LESERINNLEGG: Kraftverk i Hattfjelldal får negative konsekvenser for reindrift

Foto: Åse M. P. Pulk/Sametinget

Regjeringen offentliggjorde i forrige uke at Stikkelvika kraftverk får konsesjon for utbygging av kraftverket, til tross for reindrifta og Sametingets innsigelser til prosjektet.

Dette er alvorlig for reindriftsnæringen i området. Jillen-Njaarke reinbeitedistrikt er allerede svært berørt av mange utbygginger som har negative konsekvenser for reindrifta i området. Jeg vil nevne Nordlandsbanen og den store Tosbotnutbyggingen. Dette innebærer at samleeffekten av de mange inngrepene er store for reindriften.

Jeg må også trekke frem de omfattende negative konsekvensene i forhold til de vedtatte planene om utbygging av Øyfjellet vindkraftverk i denne sammenhengen.

Sametingets innsigelse til utvidelsen av Stikkelvika kraftverk handler om flere forhold. I denne situasjonen med alle arealinngrep mener Sametinget at det samlede arealpresset for reindrifta er uakseptabelt. Sametinget ga derfor i konsultasjoner med OED ikke tilslutning til utbyggingen av Stikkelvika kraftverk.

Les også:  SV vil ha ny plan for Nord-Norge

I den sammenheng er det også viktig å huske på reindriftens sentrale rolle som materielt grunnlag for den sørsamiske kulturen og det sørsamiske språket, noe som reelt sett må være den vurderingen som gjøres i forhold til tålegrensen for utøvelse av samisk kultur som konvensjonen om sosiale og politiske rettigheter art 27 regulerer.

Det er også kjent noen registreringer av samiske kulturminner i form av tradisjonelle boplasser/gammer i nærområdet fra før. Utbyggingsområdet er befart og undersøkt med tanke på hittil ukjente samiske kulturminner. Både de kulturminner som ble registrert i forbindelse med befaringen og de kulturminner som var kjent fra før, ligger i utgangspunktet utenfor det berørte området.

Les også:  Vil ha luft under vingene på grønn luftfart i Nordland

Når det gjelder Aahkanjaevrie/Kjerringvann er det kommet inn opplysninger om at dette er et hellig vann, og at Aahkansnurhtjie også kan være et hellig fjell. Stedsnavn som inneholder et ledd med aahka kan ha en særskilt betydning i sørsamisk, og det innebærer at disse opplysningene burde vært undersøkt nærmere.

I forbindelse med den første kulturminneregistreringen ble ikke disse opplysningene undersøkt, men det kan ha sammenheng med at slik kunnskap overføres muntlig og på tradisjonell måte. I slike sammenhenger er også Sametinget avhengig av god kontakt med de som har tradisjonskunnskap i området, og at også muntlige kilder registreres og vurderes.

Les også:  Julestemning: 6 av 10 nordlendinger må ha musikk

Det er svært beklagelig at OED har valgt å se bort fra den konsultasjonen som er gjennomført med reinbeitedistriktet og Sametinget. De kumulative effektene av massive og mange arealinngrep utgjør en reell trussel for det materielle kulturgrunnlaget for sørsamisk kultur.

Staten har et resultatansvar for å opprettholde sørsamisk reindriftskultur. Jillen-Njaarke opplever så omfattende og mange arealinngrep at dette er en trussel mot reindriftas tåleevne i området.

Silje Karine Muotka
Sametingsråd

Foto: Åse M. P. Pulk/Sametinget

Please follow and like us:
Pin Share

Anbefalt for deg

Om skribenten: Redaksjonen

Redaksjonen i Bodøposten.no består av 8 skribenter. Redaksjonen publiserer nyheter skrevet av redaksjonen, leserne eller tilknyttede pressetjenester.