønn strøm transportert gjennom en stor kabel, innebærer ikke bare at gravemaskinen sparer CO₂-utslipp tilsvarende 30 liter diesel i timen, men også at den er billigere i drift enn en dieselmotor. Den norske importøren og forhandleren av anleggsmaskiner og utstyr, Nasta, har utviklet maskinen med støtte fra den ovennevnte PILOT-E-ordningen. Etter ønsker fra kunder har bedriften etablert en egen avdeling for spesialtilpasning og ombygging av anleggsmaskiner, kalt Nasta Spesialproduksjon. Eldar har altså gått fra å være dieseldrevet til å gå på strøm.

Les også:  Trettebergstuen er ikke faktisk etterforsket av Økokrim

– For Nasta er fornøyde kunder et satsingsområde. Vi har fått mange forespørsler fra kunder om å bygge om maskiner til elektrisk drift, og da er det naturlig for oss at vi gjør så godt vi kan for å finne løsninger, sier HMS-ansvarlig i Nasta, Nils Olav Haukaas.

Ifølge Haukaas er ombygging av eksisterende maskiner en god løsning for å raskt komme i gang med leveranser av elektriske, utslippsfrie anleggsmaskiner.

– Dagens anleggsmaskiner er resultatet av mange års forskning og utvikling og de bygges på store fabrikker som er tilpasset oppgaven og er omgitt av etablerte underleverandører. Grunnet raskt skiftende rammebetingelser vil kanskje fremtidens marked for anleggsmaskiner se annerledes ut, forteller Haukaas.

Oslo kommune har en av landets mest ambisiøse klima- og energistrategier for å få ned utslippene i kommunen. I Oslo står biltrafikken for 62 prosent av det totale utslippet og flere tiltak for å kutte utslippene i transportsektoren er satt i gang, blant annet bilfritt sentrum og bompenger som finansierer utbygging av sykkelveier. Oslo er også den byen i verden med høyest elbilandel. Men mange er nok ikke klar over at faktisk 30 prosent av byens transportutslipp kommer fra anleggsmaskiner på byggeplasser.

Som allerede nevnt har fossilfri teknologi og løsninger vært en ledesnor for kommunen i forbindelse med byggeprosjekter siden 2017. Nå har imidlertid kommunen tatt et modig skritt videre og satt fullstendig utslippsfrie byggeplasser på agendaen. Det første pilotprosjektet startet 2. september med oppgraderingen av Olav Vs gate ved Nationaltheatret i Oslo. Ettersom elektriske maskiner enda ikke er hyllevare, la kommunen ut et anbud på utleie av elmaskiner.

– Sørby Utleie AS vant da de hadde det beste tilbudet. Fra dem er det tilgjengelig åttetonns batteridrevne beltegravere og 16-tonns beltegravere med elektrisk drift via kabel. Det hadde vært ønskelig også med en batteridrevet hjulgående gravemaskin i størrelse cirka ti tonn, sier byggleder i Bymiljøetaten i Oslo kommune, Martin Vik.

Les også:  Biskopene kritisk til å utvide grensen for selvbestemt abort

Et slikt nybrottsarbeid som den utslippsfrie anleggsplassen er, bringer naturligvis med seg visse utfordringer. Stor medieinteresse, praktiske utfordringer med de tilgjengelige utslippsfrie maskinene, mangel på utslippsfritt utstyr i riktig størrelse og mangel på utslippsfritt utstyr til enkelte arbeidsoperasjoner, er noen problemstillinger som Vik nevner. For å kartlegge hva som faktisk finnes på markedet av utslippsfri teknologi, var en av prosjektets medarbeidere også til stede på årets Bauma-messe i München.

– Det er mange leverandører som arbeider med ulike konsept, men det er etter min oppfatning lite som er kommersielt tilgjengelig per i dag. Det som finnes ferdig utviklet og til salgs, er også veldig små maskiner. Flere leverandører sier det kommer mer på markedet i løpet av neste år. Det som finnes av større gravemaskiner, er stort sett dieselmaskiner som er bygget om til elektrisk i Norge, forteller Vik.

– Selv om etterspørselen etter utslippsfrie anleggsmaskiner så langt har vært begrenset, forventer vi en økning i fremtiden, først og fremst i Norge – som følge av en aktiv satsing fra norske myndigheter, men også fra Nord-Europa. Vi har også mottatt forespørsler fra Canada. Men det er viktig å forstå at dette foreløpig er forskning og at de utslippsfrie byggeplassene er laboratorier, sier Haukaas.

Det er ingen tvil om at slike nullutslippsprosjekter er forut for sin tid, men flere bransjeaktører er under oppfatning av at når byggherrer stiller krav og man sikrer samarbeid med forskning og relevante premissleverandører, så vil markedet etter hvert følge etter. Gravemaskinen Eldar er et godt eksempel på det.

Please follow and like us:
Pin Share

Anbefalt for deg

Om skribenten: Redaksjonen

Redaksjonen i Bodøposten.no består av 8 skribenter. Redaksjonen publiserer nyheter skrevet av redaksjonen, leserne eller tilknyttede pressetjenester.