Torskereguleringen er fastsatt

Nærings- og fiskeridepartementet

Nærings- og fiskeridepartementet har fastsatt reguleringene av fisket etter torsk, hyse og sei nord for 62N i 2019.

– Den totale torskekvoten går ned i 2019. Det betyr at alle flåtegruppene får fiske mindre. I tillegg strammer vi inn for å sikre at kvotene ikke overfiskes, sier fiskeriminister Harald T. Nesvik.

Overfiske
Det har vært et omfattende overfiske av torsk i åpen gruppe i kystflåten, som nå ligger på 10 500 tonn mer enn kvoten de fikk tildelt. I åpen gruppe er det ingen begrensninger på hvor mange båter som deltar i fisket. Som følge av overfisket kommer det nå flere innstramminger.

– Jeg har stor forståelse for at dette kan sette mange i en vanskelig situasjon, men vi er nødt til å ta grep for å sikre at også denne gruppen tilpasser seg sine andeler av totalkvoten. Samtidig legger vi oss på en mykere linje enn enn det som ble hørt på Reguleringsmøtet, som innebar nesten en halvering av kvotene. Dette gjør vi nettopp av hensyn til fiskerne som nå rammes, sier Nesvik.

Det er gjennomført et kvotebytte av torsk, hyse og sei mellom åpen gruppe i kystflåten og havfiskeflåten, samt brukt avsatt kvantum på ordninger som ikke videreføres neste år eller som ikke ble fullt brukt, for å dekke overfisket. For å skape stabilitet i fisket etter torsk, videreføres reguleringen som gir kystflåten garanterte fartøykvoter fra årets start. Reguleringstiltakene må også sees i sammenheng med innstrammingen i reglene for å delta i åpen gruppe.

Les også:  LESERINNLEGG: Kostnadsbombe med Vedums nye EU-direktiv

– Dette har vi gjort for å gi fartøy som skal delta i åpen gruppe i 2019 bedre fiskemuligheter enn det overfisket i år skulle tilsi, sier statsråden.

Avvikler distriktskvoten
Distriktskvoteordningen ble innført for å sikre at fordelingsindustrien i Gamvik og Lebesby kommune skulle få tilgang til fisk utenom sesongen.

Ordningen skulle gjelde fra 2018, og ha en varighet på to år. Det ble satt av 3000 tonn torsk per år. Det er 250 båter som har fisket på denne ordningen, men kvantumet har likevel ikke blitt utnyttet.

– Når vi ser hvor lav utnyttelsen har vært, har jeg vanskelig for å se at det er gode argumenter for å opprettholde ordningen. Jeg vil derfor oppheve distriktskvoteordningen fra og med 1. januar, sier Nesvik.

Levendelagring og ferskfiskordning
Levendelagring av torsk og ferskfiskordningen i torskefisket skal bidra til at foredlingsbedriftene i større grad får tilgang til fersk fisk utenom hovedsesongen i vintermånedene. Begge ordningene forsetter, med noen justeringer.

Les også:  LESERINNLEGG: Kostnadsbombe med Vedums nye EU-direktiv

Fiskere som lagrer levende torsk i merd kan få en bonus for hvert tonn de leverer. Bonusordningen ble innført som en midlertidig ordning, for å stimulere til levendelagring i oppstartsfasen av slik virksomhet. Denne skal derfor trappes ned i årene som kommer.

Oppstart for bonus for levendelagring blir fra 4. mars, mens ferskfiskordingen i 2019 vil bli åpnet for fiske mandag 15. april.

Kvantum i ferskfiskordningen justeres ned, ettersom totalkvoten av torsk er mindre i 2019 enn i 2018. Avsetningen til kvotebonus for levendelagring er redusert fra 4000 tonn til 3000 tonn, som en del av nedtrappingen av denne ordningen.

– Med disse justeringene har vi søkt å finne en balanse mellom ulike interesser i flåten og fiskeindustrien, i forskjellige områder av Nord-Norge, sier fiskeriminister Nesvik. Dette er ordninger som skal bidra til høyere verdiskaping ved å strekke sesongen, både for fartøyene og for landindustrien, og bringe godt betalt fisk ut i markeder som ønsker fersk fisk over en lengre periode enn noen hektiske vintermåneder, sier fiskeriministeren. Særlig ferskfiskordningen er et viktig bidrag til sysselsettingen i fiskeindustrien i Finnmark.

Ordningen med kvotebonus til levendelagring og ferskfiskordningen vil bli gjennomgått på reguleringsmøtet i juni. Departementet vil også se på hvordan ordningene bidrar til at torsken faktisk blir levert fersk og om andre deler av fisken blir utnyttet.

Les også:  LESERINNLEGG: Kostnadsbombe med Vedums nye EU-direktiv

Kysttorsk nord
– Det står ikke så bra til med kysttorsken. Jeg har derfor bedt om at det utarbeides en ny gjenoppbyggingsplan med forslag til forvaltningstiltak , samt en rapport om kunnskapsstatus for kysttorsk i nord, sier fiskeriministeren

Det er et komplekst regelverk knyttet til uttaket av kysttorsk. Det er flere reguleringer som spiller inn på uttaket av kysttorsk og kunnskapen om kysttorsk er fortsatt mangelfull. Dette innebærer en økologisk og økonomisk risiko. Det internasjonale havforskningsrådet (ICES) har anbefalt at det utarbeides en ny gjenoppbyggingsplan.

Midlertidige kvoter
Endelige kvoter for 2019 kan ikke fastsettes før fangststatistikken for 2018 er komplett. Kvoter på fartøynivå er derfor midlertidige. Fiskeridirektoratet vil justere kvotene så snart dette er praktisk mulig. For å unngå at fartøy får lavere kvote etter en slik justering, tildeles 90 prosent av kvotene med virkning fra 1. januar.

Fartøyene i åpen gruppe får likevel 100 prosent av sine kvoter fra 1. januar, slik det har vært vanlig.

Please follow and like us:
Pin Share

Anbefalt for deg

Om skribenten: Redaksjonen

Redaksjonen i Bodøposten.no består av 8 skribenter. Redaksjonen publiserer nyheter skrevet av redaksjonen, leserne eller tilknyttede pressetjenester.