LESERINNLEGG: Norske lønns- og arbeidsvilkår i norske farvann!

skip båt

Fremskrittspartiet er sjøfolkenes parti. Helt siden FrP ble stiftet har vi vært på lag med de som arbeider på sjøen.

Av FrPs næringsfraksjon ved Morten Ørsal Johansen og Bengt Rune Strifeldt.

Det er mange sjøfolk som gir sin stemme til FrP fordi de erfarer at vi arbeider for deres interesser. Vi har vært en pådriver for å styrke og lovfeste nettolønnsordningen, som sikrer arbeidsplassene til 11 000 norske sjøfolk og bidrar godt til rekruttering av nye sjøfolk. Vi stoppet utflaggingen av Color Line som kunne ha ført til at 700 norske sjøfolk mistet jobben.

Vi har også sjøfolkenes interesser i tankene når vi avviser representantforslaget til AP, SV og SP om å innføre norske lønns- og arbeidsvilkår i norske farvann og på norsk sokkel. Vi er sympatisk innstilt til intensjonen bak forslaget, nemlig å sikre og skape flere arbeidsplasser for norske sjøfolk, men løsningen til venstresiden er dessverre lite gjennomtenkt. I stedet for å være den magiske formelen som vil gi flere norske sjøfolk om bord på norske skip, kan resultatet bli tvert om. 

Representforslaget peker på at to utredninger fra henholdsvis Wikborg Rein og Oslo Economics, og fra Universitetet i Oslo og Menon mener at det finnes juridisk handlingsrom til å innføre norske lønns- og arbeidsvilkår i norsk farvann og på norsk sokkel. Selv om betenkningen over de to utredningene, bestilt av Rederiforbundet og utført av UiT, konkluderer med at utredningene gir et for stort handlingsrom og maner til varsomhet, virker det klart at det juridiske handlingsrommet til å innføre norske lønns- og arbeidsvilkår finnes. Men det er et annet spørsmål om det faktisk bør innføres.

Les også:  650 ungdommer vil prøve seg som fisker i sommer

Wikborg Rein og Oslo Economics peker nemlig på flere negative konsekvenser ved innføring av norske lønns- og arbeidsvilkår i norsk farvann og på norsk sokkel. Det vil med stor sannsynlighet føre til økte transportkostnader for gods på sjø og svekket konkurransekraft for sjøtransport, som igjen vil føre til overføring av gods fra sjø til vei. Skip vil kunne minimere tiden de oppholder seg i norske farvann, som kan få negative konsekvenser for den norske maritime klyngen. Norge vil også måtte regne med mottiltak internasjonalt.

For FrP er det et særlig tungtveiende argument at en innføring av norske lønns- og arbeidsvilkår kan få motsatt effekt enn det som er intensjonen – at det blir færre norske sjøfolk på norske skip. Flere rederier som har skip flagget i NIS, som har anledning til å ansette utenlandske arbeidere på lokale lønns- og arbeidsvilkår for å være konkurransedyktige internasjonalt, oppgir at økte lønnsutgifter vil føre til at man ikke vil ha råd til å ha nordmenn ansatt i det hele tatt. For å håndtere den betydelige kostnadsøkningen vil lønningene kjøres opp til norsk nivå når skipet er i norsk farvann, og kjøres ned igjen når skipet er ute av norsk farvann. Skipene vil oppholde seg så kort som mulig i norsk farvann, og norske sjøfolk vil bli mindre attraktive fordi de blir for dyre. Utredningen peker også på at innføring av norske lønns- og arbeidsvilkår vil kunne sette nettolønnsordningen i fare. Dette vil være katastrofalt for norske sjøfolk. 

Les også:  650 ungdommer vil prøve seg som fisker i sommer

FrP vil ikke risikere sjøfolkenes ve og vel, og mener at en eventuell innføring av norske lønns- og arbeidsvilkår må vurderes nøyere. Den kommende stortingsmeldingen vil gi flere svar i denne saken, som rett og slett er for viktig til å trekke forhastede beslutninger med svakt faktagrunnlag. Vi må være sikre på at tiltak som innføres faktisk styrker maritim næring og gir flere norske sjøfolk om bord på norske skip. Hvis representantforslaget vedtas, vil dette forsinke fremleggelsen av stortingsmeldingen. Dette er også en viktig grunn til at vi ikke støtter venstresidens forslag. 

Den maritime næringen er en av Norges viktigste næringer. Store verdier og mange arbeidsplasser skapes i de maritime klyngene langs kysten. Det er viktig for oss at tiltak som iverksettes skal få positive ringvirkninger i hele klyngen. Derfor er det viktig for oss å sikre at alle de involverte partene setter seg ned for å finne måter å styrke næringen på. 

Les også:  650 ungdommer vil prøve seg som fisker i sommer

Fremskrittspartiet fremmer derfor et eget forslag om at det settes ned et partssammensatt utvalg, med representanter fra både arbeidsgiver og arbeidstakersiden, som skal vurdere tiltak som kan styrke norsk maritim kompetanse, sikre norske sjøfolk på norske skip og sikre norske rederiers konkurransekraft. Dette vil også kunne innebære en vurdering av hvordan nettolønnsordningen kan styrkes, og en nærmere vurdering av konsekvensene av å innføre norske lønns- og arbeidsvilkår i norsk farvann og på norsk sokkel. Mandatet skal være ubundet. For at utvalgets arbeid ikke skal forsinke fremleggelsen av den maritime stortingsmeldingen, skal arbeidet foregå parallelt og ferdigstilles mot slutten av 2020. Resultatet av arbeidet vil gi oss bedre innsikt i hvilke tiltak som er gunstige både for næringen i sin helhet og for norske sjøfolk. 

Norge skal også i fremtiden være en ledende havnasjon og norsk skipsfart må derfor sikres internasjonalt konkurransedyktige rammevilkår samtidig som vi sørger rammebetingelser som bidrar til å sikre flere norske sjøfolk om bord på norske skip.

Please follow and like us:
Pin Share

Anbefalt for deg

Om skribenten: Redaksjonen

Redaksjonen i Bodøposten.no består av 8 skribenter. Redaksjonen publiserer nyheter skrevet av redaksjonen, leserne eller tilknyttede pressetjenester.