LESERINNLEGG: Nordnorsk Kunstmuseum, avdeling Nordland – utvikling av en kunstinstitusjon fra idé til handling

malerier

Den 26. mars la kulturminister Abid Raja frem regjeringens forslag til ny museumsmelding; Meld.St.23, Musea i samfunnet. Tillit, ting og tid.

Av fylkesråd Kirsti Saxi, Nordland fylkeskommune.

Stor var gleden da vi kunne lese følgende: Kulturdepartementet vil difor dei komande åra prioritera ein tiltakspakke som er kalla Kunst i nord.

Her fremkommer det at Nordnorsk kunstmuseums (NNKM) hovedsete i Tromsø skal styrkes, likeså museets virksomhet i Longyearbyen, og Nordland skal få en egen avdeling av NNKM. Og ikke minst skal infrastruktur og formidling av samisk kunst styrkes, i RiddoDuottarMuseat i Karasjok og Grenselandmuseet i Sør-Varanger.

For en gavepakke til hele landsdelen! I tillegg sier meldingen at de to store museumsprosjektene «Skrei» i Vågan og «The Whale» i Andøy kommune skal tilgodesees med midler.

Imidlertid er det nå tydelig et behov for en faktaorientering omkring arbeidet for en avdeling av NNKM lokalisert i Nordland. Fra påstandene som har kommet frem i media de siste dagene, kan det synes som mange ikke kjenner til dette.

Les også:  A-krimsenteret i Nordland: Fant lovbrudd hos halvparten av de kontrollerte i bygg- og anleggsbransjen

En avdeling av NNKM i Nordland er ikke noen ny eller forhastet idé. Allerede i 2011 ble dokumentet «Strategi for visuell kunst i Nord-Norge, Nordnorsk kunstliv mot 2020» vedtatt slik av de tre daværende fylkeskommunene: «Nordnorsk kunstmuseums ønske om å etablere filialer i Nordland og Finnmark støttes av de tre fylkeskommunene.»

I fylkestingets vedtatte Kulturstrategi for Nordland 2018-2021 står det at et forprosjekt for etablering av en visningsarena skal igangsettes i løpet av planperioden.

Og i Bodø kommunes Kommunedelplan for kultur 2018-2022 står det: «Legge til rette for utvikling av kulturelle og kreative arenaer – Utvikle formidling av kunst og kultur i levende byrom [ … ] i et samarbeid mellom Bodø kommune, Bodø2024 og Nordland fylkeskommune».

Ideen om kunstmuseum i Bodø er altså tydelig forankret i politiske prosesser og vedtak.Når også det faktiske behovet for en institusjon som kan produsere, formidle og bevare kunst er stort i Nordland, så ligger alt til rette for å komme i gang med realisering av disse omforente vedtakene.

Les også:  SV-leder fornøyd med asfalt-prioriteringene i Nordland

Saken har derfor vært tema det siste året i møter i med Bodø kommune, Se Kunst i Nord-Norge, Landsdelsrådet for kultur, kulturminister og selvsagt også med NNKM. Også andre aktører som kunstnerorganisasjonene og Nordnorsk kunstnersenter deltok i et møte om saken helt innledningsvis i fjor.

I et møte med NNKM 18.nov 2020, ba administrasjonen i NNKM om å få tilsendt en formell henvendelse angående et videre arbeid med saken. Nordland fylkeskommune utarbeidet da i samarbeid med Bodø kommune og Se Kunst et dokument, som på et innledende nivå beskriver behov, forslag til lokalitet og mulige løsninger på oppgaver og funksjoner. Dokumentet «Nordnorsk Kunstmuseum avd. Nordland – initiativ til å opprette en permanent avdeling av NNKM i Nordland» ble sendt til NNKM og Kulturdepartementet 26. nov 2020.

Styret i NNKM gjorde etter dette gjort følgende vedtak i møte 09.12.20:

Vi er positive til at Nordland Fylkeskommune viderefører dialogen med departement et om sikring av finansiering for en eventuell etablering av en ny avdeling i Bodø. Museet har pr. i dag ikke ressurser til å bidra til utredning av prosjektet. NNKM vil imidlertid være med i den videre dialogen om en mulig avdeling. Det er en forutsetning for vår videre deltakelse at det ikke går på bekostning av utviklingen av NNKM og tilstedeværelsen i Tromsø og Longyearbyen.

I museumsmeldingens pkt. 8.6.2 påpekes det at det er helt avgjørende at fylkeskommunen og Bodø kommune jobber fram et konkret prosjekt som kan ferdigstilles. Nordland fylkeskommune er godt i gang med å imøtekomme de forutsetningene som meldingen legger til grunn.

Les også:  Ønsker tips om Nordlands mest universelle nyvinninger

Når kunstmuseets lokaler i Tromsø og Longyarbyen også er lovet statlige midler til nye lokaler, så blir dette en kraftig styrking av landsdelsinstitusjonen NNKM! Med en svært kompetent ny direktør som etter hvert kommer på plass, Katya García-Antón, ser vi i høyeste grad frem mot etterlengtet utvikling for hele Nord-Norge.

Please follow and like us:
Pin Share

Anbefalt for deg

Om skribenten: Redaksjonen

Redaksjonen i Bodøposten.no består av 8 skribenter. Redaksjonen publiserer nyheter skrevet av redaksjonen, leserne eller tilknyttede pressetjenester.