LESERINNLEGG: Ingenting som heter uforpliktende støtteerklæringer – av kulturminister Trine Skei Grande

trine skei grande venstre

Jeg er positiv til at norske byer ser på hvilke muligheter som finnes for å søke om å få bli europeisk kulturhovedstad. Det er med på å profilere Norge internasjonalt som en levende kulturnasjon. Samtidig er det mitt ansvar å forvalte fellesskapets penger på en måte som gjør at vi får mest mulig ut av hver enkelt krone på kulturbudsjettet. Det er jeg sikker på at den politiske ledelsen i Bodø også er enig i. Brevet fra Kulturdepartementet har ført til mange reaksjoner, blant annet om hva kommunen har forventet av støtte fra oss. Derfor vil jeg redegjøre for prosessen.

19. februar i år mottok Kulturdepartementet et brev fra Bodø kommune der de inviterte meg som ny kulturminister til et møte i Bodø eller Oslo. I brevet som er undertegnet av ordfører Ida Pinnerød og fylkesråd for kultur, miljø og folkehelse Aase Refsnes står det:

«Nordland fylkeskommune har gitt sin tilslutning til å medvirke i arbeidet for Bodø som Europeisk kulturhovedstad. Søknadsfristen til EU er 10. oktober 2018. I den anledning er det ønskelig fra Bodø kommune og Nordland fylkeskommune å invitere Kulturminister Trine Skei Grande til et møte i Bodø for å drøfte og avklare statens rolle og håndtering av søknaden fra Bodø kommune.»

Les også:  Eurovision Young Musicians 2024 i Bodø

Møtet mellom politisk ledelse og Bodø ble avholdt hos oss i Oslo 20. april 2018. I møtet fremkom det at Bodø kommune la opp til statlig medfinansiering på 100 millioner kroner, og ønsket en støtteerklæring, eventuelt beskjed om at dette ikke er aktuelt.

Jeg registrerer at ordfører Ida Pinnerød har en annen oppfatning av dette møtet. Det var min klare opplevelse i møtet at det var forventet en avklaring på hvorvidt staten ville støtte prosjektet innen Bodø skulle sende inn sin søknad til EU.

Men med den informasjonen vi hadde på det tidspunktet var det ikke mulig verken å gi støtte eller å gi beskjed om at det var uaktuelt. Derfor ba jeg om mer informasjon innen 1. juni. Etter å ha mottatt underlagsmateriale fra Bodø ble dette vurdert i departementet. At Bodø ønsket statlig pengestøtte har ligget under hele veien.

I vurderingen kom vi fram til at prosjektet må styrkes. Da jeg var på besøk i Bodø 4. september inviterte Bodø Venstre til et møte om europeisk kulturhovedstad, hvor Rådmann, kultursjef og politisk ledelse ved komitéleder for kultur deltok, i tillegg til meg og fem representanter fra departementet. Her ble også finansiering drøftet.

Les også:  Spiller inn nye togruter i Nordland

At det har vært forventninger om løfte om pengestøtte viser også oppslag i Avisa Nordland 5. september der de skriver under overskriften «Tvetydig pengeløfte» at «Kulturminister tviler litt på 100 millioner statlige kroner til kulturhovedstaden».

Når en by skal søke om å få bli europeisk kulturhovedstad må de i søknadsskjemaet redegjøre for evnen til å levere. Her blir søkerbyen bedt om å bekrefte og skaffe bevis («confirm and provide evidence») for at de har bred og sterk politisk støtte og betydelig forpliktelse («broad and strong political support and a sustainable commitment») fra relevante lokale, regionale og nasjonale myndigheter. Dette er det beviset som må være med for at man skal bli tatt i betraktning som søker av EU. At ordføreren nå insisterer på at det kun var snakk om en slags uforpliktende støtteerklæring i første runde og at man kunne komme tilbake til pengestøtten seinere, stiller jeg meg undrende til.

Det er vanskelig for staten å gi økonomisk uforpliktende støtteerklæringer. Det ville uansett i ettertid blitt fremholdt som en forpliktelse til å stille med penger. Derfor var det viktig å gi dette en grundig vurdering nå.

Les også:  Andøya: Støtter nytt rom-senter

I brevet som Kulturdepartementet sendte til Bodø denne uka skriver vi at «Underlagsmaterialet departementet har mottatt per dags dato synes ikke å være godt nok utviklet, og det knytter seg også usikkerhet til finansieringsplanen, som virker lite gjennomarbeidet. Det foreligger dessuten en rekke uløste investeringsbehov på kulturområdet både i Bodø, i Nordland og i landsdelen for øvrig. Gjennomføring av et kulturfaglig program vil kunne gi et mangfold av kunst- og kulturopplevelser. Dersom Bodø kommune likevel velger å videreutvikle planene med sikte på et kandidatur til europeisk kulturhovedstad på et senere tidspunkt, vil spørsmålet om statlig medvirkning kunne bli vurdert på nytt.»

Bodø som europeisk kulturhovedstad kan bli et prosjekt som gir et løft til hele regionen, men det underlaget som jeg har blitt forelagt innen fristen for Bodø til å søke har dessverre ikke vært godt nok. Det er et signal jeg mener Bodø skal ta til seg. Det kan bli en god søknad, men den trenger å bli videreutviklet før Kulturdepartementet kan vurdere den.

Trine Skei Grande
Kulturminister

Foto: Venstre

Please follow and like us:
Pin Share

Anbefalt for deg

Om skribenten: Redaksjonen

Redaksjonen i Bodøposten.no består av 8 skribenter. Redaksjonen publiserer nyheter skrevet av redaksjonen, leserne eller tilknyttede pressetjenester.