Fortsetter opprør mot oppdrett

mistfjorden

Aksjon Rein Mistfjord! fortsetter sin miljøaktivisme. Medlemmene i formannskapet i Bodø kommune har etter det Bodøposten.no kjenner til mottatt detaljerte opplysninger som aksjonsgruppen har innhentet.

Bodøposten.no offentliggjør brevet her etter fullmakt fra Aksjon Rein Mistfjord! sin talsmann Ulv Holbye;

Aksjon Rein Mistfjord! vil gjerne formidle ny kunnskap omkring Mistfjordens fysiske og biologiske forhold forut for behandlingen i Bodø Formannskap den 12. oktober 2017. Vi foreslår og begrunner følgende vedtak:

1. Nye og alvorlige innvendinger når det gjelder Mistfjordens fysiske og biologiske bæreevne gjør at Gildeskål forskningsstasjon sin søknad om arealendring ikke kan vedtas i sin nåværende form.

2. Det anbefales at det innhentes ytterligere informasjon av strømforhold, oksygenvariasjoner og artsrikdom i Mistfjorden, samt om virkninger av lakseoppdrett i forhold til dette, før søknad om arealendring samt etablering av fôr åte på lokalitet Hallsteinhamn tas opp til endelig behandling.

Begrunnelse:

1. Mistfjorden er en av Norges reineste fjorder, stort sett uten industri, landbruk, tett­ steder og andre påvirkningskilder i tilsigsområdet. Den er en svært rik skefjord.

2. Naturen har stort mangfold i naturtyper og arter; de siste er mangelfullt publiserte i skrivende stund. Fjordens indre del er nasjonalpark, og ved munningen begynner et foreslått marint verneområde med internasjonal status. Lokalitet Hallsteinhamn er en foruresningskilde plassert slik at den bryter naturverdienes helhet på en svært uheldig måte.

Les også:  3 millioner ekstra til Nordlandsmuseet i Bodø

3. Nord Universitet (tidl. HiBO) har drevet 34 års sammenhengende forskning
på marinbiologiske forhold i Mistfjorden. Pioneren bak forskningen, professor emeritus Stig Skreslett, advarer i vedlagte uttalelse (Vedlegg A) mot virkningene av oppdrett i Mistfjorden og konkluderer bl.a.: «…Innhold av organisk sto og redusert oksygeninnhold [kan] medføre anoksiske tilstander og dannelse av hydrogensul d i hovedbassenget. Det vil i så fall utrydde faunaen i de dype delene av fjorden. Dypinnstrømning av kystvann som erstatter slikt dypvann i hovedbassenget, vil løfte det giftige dypvannet oppover i bassenget og kan i prosessen drepe ned faunaen i store deler av en fjord som er del av Sjunkhatten nasjonalpark.»

4. Det skal her presiseres at Mistfjorden er en terskelfjord. Den grunne munningen gjør at mange av nøkkelartene kan regnes som særegne for fjorden. Den biologiske produksjonen er basert på dyreplankton (raudåte, feitåte m. .) som er avhengig av dybdene i det indre fjordbassenget (200 m pluss) for overvintring.

5. Dersom åta dør ned, kollapser økosystemet i hele fjorden. De este mat skarter konsumerer store mengder åte. Vår fremste ekspert mener altså dette kan skje i Mistfjorden.

6. På de 34 årene det har vært forsket på Mistfjorden, har hele fjorden, inklusive dypvannet i dens to dyptrau, vært utskiftet tre – 3 – ganger. Mellom hver slik utskiftning går oksygeninnholdet ned, og har vært nær 30% på det laveste – og slik er det også nå i år. Ingen kan spå når neste omrøring kommer. Vi vet ikke om disse tre omrøringene representerer en over­ eller underskridelse av normalen. Det er derfor i tråd med naturmangfoldsloven og føre­var­prinsippet å være forsiktig med tilleggsbelastninger i dette sårbare fjordsystemet.

Les også:  St. Eystein skole i Bodø feirer 20 år!

7. Informasjon som gjelder de fysiske forhold i pkt. 6 har Aksjon Rein Mistfjord!
bedt Nord Universitet om og fått fra oseanograf Vigdis Tverberg (Vedlegg B). Mye av dette er pågående forskning og ble spesielt tilrettelagt for oss. Vi vil påpeke at Fylkesmannen i Nordland, som har ansvar for å ta hensyn til all tilgjengelig kunnskap, ikke har gjort seg kjent med denne forskningen før de ga sin anbefaling. De kom med en henvendelse til universitetet i april i år, ETTER av vi hadde gjort det, og kk da de samme tilrettelagte dataene. Dette anser vi som en graverende mangel ved Fylkesmannens arbeid med saken, som bør få følger.

8. Fjorddød som følge av oppdrett er på ingen måte en hypotetisk mulighet.
Det skjedde nettopp i teskelfjorden Masfjorden på Vestlandet. I mai i år trakk fylkesmannen i Hordaland tilbake oppdrettskonsesjonene i fjorden som følge av oksygenmangel. – Dessverre for seint; fjorden var allerede kvalt og økosystemet brutt sammen. Masfjorden er mye lengre enn Mistfjorden og har dypere terskel.

Les også:  St. Eystein skole i Bodø feirer 20 år!

9. Det skal også bemerkes til saken at Gifas i sin søknad presenterer et kartgrunnlag som er feilaktig i forhold til land­ og sjøkartbasen. Som det framgår av Vedlegg C, er kystlinja ved Nakken (Ø for Hallsteinhamn) og Storskjærbøen (i nord) opptil 100 m ute av korrekt posisjon når man legger de to kartene oppå hverandre. Nordpila er dreid med 2,5° på Gifas­kartet. Dermed oppstår det tvil om ankrenes posisjon i forhold til A25­området. Det gjenstår altså fortsatt at Gifas presenterer sikker informasjon om at ankrene til anlegget faktisk er innen lovlig område.

10. Aksjon Rein Mistfjord! er på ingen måte generelt mot fiskeoppdrett, men mener at faren for alvorlige skadevirkninger i akkurat denne saken er av en sånn karakter at det må tas en tenkepause i saken. Bodø kommune bør bidra til dette ved å gjøre et vedtak som foreslått over.

Please follow and like us:
Pin Share

Anbefalt for deg

Om skribenten: Kjell-Ivar Kristiansen

Tidligere Fylkessekretær for Nordland Høyre. Kokk/stuert på havet og freelance journalist for Bodøposten.no.