Arbeidsgruppe foreslår tiltak for å styrke veteranenes rettigheter

siops

Nylig har den regjeringsoppnevnte arbeidsgruppen som har gjennomgått erstatningsordningene for veteraner levert sin rapport til forsvarsminister Frank Bakke – Jensen.

Arbeidsgruppen har hatt i oppdrag å gjennomgå de etablerte erstatningsordningene for veteraner fra internasjonale operasjoner, for å se om disse fungerer etter intensjonen, samt å komme med anbefalinger om endringer.

Veteranforbundet SIOPS – Skadde i internasjonale operasjoner har vært representert i arbeidsgruppen med Pan Farmakis, en av Norges mest erfarne advokater på erstatningssaker for veteraner.

Arbeidsgruppen foreslår nå at det innføres saksbehandlingsregler slik at spesialisterklæringer som vurderes satt til side, skal sendes tilbake spesialisten for en tilleggsuttalelse. Dersom saksbehandler fortsatt vil sette erklæringen til side, skal det oppnevnes en ny spesialist. SIOPS er meget fornøyd med denne anbefalingen fra arbeidsgruppen, og mener at innføringen av en slik ny sikringsregel vil føre til en adskillig bedre og mer forutsigbar saksbehandling. Dette er helt i tråd med SIOPS’ syn, og vi har i lengre tid tatt til orde for at det innføres slike regler, og spilte dette tidlig inn i arbeidsgruppen.

Arbeidsgruppen foreslår at det skal innføres regler som sier at foreldelsesfristen tidligst skal begynne å løpe fra det er fattet vedtak om uføretrygd og innvilget yrkesskade.

Les også:  Nettsvindel øker: Nå får du advokathjelp online

– Dette er helt i tråd med SIOPS’ synspunkt på hvordan foreldelse bør praktiseres, og vi er svært glade for forslaget sier rådgiver Gisle Bruknapp og generalsekretær i SIOPS Øystein K. Wemberg.

 Flertallet i arbeidsgruppen mener imidlertid at de nye foreldelsesreglene kun skal gjelde for veteraner skadet etter 2010. Et mindretall bestående av SIOPS, Parat Forsvar og Norges Veteranforbund for Internasjonale operasjoner (NVIO) mener at foreldelsesreglene som foreslås må gjelde for alle veteraner uavhengig av når de de ble skadet.

–  Det er svært uheldig at flertallet i arbeidsgruppen foreslår et regelverk som kun skal gjelde for veteraner som har blitt skadet etter 2010. Vi mener at forslaget fra flertallet i arbeidsgruppen er dypt urettferdig og vil medføre en forskjellsbehandling av veteraner. SIOPS kommer i tiden framover til å arbeide for at det skal være like foreldelsesregler for alle veteraner, sier Bruknapp og Wemberg.

Arbeidsgruppen foreslår at saksbehandlingen i første instans blir værende hos SPK, men at sekretariatfunksjonen løftes ut av Forsvarsdepartementet og overlates til Statens sivilrettsforvaltning. Klagenemnda skal være en særskilt nemnd, og det vil være en nemnd for alle veteraner uavhengig av hvilken ordning de faller inn under.

Les også:  650 ungdommer vil prøve seg som fisker i sommer

–  Forslaget fra arbeidsgruppen er bedre enn dagens løsning, og det viser en viktig anerkjennelse av sivilsamfunnets ansvar for oppfølging av våre skadde veteraner, påpeker Wemberg.

En viktig del av arbeidsgruppens oppgave har vært å undersøke om de eksisterende ordningene fungerer etter intensjonen. Arbeidsgruppen uttaler enstemmig at regelverket i sitt innhold formelt sett har styrket veteranenes rettigheter. Et mindretall i arbeidsgruppen, bestående av SIOPS, mener imidlertid at praktisering av ordningene siden høsten 2016 ikke har fungert etter intensjonen.

Det begrunner vi med at vi fra dette tidspunktet ble man vitne til bruk av foreldelse og avvisning av spesialisterklæringer. SIOPS peker på at det er utfordrende å ta stilling til om ordningene har fungert etter intensjonen uten en fullstendig gjennomgang av praksis. SIOPS tok tidlig til ordet for at en slik gjennomgang var nødvendig for å undersøke om ordningen har fungert etter intensjonen. Arbeidsgruppen har ikke foretatt en slik gjennomgang.

–  Vi er skuffet over at ingen andre støtter oss på dette området, sier Wemberg.

Veteraner som søker erstatning får dekket rimelige og nødvendige advokatkostnader. Et flertall i arbeidsgruppen foreslår imidlertid å innskrenke dagens ordning slik at det kun skal utbetales offentlig salærsats til advokatene, og ikke ordinær timesats slik praksis er nå. Dette betyr at advokatene vil få nær en halvering av sine utbetalinger for fremtidige veteransaker. Dette forslaget er en innstramming, som mindretallet bestående av SIOPS, NVIO og Parat Forsvar er uenig i.

Les også:  Nettsvindel øker: Nå får du advokathjelp online

–  Veteransakene er komplekse og tidkrevende saker som krever særskilt kompetanse på området. Det er i dag et fåtall advokater med erfaring og kompetanse på veteransaker, og SIOPS er bekymret for at disse advokatene vil unngå å påta seg veteransaker dersom timesatsen senkes til offentlig salærsats. Taperen kan da bli skadde veteraner, sier Bruknapp og Wemberg.

Det er viktig å understreke at tiltakene som foreslås i rapporten kun er anbefalinger. De er ikke forpliktende, og det er opp til regjeringen om de vil følge anbefalingene til arbeidsgruppen. Det er med andre ord fortsatt en vei å gå før tiltakene som foreslås blir en realitet. SIOPS vil i den nærmeste tiden drive aktivt påvirkningsarbeid for å sørge for at de gode og viktige anbefalingene fra arbeidsgruppen blir realisert i praksis.

Please follow and like us:
Pin Share

Anbefalt for deg

Om skribenten: Redaksjonen

Redaksjonen i Bodøposten.no består av 8 skribenter. Redaksjonen publiserer nyheter skrevet av redaksjonen, leserne eller tilknyttede pressetjenester.