Nå blir det enklere å lade bilen

Samferdselsdepartementet

– Transportsektoren står for en tredel av norske utslipp, og for å nå klimamålene våre må disse utslippene reduseres kraftig. Det betyr at mye av biltransporten må over på strøm, både for personer og varer. Ladetilbudet langs veiene må derfor være godt utbygd og enkelt å bruke. Med ladestrategien tar regjeringen grep om hvordan vi skal utvikle ladetilbudet framover for å sikre nettopp dette, sier samferdselsminister Jon-Ivar Nygård.

De siste årene har vi hatt en kraftig vekst i elbilsalget i Norge, og andelen av personbiler som kjører på strøm er nå nesten 20 prosent.

– Jeg er glad for at det bygges ut flere ladestasjoner for personbiler i takt med elbilsalget, men det er stadig utfordringer knyttet lite brukervennlighet. For tyngre biler er utbyggingen av offentlig tilgjengelige ladestasjoner ennå ikke kommet i gang. Disse problemene er vi nødt til å løse, sier Nygård.

Les også:  Skyter opp nett-sattelitter med SpaceX

Mange bilister opplever ladingen av bilen som vanskelig. Det er i dag flere aktører som tilbyr lading med app eller med en egen brikke som kun fungerer på deres egne stasjoner. Det har medført at ladetilbudet fremstår uoversiktlig og unødvendig komplisert. Flere steder mangler en oversikt over prisen på ladingen. Det vil regjeringen gjøre noe med.

– Hurtigladerne må være enkle å bruke for alle, og det må være forutsigbarhet knyttet til tilgjengelighet, pris og kø. I denne strategien lanserer regjeringen en rekke tiltak for å forbedre forbrukervennligheten. Blant annet vil vi stille krav om kortbetaling eller kontaktløs betaler ved alle nye ladepunkter fra 2023, og krav om lett tilgjengelig prisopplysning for lading, sier Nygård.

Mens markedet for hurtiglading av lette biler er modent og den videre utbyggingen vil skje på kommersielt grunnlag, har markedet for tungbillading kommet vesentlig kortere.

Les også:  Kraftig økning i tyveri fra bil

I 2021 sto tunge kjøretøy for utslipp av 2,9 millioner tonn CO2. Det tilsvarer en tredjedel av alle utslipp fra veitrafikken. Hvis 50 prosent av tungbilene som kjører på norske veier hadde vært elektriske i 2021, hadde utslippene vært nesten halvannen millioner tonn mindre. 

– Gjeldende mål er at 50 prosent av lastebilene skal være nullutslippskjøretøyer i 2030.  Med ladestrategien skal vi få på plass en plan for ladestasjoner for tunge kjøretøyer langs riksveinettet som viser hvor og når det er behov for etablering. Videre er det behov for å gi støtte til den første infrastrukturen, sier Nygård.

Tiltakene i strategien skal bidra til å løse fire hovedutfordringer. En av dem er knyttet til tilgangen på elektrisitet.

Les også:  Nye tall: Dette frykter nordlendinger på ferie

– Når hele transportsektoren skal bli nullutslipp, må strømnettet vårt brukes mer effektivt. I ladestrategien ser vi på utfordringer knyttet til kraftnettet, og foreslår tiltak som blant annet skal bidra til mer effektiv saksbehandling i nettselskapene, sier Nygård.

Det er også utfordringer knyttet til bruk av areal til ladestasjoner.

– Etablering av hurtigladere er arealkrevende, særlig gjelder dette ladestasjoner for tunge kjøretøy. Spesielt i og rundt de store byene er arealer en knapp ressurs, og etablering av ladestasjoner kan lett komme i konflikt med andre hensyn, ønsker og samfunnsinteresser. Det er kommunene som har ansvaret for å sette av tilstrekkelig arealer til ladeinfrastruktur. I strategien vil vi komme med tiltak knyttet til å gi veiledning og styringssignaler til kommunene, sier Nygård.

Please follow and like us:
Pin Share

Anbefalt for deg

Om skribenten: Redaksjonen

Redaksjonen i Bodøposten.no består av 8 skribenter. Redaksjonen publiserer nyheter skrevet av redaksjonen, leserne eller tilknyttede pressetjenester.