Vil løse flimmerproblemer i strømnettet på Helgeland

strøm energi

Det er nødvendig å finne en bedre løsning på flimmerproblemet på Helgeland. Reguleringsmyndigheten for energi i NVE (RME) sin foreløpige vurdering er at Celsa Armeringsstål er årsak til flimmerproblemet, og at Celsa Armeringsstål er utbedringsansvarlig etter forskrift om leveringskvalitet.

Flimmer har i mange år vært et problem i strømforsyningen på Helgeland. Problemet har vært håndtert ved en kombinasjon av forskjellige avbøtende tiltak, uten at dette fullt ut har løst problemet.

– I dag fører flimmer til brudd på krav til spenningskvalitet hos sluttbrukere på Helgeland, økte driftskostnader og er til hinder for tilknytning av nye større nettkunder i området. Statnett, som systemansvarlig og part i saken, har bedt RME gi nødvendige pålegg for å sikre overholdelse av forskrift om leveringskvalitet i kraftsystemet, sier Torfinn Jonassen, seksjonssjef i RME.

Leveringskvalitetsforskriften skal sikre at alle som er tilknyttet det norske kraftsystemet mottar elektrisitet med tilstrekkelig kvalitet. Blant annet blir det stilt krav til spenningskvalitetsparameteren flimmer. Kvalitetskravene er fastsatt med utgangspunkt i internasjonale standarder. Brudd på kravene kan føre til at elektriske apparater ikke fungerer som de skal.

Les også:  Vil teste ut grønn luftfart i nord

RME varsler at foreløpige vurdering er at Celsa Armeringsstål er utbedringsansvarlig.

For å få saken tilstrekkelig belyst har RME bedt partene (Celsa Armeringsstål, MIP Industrinett og Helgeland Kraft Nett) om informasjon i saken. På bakgrunn av informasjonen vi har mottatt, er vår vurdering at Celsa Armeringsstål er utbedringsansvarlig for flimmerproblematikken.

Varsel om vedtak er RMEs foreløpige vurdering. Partene vil nå kunne gi sine kommentarer til varselet. Basert dette vil RME fatte en endelig avgjørelse i saken. En eventuell klage på RMEs endelig vedtak vil behandles av Energiklagenemnda.

Strømkunder på Helgeland har over flere år opplevd flimmer fra strømforsyningen. For husholdninger gir dette utslag i ujevnt lys fra elektrisk belysning. For netteierne gir flimmeret begrensninger i driften av nettet. I tillegg er dagens løsning til hinder for at nye større nettkunder kan koble seg på strømnettet.

Les også:  Omlegging av fergeruta Igerøy – Horn

Siden 2001 har situasjonen vært håndtert ved at kraftnettet har vært koblet og driftet på en spesiell måte. Denne håndteringen gir utfordringer for den samlede driften av systemet, og fører til svært dårlig utnyttelse av overføringsanlegg tilknyttet samleskinnen i Svabo. Eksempelvis kan en av transformatorene i Rana ikke belastes mer enn 30 % av installert ytelse.

Dagens håndtering påfører Statnett som systemansvarlig i kraftsystemet og nettselskapene i området økte driftskostnader. Systemansvarlig har de siste 5 årene brukt 20 millioner kroner på spesialregulering for å håndtere problemet, mens Helgeland Kraft Nett opplyser at driftskoblingen de siste 5 årene har ført til 50 GWh i økte nettap, tilsvarende 14 MNOK. Statnetts kostnader dekkes av alle nettkunder i Norge, mens Helgeland Kraft Nett sine kostnader dekkes av kundene til Helgeland Kraft Nett.

Les også:  Nå blir det enklere bussbilletter i Nordland

Netteierne vurderer at det ikke er driftsmessig forsvarlig å tilknytte nytt større forbruk før flimmerproblemet er løst. På kort sikt er det konkrete forespørsler om inntil 150 MW nytt forbruk som ikke kan gis tilknytning før flimmerproblemet er løst, mens det på lengre sikt er forespørsler om i størrelsesorden 500 MW forbruk og 500 MW produksjon som heller ikke kan imøtekommes før det underliggende flimmerproblemet er løst.

RME ser det derfor som nødvendig å fatte vedtak om utbedringsansvar i saken for å få en varig løsning på problemet. Utbedringsansvar ved spenningskvalitetsproblemer er regulert i leveringskvalitetsforskriften. Før endelig vedtak sendes et forhåndsvarsel til berørte parter slik at de får muligheten til å uttale seg om saken. Det er dette forhåndsvarselet RME nå har sendt.

Please follow and like us:
Pin Share

Anbefalt for deg

Om skribenten: Redaksjonen

Redaksjonen i Bodøposten.no består av 8 skribenter. Redaksjonen publiserer nyheter skrevet av redaksjonen, leserne eller tilknyttede pressetjenester.