Nasjonal transportplan 2022 – 2033 for Nordland

vinter

Regjeringen la 19. mars fram Nasjonal transportplan 2022 – 2033. Der er det lagt til grunn 1 200 milliarder kroner til å drifte, vedlikeholde og utvikle et effektivt, miljøvennlig og trygt transportsystem.

Dette skal gå til tiltak over hele landet. Her finner du en oversikt over tiltakene i Nordland fylke.

Vei:

 • E6 Megården–Mørsvikbotn, Fauske og Sørfold kommuner
  Ny vei på en strekning med 16 veitunneler som ikke tilfredsstiller kravene i tunnelsikkerhetsforskriften. 45 km ny vei vil redusere reisetiden med 25 minutter og redusere lange omkjøringer ved hendelser. Prosjektets kostnadsanslag 9,6 milliarder kroner, og prosjektet er prioritert i første seksårsperiode. Dette er ett av de største samferdselsutbygginger i Nord-Norge noensinne.
 • E6 Sørelva–Borkamo, Saltdal kommune
  Strekningen overføres til Nye Veiers portefølje. Den 20 km lange veien, som er smal og svingete, skal utbedres. Statens vegvesen har spilt inn at utbedringene koster om lag 1,1 milliard kroner. Nye Veier har ikke gjort egne beregninger for strekningen. I tråd med Nye Veiers mandat vil det være opp til styret i selskapet å vurdere utbyggingsrekkefølge og oppstartstidspunkt.
 • E6 Helgeland sør, Vefsn og Grane kommuner
  Flere strekninger på E6 sør for Krogfjellet som skal gi en bedre og mer trafikksikker vei. Siste strekning, Sveningelv–Lien, gjenstår. Helgeland Sør har et kostnadsanslag på 5,6 milliarder kroner, og er igangsatt. Det er lagt til grunn 1,4 milliarder kroner i første seksårsperiode for å fullføre prosjektet.
 • E6 Narviktunnelen, Narvik kommune
  Prosjektet omfatter bygging av ny tunnel ut av sentrum. Det skal sikre et godt bymiljø og gode forbindelser mellom utviklingsområdene på Narvikhalvøya. Prosjektet er anslått å koste 950 millioner kroner.
 • E10/rv. 85 Tjeldsund–Gullesfjordbotn–Langvassbukt, Lødingen, Evenes, Sortland, Harstad, Kvæfjord og Tjeldsund kommuner i Nordland og Troms og Finnmark fylkeskommuner
  Det skal bygges 82 km ny tofelts vei. 27 km av dette er i tunneler. Prosjektet vil korte inn strekningen mellom Tjeldsund bru og Gullesfjordbotn med om lag 30 km. Reisetiden reduseres med 39 minutter. Veien skal bygges ut som et offentlig-privat samarbeid (OPS-prosjekt), og kostnadsanslaget er 9,3 milliarder kroner. Det er lagt opp til oppstart med et statlig bidrag på om lag 5 milliarder kroner i første seksårsperiode. I tillegg kommer bidrag fra bompenger.
 • E10 Nappstraumen–Å, Flakstad og Moskenes kommuner
  Skredprosjektet skal sørge for å redusere reisetiden og betre trafikksikkerhet på strekningen. I dag har veien lav kvalitet og er skredutsatt. De siste årene har blant annet manglende parkeringsmuligheter for turister gjort det vanskelig å komme fram. Prosjektets kostnadsanslag er om lag 1,2 milliarder kroner. Det er lagt opp til oppstart i første seksårsperiode med om lag 170 millioner kroner.
 • Rv. 80 Sandvika–Sagelva – utbedringsstrekning 
  Det skal gjøres utbedringer på den ulykkesutsatte strekningen, som er hovedveien inn til Bodø. På en utbedringsstrekning vil Statens vegvesen gjøre ulike former for utbedringer på eksisterende veier for å gjøre den tryggere og bedre. Det er lagt opp til 428 millioner kroner til prosjektet, alt i første seksårsperiode.
 • Rv. 80 Adkomst ny Bodø Lufthavn, Bodø kommune
  I forbindelse med flytting av flyplassen i Bodø, vil det være behov for ny adkomstvei til den nye flyplassen. Byggingen av veien skal følge utbyggingen av bydelen. Prosjektet er anslått å koste 274 millioner kroner. Prosjektet er prioritert i første seksårsperiode.
Les også:  Ny biskop i Sør-Hålogaland: – Vi skal lære av Bodø/Glimt

Jernbane:

 • Godstransport Trondheim–Bodø 
  Nye kryssingsspor som sørger for at godstransport på strekningen mellom Trondheim og Bodø kommer raskere fram. I ny Nasjonal transportplan ligger det inne fire godstransportstrekninger der det skal gjøres tiltak. Det er prioritert totalt 3,3 milliarder kroner, samlet til alle pakkene. Trondheim–Bodø er én av disse pakkene. Jernbanedirektoratet og Bane NOR vil jobbe videre med å finne de rette og beste tiltakene. Nytt krysningsspor på Sukkertoppen i Saltdal kommune kan være aktuelt i Nordland fylke.
 • Godstransport Oslo–Narvik 
  Tiltak som sørger for at godstogene på strekningen mellom Oslo og Narvik kan være opp mot 740 meter lange og kommer raskere fram. I ny Nasjonal transportplan ligger det inne fire godstransportstrekninger der det skal gjøres tiltak. Det er prioritert totalt 3,3 milliarder kroner, samlet til alle pakkene. Oslo–Narvik (via Sverige) er én av disse pakkene. Jernbanedirektoratet og Bane NOR vil jobbe videre med å finne de rette og beste tiltakene. I Nordland fylke er utbedring av Narvik terminal og Narvik stasjon lagt opp til å starte i første seksårsperiode.
 • ERTMS
  ERTMS er et felleseuropeisk, digitalt signal- og sikringssystem som skal innføres på hele det norske jernbanenettet. Det vil gi en mer nøyaktig og sikker jernbane. I tillegg vil det øke kapasiteten på sporet på sikt, fordi togene kan kjøre tettere enn i dag. Systemet skal innføres i Norge til midten av 2030-tallet, så det vil bli aktivitet på de fleste jernbanestrekninger i løpet av NTP-perioden. Det er lagt til grunn 10,5 milliarder kroner til arbeidet i første seksårsperiode. Det pågår nå installasjon av ERTMS på Nordlandsbanen, og etter planen blir dette den første banen i ordinær drift med ERTMS i Norge.
 • Mindre investeringstiltak
  Det legges opp til å gjennomføre mindre tiltak innenfor dagens jernbaneinfrastruktur. Målet er å få bedre tilbud raskt med mindre investeringer. Det er delt inn i fem områder: Sikkerhet og miljø, stasjoner og knutepunkt, mindre godstiltak, ERTMS og sikker kjøreveis-IKT. Det er lagt til grunn 24 milliarder kroner for hele landet i NTP. Bane NOR vil fortløpende vurdere og prioritere tiltak.
Les også:  Refleks redder hundeliv

Bysatsing:

 • Tilskudd til mindre byområder
  Vi innfører et nytt tilskudd som vil styrke kollektivtransport, sykling og gange og muligheten for å nå nullvekstmålet i fem mindre byområder som ikke er byvekstavtalebyer. Det legges til grunn totalt 600 millioner kroner til et slikt tilskudd over fire år tidlig i den nye NTP-perioden. 

  Bodø er ett av fem byområder som kan få av det nye tilskuddet. Midlene skal gå til mindre investeringer i gang- og sykkelveier og kollektivtiltak.

Kyst:

 • Innseiling Andenes, Andøy kommune
  Det skal gjennomføres merking, utdyping og skjerming i innseilingen til Andenes havn. Dette vil gi økt sikkerhet, bedre framkommelighet og tilrettelegge for at større fartøy kan seile inn til havna, som har stor fiskeriaktivitet. Kostnadsanslaget for tiltakene er på 440 millioner kroner. Prosjektet er prioritert i første seksårsperiode.
 • Innseiling Værøy havn, Værøy kommune
  Det skal gjennomføres merking, utdyping og skjerming i innseilingen til Værøy havn. Dette vil gi økt sikkerhet, bedre framkommelighet og tilrettelegge for at større fartøy kan seile inn til havna, som har stor fiskeriaktivitet. Kostnadsanslaget for tiltakene er på 374 millioner kroner. Det er lagt til grunn oppstart med 300 millioner kroner i første seksårsperiode.
 • Innseiling Røst havn, Røst kommune
  Det skal gjennomføres merking, utdyping og skjerming i innseilingen til Røst havn. Dette vil gi økt sikkerhet, bedre framkommelighet og tilrettelegge for at større fartøy kan seile inn til havna, som har stor fiskeriaktivitet. Kostnadsanslaget for tiltakene er på 165 millioner kroner. Prosjektet er prioritert i første seksårsperiode.
 • Innseiling Mo i Rana, Rana kommune
  Det skal etableres nye sjømerker i innseilingen og farvannet skal gjøres dypere. Dette vil bedre framkommeligheten og tilgjengeligheten til havna. Kostnadsanslaget for tiltakene er på 114 millioner kroner. Prosjektet er prioritert i første seksårsperiode.
 • Bognes–Tjeldsundet–Harstad, Hamarøy, Narvik, Lødingen, Tjeldsund og Harstad kommuner i Nordland og Troms og Finnmark fylkeskommuner
  Tiltakene skal gi økt bredde og større dybde i farvannet. Sjømerkene skal fornyes og oppgraderes. Dette vil øke sikkerheten og framkommeligheten. Kostnadsanslaget for tiltakene er på 284 millioner kroner. Tiltakene er prioritert i første seksårsperiode.
 • Svolvær–Raftsundet, Vågan og Hadsel kommuner
  Tiltakene skal gi økt bredde og større dybde i farvannet. Sjømerkene skal fornyes og oppgraderes. Dette vil øke sikkerheten og framkommeligheten. Kostnadsanslaget for tiltakene er på 143 millioner kroner. Tiltakene er prioritert i første seksårsperiode.
Les også:  Kulturdirektoratet har vurdert museene i Nordland

Luftfart:

 • Tilskudd til flytting av Bodø lufthavn, Bodø kommune
  Flytting av Bodø lufthavn vil frigjøre areal til en positiv byutvikling. Det vil også styrke den regionale utviklingen. I forprosjektet til Avinor er flyttingen beregnet til å koste 5,6 milliarder kroner. I tillegg kommer kostander til flyttingen av redningshelikoptertjenesten. Det er lagt opp til et tilskudd på 2,5 milliarder kroner i første seksårsperiode. I tillegg er det lagt opp til 350 millioner kroner til flyttingen av redningshelikoptertjenesten i samme periode.
 • Tilskudd til ny lufthavn Mo i Rana, Rana kommune
  Ny lufthavn på Helgeland skal bygges i Mo i Rana. Det vil gjøre det mulig for større fly å lette og lande. Dette kan legge grunnlaget for et utvidet reisetilbud og utvikling av turisme i regionen. Avinors forprosjekt anslår kostnadene til 2,4 milliarder kroner. Det er lagt opp til et tilskudd på 1,8 milliarder kroner i første seksårsperiode. De resterende 600 millioner kronene er det forutsatt blir dekket gjennom lokale bidrag.
Please follow and like us:
Pin Share

Anbefalt for deg

Om skribenten: Redaksjonen

Redaksjonen i Bodøposten.no består av 8 skribenter. Redaksjonen publiserer nyheter skrevet av redaksjonen, leserne eller tilknyttede pressetjenester.