LESERINNLEGG: Unge og utenforskap i Bodø

nfk

I en nylig kronikk retter NAV-leder Ivar Karlsen i Bodø kommune oppmerksomheten mot fenomenet ungdom i utenforskap, og avviser at årsakene til utenforskap skyldes latskap hos ungdommen. Viktigheten av å fullføre videre opplæring fremheves, og i denne forbindelse inviteres det til et samarbeid mellom helse- og utdanningssektoren for å snu situasjonen til det bedre.

Av Fylkesråd Kirsti Saxi (SV)

Jeg vil med dette takke for invitasjonen til samhandling for endring, og tillater meg samtidig i det følgende å vektlegge «tidlig innsats» som en nødvendig del av arbeidet.

Gjennom arbeidet med helsefremmende barnehager, grunn- og videregående skoler, ønsker Nordland fylkeskommune å legge til rette for at barn og unge skal bli sett, hørt og være klare for læring i skolesituasjonen.

Barnehagelærere og lærere i skolen har en utdanning som gir trening i å undervise. Skal denne undervisningen ha effekt må elevene være læringsklare. Læringsklare elever er ikke en selvfølge; søvn/hvile, fysisk form, kosthold og trygge rammer er noen av faktorene som påvirker elevenes mottakelighet.

Les også:  Terningkast 6: Lattergalla på Stormen skuffet ikke

Jeg er opptatt av at læreren og andre som jobber med barn og ungdom skal ha verktøyene de behøver for å utføre sin jobb på best mulig måte. Fylkeskommunen bidrar til utviklingen av disse verktøyene i samarbeid med våre partnere; kommunene, Nord Universitet og øvrige aktører i Folkehelsealliansen Nordland.

Et godt eksempel på slikt samarbeid er Vestvågøy kommunes arbeid med felles rutiner for oppfølging av fravær i barnehager, grunnskoler og videregående skole. Rutinene er et produkt av kommunens deltakelse i et læringsnettverk tilknyttet Utenforregnskapet. Utenforregnskapet er et budsjettøkonomisk verktøy som viser verdien av forebyggende tiltak. Prosessen med å definere utfordringer og utarbeide tiltak for disse har foregått i et læringsnettverk drevet i fellesskap av KS og Nordland fylkeskommune.

Godt tverrfaglig samarbeid er en forutsetning for å lykkes med våre utfordringer. Alle i nordlandssamfunnet kan legge til rette for barn og unges opplevelse av tilhørighet. Gjennom aktiv deltakelse og samarbeid kan vi bidra i arbeidet med å finne gode tiltak, noe resultatene fra prosjektet «Vi bør forebygge, ikke bare reparere» er et eksempel på.

Les også:  Gratis klima- og energirådgivning til innbyggere i Nordland

Samarbeidsprosjektet hadde fokus på oppfølging av ungdom i høyrisiko for psykososiale vansker, og sentrale aktører i prosjektet var NAV, Nordlandssykehuset, Bodø kommune og Nordland fylkeskommune. Erfaringene fra prosjektet understreker viktigheten av å ha god kjennskap til andre aktørers fagfelt og virkemidler. Deltakerne vektla spesielt betydningen av gode relasjoner til andre aktører i hjelpeapparatet, en av aktørene beskrev det slik «Vi jobber i hver vår boks til vanlig, nå har vi en ny og felles boks»

Arbeidet i prosjektgruppa har også synliggjort «hull» i oppfølging av ungdom, og har bidratt til å definere målgrupper med behov for større innsats og koordinerte tiltak. Et eksempel på dette er oppfølging av lærlinger. Cirka 9 prosent av lærlingene avbryter årlig lærekontrakten, og NAV rapporterer om flere sykemeldte lærlinger enn tidligere.

Les også:  Boliger til flytninger i Nordland: – Vil ha frivillighet framfor tvang

Fylkeskommunen og Nordlandssykehuset samarbeider derfor om å utvikle et undervisningsopplegg for videregående skole som skal bidra til å gjøre kommende lærlinger bedre i stand til å mestre overgangen fra skole til arbeidsliv. Intensjonen er å bidra til å gi den enkelte ungdom kunnskap og motivasjon til å forebygge egne plager tilknyttet lettere psykiske utfordringer og muskel/skjelett-tilstander. Dette er et godt eksempel på tverrsektorielt samarbeid som jeg ser frem til å følge videre.

I arbeidet mot utenforskap må vi både forebygge og reparere. Vårt mål er at nordlandssamfunnet skal være godt å leve i for alle, dette krever samhandling for en mer helthetlig og tverrsektoriell tilnærming. Vi er i gang med dette viktige arbeidet.

Please follow and like us:
Pin Share

Anbefalt for deg

Om skribenten: Redaksjonen

Redaksjonen i Bodøposten.no består av 8 skribenter. Redaksjonen publiserer nyheter skrevet av redaksjonen, leserne eller tilknyttede pressetjenester.