– Stort potensiale for bioenergi i Nordland

nfk

Fylkesråd for plan og næring i Nordland fylkeskommune, Linda Helen Haukland, gir honnør til Statsforvalterne i Nord-Norge for å ha kartlagt potensialet for bioenergi. «Bioenergistrategi for Nord-Norge» skal behandles under fylkestinget i Svolvær.

– Det grønne skiftet krever at vi går over til nye energikilder, derfor er dette arbeidet svært verdifullt, sier hun.

Strategien løfter fram bioenergi som et viktig innsatsområde for å lykkes med det grønne skiftet. Den peker på at fylkeskommunenes innsats vil være avgjørende for å forløse det regionale potensialet innen bioenergi.

– I Nordland er det svært store uutnyttede ressurser i form av virke fra lauvskogene, tynningsvirke fra plantefelt med gran og hogstavfall fra sluttavvirking. Bare 13 % av skogressursene utnyttes i dag. Det er derfor viktig å stimulere til økt uttak av ressurser som bare vil øke i mengde i årene som kommer. Dette kan gi økt verdiskaping i skogbrukssektoren, sier fylkesråd Haukland, og legger til at biogass produsert i fylket dessuten kan komme til å spille en rolle for økt forsyningssikkerhet og beredskap framover.

Les også:  Se hvor bussen din er på kartet i Nordland

Utnytting av husdyrgjødsel er mer krevende og fordrer at gårdene ligger i relativt kort avstand fra et anlegg som skal produsere biogass. Det må også finnes et reelt overskudd av husdyrgjødsel som ikke kan utnyttes på tradisjonelt vis som gjødsel på gårdene. Biogassproduksjon på det enkelte gårdsbruk regnes i dag som for kostbart til at det er aktuelt annet enn i svært få tilfeller.

Les også:  Spiller inn nye togruter i Nordland

– Husdyrgjødsel må sambehandles med andre kilder, som for eksempel marine ressurser eller matavfall for å gi god nok effekt og økonomi i biogassproduksjon. Fylkeskommunen ønsker å bidra til å trekke blå sektor sterkere inn i produksjon av bioenergi. En voksende del av oppdrettsnæringen bygges nå slik at avfallsstoffene, som tidligere endte opp i havet, i større grad fanges opp og utnyttes. Sammen med avfall fra bearbeiding av fisken er dette en verdifull råvare som kan inngå i energiproduksjon. Heri ligger store muligheter for synergieffekter der grønn og blå sektor kan virke sammen, spesielt siden mye av Nordlands landbruk er kystnært

– Her er arbeidet som er satt i gang i Sømna gjennom Sømna Biogass Gårdsdrift SA svært interessant. Det er positivt at bøndene selv har gått sammen og stiftet et selskap med tanke på en bedre utnytting av husdyrgjødsla og økt verdiskaping. Anlegget vil være det første biogassanlegget i Nordland og det andre i Nord-Norge.

Les også:  Andøya: Støtter nytt rom-senter

Strategien viser at potensialet for samhandlingsanlegg i Nordland er størst på Helgeland. Det fulle bildet vil imidlertid kreve at også fiskeavfall kartlegges.

– Til tross for et betydelig større potensiale i Nordland, gir dette seg per nå ikke utslag i bioenergiproduksjon, noe som antyder at det bør legges ned en større innsats framover for å kunne øke andelen utnyttet bioenergi, avslutter fylkesråden.

Please follow and like us:
Pin Share

Anbefalt for deg

Om skribenten: Gunnar Andreassen

Forfatter og tidl. redaktør i Aftenmagasinet, Nordlandsposten.no og Ranaposten.no. Journalist og skribent i Bodøposten.no samt andre nyhetssider og blogger.