LESERINNLEGG: Forsvarsledelsen vil svekke tillitsmannsordningen

forsvar norge

I 40 år har frikjøp av tillitsvalgte vært en bærebjelkene i arbeidet mellom forsvaret og deres ansatte.

Av Torbjørn Bongo, forbundsleder Norges Offisers og spesialist forbund (NOF) og nestleder Tor Egil Vangstad NOF.

Nå ønsker forsvarsledelsen en dramatisk innskrenking av ordningen noe Norges Offiser og spesialistforbund (NOF) frykter dette vil gi konsekvenser både for forsvaret og deres ansatte.

Mange av de sakene tillitsvalgte i forsvaret jobber med er vanskelige og krever stor innsikt og tidsforbruk. Slike kompliserte saker blir svært ofte overlatt til de frikjøpte tillitsvalgte slik at de kan jobbe med dem på heltid.

Uten de frikjøpte tillitsvalgte hadde det på de fleste arbeidsplasser i forsvaret (og andre arbeidssteder) ikke vært mulig å gjennomføre en så velfungerende og resultatgivende oppfølging av både den enkelte ansatte, omstillingsprosesser og medvirkning i svært mange ulike prosesser som det som gjøres i dag.

Det at man er frikjøpt tillitsvalgt innebærer at arbeidsgiver kjøper tillitsvalgte fri fra sin stilling/lønner dem slik at de kan jobbe med oppfølging av de ansatte, omstilling og medvirkning på heltid.

For fagforeninger som NOF gir dette mulighet til å tilrettelegge, gi råd og vurderinger, ja rett og slett hjelpe de ansatte på en langt mer effektiv måte enn om man skulle brukt tillitsvalgte som ikke er «frikjøpt» og dermed må jobbe med fagforeningsarbeider helt eller delvis utenfor vanlig arbeidstid.

Det sier seg selv at dette ikke er like effektivt som å ha en tillitsvalgt som bare fokuserer på tillitsmannsarbeidet.

Forsvaret har på få år nedbemanningen HR sektoren (personalmedarbeidere) og gått fra 1100 HR ansatte til kun 700. Dette har medført at NOF sin tillitsvalgte i betydelig grad har overtatt rollen som veileder og tilrettelegger, noe vi har merket ved at trykket på de tillitsvalgte rundt om på avdelingene har økt betraktelig.

Vi anser derfor tillitsmannsordningen som en viktig sikkerhetsventil for de ansatte.

Forsvaret sliter med at deres ansatte ikke blir værende i sine stillinger så lenge som forsvaret ønsker. NOF mener at dette vil bli et enda større problem uten den sikkerhetsventilen tillitsmannsapparatet representerer i dag.

Vi tror langt flere vil slutte tidligere enn ønsket noe som igjen vil føre til økte kostnader ved ansettelse og opplæring av nytt personell. NOF mener derfor at det vil være betraktelig rimeligere å beholde den sikkerhetsventilen de tillitsvalgte er enn å sparen noen årsverk på å fjerne den ordningen som gjennom flere tiår har vist seg å være en god løsning for alle parter.

En av tillitsmannens viktigste roller er å være talsperson for medlemmene. Om tillitsmenn ikke er frikjøpt vil takhøyden bli langt lavere for både dem og de ansatte.

Når tillitsmannen det ene minuttet som arbeidstaker må forholde seg til sin arbeidsgiver og det andre skal tale de ansattes sak ovenfor ledelsen sier det seg selv at man lett kommer i konflikt med disse to rollene.

Derfor mener NOF at en frikjøpt tillitsmann har en svært viktig funksjon som ikke bare gagner de ansatte men hele forsvarsorganisasjonen.

Ikke minst gir et velfungerende samarbeid mellom arbeidsgiver og de ansatte en økonomisk fordel ved at omstillinger gjennomføres på en smidig måte, tar kort tid og dermed er mer lønnsom enn en lang og kronglete prosess.

Siden 90-tallet har forsvaret vært gjennom en rekke omstillinger.
Disse har til tider vært svært krevende.

Omstillingsprosessene har i stor grad gått greit siden arbeidsgiver og de ansatte gjennom sine organisasjoner har samarbeidet for å få til de beste løsningene for begge parter.

En svært viktig brikke i dette arbeidet har vært og er de tillitsvalgte og deres kompetanse. De frikjøpte tillitsvalgte har gjennom sine stillinger stor kunnskap om de ansattes arbeidsforbehold og forsvarets oppbygging som organisasjon, noe som bidrar til gode prosesser for begge parter.

Forsvaret er fortsatt i omstilling, i disse prosessen er godt skodde fagforeninger den viktigste aktøren i arbeidet med å få arbeidsgiver og arbeidstaker til å «gå i takt».

Fagforeningene er selve limet i prosesser mellom arbeidsgiver og arbeidstaker. Uten effektive fagforeninger vil omstillingsprosesser og andre utfordringer ta lengere tid og koste langt mer enn det gjør med et velsmurt system.

NOF mener den foreslåtte innstramningen er en kortsiktig innsparing som på lengere sikt vil bli en dyr affære for forsvaret.

Vi mener også at det frikjøpte tillitsmannsapparatet er en sikkerhetsventil som er bidrar til å gjøre forsvaret sterkere.

NOF mener et svekket tillitsmannsapparat også vil svekke forsvaret og det arbeidet som i dag gjøres for å skape en god arbeidsplass.

NOF frykter videre at forsvarsledelsen ved å redusere eller helt fjerne ordningen med frikjøpte tillitsmenn vil åpner opp for at arbeidsgivere også andre steder innen stat og kommunesektoren ikke lenger vil forplikte seg i den grad som er ønskelig for de ansatte.

NOF krever nå at forsvarsledelsen snur og sikrer en trygg fremtid for sine ansatte gjennom en tilstrekkelig ordning med frikjøpte tillitsvalgte.

Please follow and like us:
Pin Share

Anbefalt for deg

Om skribenten: Redaksjonen

Redaksjonen i Bodøposten.no består av 8 skribenter. Redaksjonen publiserer nyheter skrevet av redaksjonen, leserne eller tilknyttede pressetjenester.