Regnskap Norge: Fristen for å søke strømstøtte må utvides, kolliderer med mva-rapportering

Regnskap Norge

Regjeringen iverksatte 21. november en tilskuddsordning for foretak som har høye energikostnader. Søknadsfristen er 11. desember.

– Regnskap Norge vil berømme regjeringen for å ha iverksatt en slik ordning. Det som dessverre ikke har kommet klart frem under arbeidet med forskriften, er at fristen kolliderer med fristen for levering av mva-meldinger 12. desember. Også av denne grunn mener vi at fristen må utvides, helst til februar/mars neste år, sier Rune Aale-Hansen, adm.dir. i Regnskap Norge.

For å hjelpe strømintensive bedrifter i en overgangsperiode har regjeringen lagt fram en pakke som blant annet inneholder ny energitilskuddsordning. Ordningen som administreres av Enova, anslås å kunne hjelpe om lag 20 000 bedrifter. Fristen for å søke støtte er imidlertid allerede 11. desember – kun tre uker etter at ordningen trådte i kraft.

– I et webinar for Enova sa næringsministeren at han håper energitilskuddsordningen blir vinterens store ENØK-dugnad i norsk næringsliv. Dette støtter Regnskap Norge ministeren helt og fullt i. Næringslivet bør gripe muligheten ordningen innebærer, særlig når det gjelder å iverksette konkrete ENØK-tiltak, sier Rune Aale-Hansen, adm.dir. i Regnskap Norge: 

– Vi erfarer at mange bedrifter ikke er oppmerksomme på at ordningen går lenger enn å gi tilskudd til dekning av høye strøm- og fjernvarmekostnader. Vi mener derfor at en vellykket ordning er betinget av at regnskapsførerne får informert sine kunder på en ordentlig måte. Særlig muligheten til å få tilskudd til konkrete ENØK-tiltak må synliggjøres bedre. Ordningens suksess er i tillegg avhengig at det blir tid nok til å gjennomføre kartleggingen og identifisere tiltak. Her er fristproblematikken et stort hinder.

– Vi har tidligere påpekt at søknadsperiode på under 3 uker er uforsvarlig kort. Ikke bare med tanke på arbeidet som skal gjøres, men også fordi de faktiske fakturaene for november og desember ikke foreligger før søknadsfristen er utløpt. Dette er et problem, påpeker Regnskap Norge-direktøren:  Det som ytterligere kompliserer dette er at fristen for innlevering av mva-melding er 12. desember, dvs. dagen etter søknadsfristen. Begge deler krever innsats og blir krevende å oppfylle på en god måte. Fristen for mva-melding er absolutt og kan ikke skyves på. Det vil si at det arbeidet må prioriteres. I verste fall vil ikke bedrifter rekke å søke strømstøtte. Dette bør regjeringen ta på alvor. Vi ber derfor om at fristen for å søke strømstøtte utvides – og da fortrinnsvis et godt stykke ut i 2023.

– Dersom fristen til å søke tilskudd opprettholdes, ber vi om at skattemyndighetene instrueres i å være tilbakeholdne med administrative reaksjoner på forsinket innlevering av mva-melding og betaling for mva-terminen for 5. termin, jf. skatteforvaltningsforskriften § 8-3-10 (frist) og skatteforvaltningsloven kapittel 14 (administrative reaksjoner). Det er svært utfordrende for næringslivet å sørge for tilstrekkelig kvalitet på mva-rapporteringen dersom det samtidig skal benytte muligheten til å iverksette gode bærekraftstiltak og søke om strømstøtte, avslutter Rune Aale-Hansen.

Please follow and like us:
Pin Share

Anbefalt for deg

Om skribenten: Redaksjonen

Redaksjonen i Bodøposten.no består av 8 skribenter. Redaksjonen publiserer nyheter skrevet av redaksjonen, leserne eller tilknyttede pressetjenester.