Regjeringen: Ny havne- og farvannslov

harstad

Regjeringen legger i dag frem forslag til ny havne- og farvannslov. Den skal forbedre vilkårene for sjøtransport, bidra til å nå transport- og næringspolitiske mål og ivareta miljøhensyn.

– Konkurransen om sjøarealene har økt de senere årene, og mange har interesser i å benytte kystsonen til ulike formål. Vi legger derfor opp til at den nye havne- og farvannsloven skal favne bredere enn bare sjøtransport- og havnenæringen, sier samferdselsminister Jon Georg Dale. Han påpeker at loven skal legge til rette for mer markedsorientert havnedrift og bedre ivareta næringsinteresser og andre brukergrupper av farvannet. Havne- og farvannsloven har betydning for mange. 

– Vi har lyttet til sjøtransportnæringen, kommunene og andre brukere av farvannet når vi har utarbeidet den nye loven, sier Dale.

Les også:  Ny rapport: Barnevernet slaktes av Helsetilsynet

Den nye loven innebærer blant annet endringer i hvem som har ansvaret for de ulike oppgavene i farvannet:

  • Staten vil nå ta ansvaret for farvannsutbedringer samt navigasjonsinnretninger i hele farvannet, også i kommunens sjøområde.
  • Kommunene gis myndighet direkte i loven til å regulere fart for fritidsfartøy, uten krav om statlig godkjenning.

Lovforslaget åpner for at det kan deles ut verdier fra den kommunale havnevirksomheten dersom gjenværende egenkapital er forsvarlig. Dette vil hindre innlåsing av kapital og bidra til aktivt kommunalt eierskap. I loven gis kommunene adgang til å midlertidig begrense fartøyers opphold i havn for å unngå eller begrense lokal luftforurensning. Staten vil kunne stille krav til drift av havn for å ivareta hensynet til miljø og sikkerhet. I tillegg vil redere  kunne stilles til ansvar ved ulykker og andre hendelser i farvannet. Det gis også en ny bestemmelse om losplikt for å tilrettelegge for autonom seilas.

Les også:  Ber regjeringen bla opp for nye sykehus i Nord-Norge

Den nye loven innebærer også videreføring av flere viktige bestemmelser:

  • Fordi kommunen fortsatt vil ha oppgaver i eget sjøområde videreføres anløpsavgiften under betegnelsen «farvannsavgift».
  • Dagens krav om at inntekter og kapital i havnevirksomheten skal holdes regnskapsmessig adskilt fra kommunens øvrige virksomhet opprettholdes.

For å skape forutsigbarhet for sjøtransporten foreslår regjeringen at havnenes plikt til å motta fartøy videreføres

Please follow and like us:
Pin Share

Anbefalt for deg

Om skribenten: Redaksjonen

Redaksjonen i Bodøposten.no består av 8 skribenter. Redaksjonen publiserer nyheter skrevet av redaksjonen, leserne eller tilknyttede pressetjenester.