59 milliarder til oljefondet fra Petoro første halvår 2019

petoro

Norske kontinentalsokkel står fortsatt sterkt. Stabil produksjon bidro til at Petoro i første halvår 2019 overførte 59 milliarder kroner til Statens pensjonsfond utland (Oljefondet), tre milliarder mer enn i første halvår 2018.

Inntektene fra Petoro utgjør en sentral del av statens inntekter fra olje- og gassindustrien.

– Det er svært gledelig å konstatere at inntektene fra statens portefølje fortsatt er høye, sier Grethe Moen, administrerende direktør i Petoro. – Dette viser at våre produserende felt er lønnsomme også i et marked der olje- og gassprisene svinger.

Siden 70-tallet har petroleumsvirksomheten bidratt til over 14 000 milliarder kroner i inntekter til fellesskapet målt i dagens kroneverdi. De totale inntektene anslås over revidert nasjonalbudsjett for 2019 å utgjøre om lag 21 prosent av statens samlede inntekter. Norge har nå over 9 300 milliarder kroner på bok i Oljefondet. Inntektene fra olje- og gassindustrien er en langsiktig forsikring for kommende generasjoner.

Gass stadig viktigere 
Oljeproduksjonen fra Norge utgjør om lag to prosent av den globale produksjonen. I 2018 var vi verdens tredje største gasseksportør etter Russland og Qatar, og gass utgjør en stadig større del av Petoros portefølje.

Les også:  Nettsvindel øker: Nå får du advokathjelp online

Globale klimagassutslipp må ned, og for å nå klimamålene må vi kutte ut nær all bruk av kull.

– Norges virkelig store bidrag til å redusere globale karbonutslipp ligger nettopp i den rollen vi kan spille som gasseksportør. Hvis verdens CO2-utslipp skal kuttes raskt til en realistisk pris, vil blant annet norsk gass være en avgjørende bidragsyter. Med vår effektive og konkurransedyktige gassinfrastruktur har Norge de beste forutsetningene for å sikre stabile gassleveranser til Europa i flere tiår framover, sier Grethe Moen.

Flere store felt nærmer seg nå ferdigstillelse, først ut er Johan Sverdrup. Utbyggingens første fase er nå nær 90 prosent ferdig.

– Etter planen vil vi kunne starte produksjon i november i år, sier Moen. Andre byggetrinn av Johan Sverdrup ble formelt godkjent av norske myndigheter 15. mai

Samlet blir feltet den største utbyggingen på norsk sokkel siden 80-tallet.

Les også:  Nettsvindel øker: Nå får du advokathjelp online

– Når produksjonen er på topp vil Sverdrup stå for 25 prosent av den totale oljeproduksjonen fra norsk sokkel, og dermed gi store inntekter til fellesskapet i mange år framover.

Feltet er elektrifisert og har derfor minimale utslipp, og samtidig en nullpunktspris på under 20 dollar/fat. Equinor meldte også nylig at investeringsestimatet for fase 1 er ytterligere redusert med 3 milliarder NOK, noe som bidrar til at de totale kostandene er 40 milliarder NOK lavere siden utbyggingsplanen ble levert. Johan Sverdrup fremstår derfor som konkurransedyktig globalt både når det gjelder økonomisk lønnsomhet og klimavennlig produksjon.

Johan Sverdrup-lisensen har også som mål å ta i bruk de digitale mulighetene fullt ut. Dette innebærer at man nyttiggjør seg rekordstore mengder av data i alle faser av feltets levetid og etter hvert også data fra andre felt.

– Vi er svært fornøyde med at Sverdrup-lisensen har gått i front i arbeidet for mer og bedre datadeling slik det etterlyses i KonKrafts rapport «Konkurransekraft på norsk sokkel» fra februar 2018, sier Moen. Deler av dette arbeidet er i sluttfasen, og vi ser fram til at resultatene tas i bruk på hele norsk sokkel. Dette vil øke lønnsomheten i eksisterende og nye felt, og dermed vår konkurransekraft.

Les også:  Nettsvindel øker: Nå får du advokathjelp online

Resultat SDØE 1. halvår 2019
Det har vært færre alvorlige hendelser i andre kvartal enn i første kvartal. Dette gir en alvorlig hendelsesfrekvens i SDØE-porteføljen på 0,6. Petoro vektlegger læring fra alle hendelser sammen med operatører og partnere i lisensarbeidet. Moen understreker at forbedring krever forpliktelse fra hver enkelt i alle deler av virksomheten.

Netto kontantstrøm fra Statens direkte økonomiske engasjement (SDØE) i olje- og gassvirksomheten var 59 milliarder kroner i første halvår, en økning på tre milliarder fra samme periode i fjor.

Samlet olje- og gassproduksjon var 1 022 tusen fat oljeekvivalenter per dag, fem prosent lavere enn samme periode i fjor. Reduksjonen skyldes i hovedsak naturlig produksjonsfall på oljefeltene og lavere gassuttak fra Troll.

Please follow and like us:
Pin Share

Anbefalt for deg

Om skribenten: Redaksjonen

Redaksjonen i Bodøposten.no består av 8 skribenter. Redaksjonen publiserer nyheter skrevet av redaksjonen, leserne eller tilknyttede pressetjenester.